Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư số 19/2011/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

Được đăng lên bởi mrthai1984
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 3924 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ TÀI CHÍNH
-------Số: 19/2011/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2011

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ
NƯỚC
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo các Nghị định: số
52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, số 07/2003/NĐ-CP
ngày 30/01/2003 của Chính phủ;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 về sửa đổi, bổ sung một số
điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số
112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, số
48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước như sau:
Phần I –

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
1. Các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, bao gồm: Vốn Ngân sách nhà nước, vốn Tín
dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn Trái phiếu (Chính phủ, Chính quyền địa phương),
vốn Tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn Đầu tư phát triển của các Tổng Công ty nhà nước,
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, sau khi hoàn thành (hoặc bị ngừng thực hiện
vĩnh viễn) phải quyết toán theo quy định của Thông tư này.
2. Các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định đầu tư và dự án
do cấp có thẩm quyền giao Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn làm chủ đầu tư thực hiện
theo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc xã,
phường, thị trấn; không áp dụng Thông tư này.
Điều 2. Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện trong quá trình
đầu tư để đưa dự án vào khai thác sử dụng. Chi phí hợp pháp là chi phí được thực hiện trong
phạm vi thiết kế, dự toán đã phê duyệt kể cả phần điều chỉnh, bổ sung, đúng với hợp đồng đã
ký kết, phù hợp với các quy định của pháp luật. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách
nhà nước thì vốn đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được
duyệt (hoặc được điều chỉnh) theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 3. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải xác định đầy đủ, chính xác tổng chi phí
đầu tư đã thực hiện; phân định rõ nguồn vốn đầu tư; chi ph...
BỘ TÀI CHÍNH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 19/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2011
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ
NƯỚC
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo các Nghị định: số
52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, số 07/2003/NĐ-CP
ngày 30/01/2003 của Chính phủ;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 về sửa đổi, bổ sung một số
điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số
112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, số
48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước như sau:
Phần I –
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
1. Các dự án đầu sử dụng vốn Nhà nước, bao gồm: Vốn Ngân sách nhà nước, vốn Tín
dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn Trái phiếu (Chính phủ, Chính quyền địa phương),
vốn Tín dụng do Nnước bảo lãnh, vốn Đầu tư phát triển của các Tổng Công ty nhà nước,
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, sau khi hoàn thành (hoặc bngừng thực hiện
vĩnh viễn) phải quyết toán theo quy định của Thông tư này.
2. Các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định đầu tư dự án
do cấp có thẩm quyền giao Ủy ban nhân dân xã, phường, thtrấn làm chủ đầu thực hiện
theo Thông của Bộ Tài chính hướng dẫn quản vốn đầu tư xây dựng bản thuộc xã,
phường, thị trấn; không áp dụng Thông tư này.
Điều 2. Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện trong quá trình
đầu tư để đưa dự án vào khai thác sử dụng. Chi phí hợp pháp là chi phí được thực hiện trong
phạm vi thiết kế, dự toán đã phê duyệt kể cả phần điều chỉnh, bổ sung, đúng với hợp đồng đã
kết, p hợp với các quy định của pháp luật. Đối với các d án s dụng vốn ngân sách
nhà nước thì vốn đầu được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu được
duyệt (hoặc được điều chỉnh) theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 3. Báo cáo quyết toán d án hoàn thành phải xác định đầy đủ, chính xác tổng chi phí
đầu đã thực hiện; phân định nguồn vốn đầu tư; chi phí đầu được phép không tính
1
Thông tư số 19/2011/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư số 19/2011/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước - Người đăng: mrthai1984
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Thông tư số 19/2011/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước 9 10 556