Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính (ban hành ngày 26/07/2012): Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 121/2012/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2012

THÔNG TƯ
Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm
2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số
62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính
phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ
Tài chính ban hành Thông tư quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công
ty đại chúng như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại
chúng.
Điều 2. Giải thích thuật ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 34,
Điều 6 Luật Chứng khoán.
2. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Hội đồng
quản trị không phải là Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng
giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản
1

trị bổ nhiệm.
3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị
đáp ứng các điều kiện sau:
- Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người
có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám
đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ
nhiệm;
- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc),
Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công
ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;
- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc
người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;
- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm
toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;
- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao
dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng
doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02)
...
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 121/2012/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2012
THÔNG TƯ
Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm
2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật Chứng khoán số
62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính
phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán N nước, Bộ trưởng Bộ
Tài chính ban hành Thông tư quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công
ty đại chúng như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định v quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại
chúng.
Điều 2. Giải thích thuật ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Người có liên quan lànhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 34,
Điều 6 Luật Chứng khoán.
2. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành thành viên Hội đồng
quản trị không phải Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng
giám đốc), Kế toán trưởng những cán bộ quản khác được Hội đồng quản
1
Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính (ban hành ngày 26/07/2012): Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính (ban hành ngày 26/07/2012): Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính (ban hành ngày 26/07/2012): Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng 9 10 980