Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư số 19/2012/TT-BCT của Bộ Công thương (ban hành ngày 20/07/2012): Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_____________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19 /2012/TT-BCT

_______________________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2012

THÔNG TƯ
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại
_________________________________________

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Thống kê;
Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch;
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Hệ thống chỉ
tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại.
Ðiều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Hệ thống chỉ tiêu
thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại.
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại là tập
hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình ngành Công nghiệp-Thương mại
để thu thập thông tin thống kê phục vụ công tác điều hành, quản lý các các cơ
quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược,
chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước
và của ngành Công nghiệp-Thương mại trong từng thời kỳ; đáp ứng nhu cầu

thông tin thống kê cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin của
ngành Công nghiệp-Thương mại.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Vụ Kế hoạch có trách nhiệm tổng hợp và chuẩn hóa khái niệm, nội
dung, phạm vi, phương pháp tính của từng chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu
thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại.
2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị liên quan trong phạm
vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình xây dựng khái niệm, nội dung, phạm vi,
phương pháp tính và thu thập tổng hợp những chỉ tiêu được phân công trong
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại cung cấp cho
Vụ Kế hoạch để tổng hợp và công bố.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2012.
Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc, đề nghị
phản ánh về Bộ Công Thương (Vụ Kế hoạch) để được xử lý kịp thời./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TT...
BỘ CÔNG THƯƠNG
_____________
Số: 19 /2012/TT-BCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2012
THÔNG TƯ
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại
_________________________________________
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của
Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của
Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Thống kê;
Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch;
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Hệ thống chỉ
tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại.
Ðiều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này H thống chỉ tiêu
thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại.
Hệ thống chỉ tiêu thống ngành Công nghiệp Thương mại là tập
hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình ngành Công nghiệp-Thương mại
để thu thập thông tin thống kê phục vụ công tác điều hành, quản lý các các
quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch đnh chiến lược,
chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước
của ngành Công nghiệp-Thương mại trong từng thời kỳ; đáp ứng nhu cầu
Thông tư số 19/2012/TT-BCT của Bộ Công thương (ban hành ngày 20/07/2012): Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại - Trang 2
Thông tư số 19/2012/TT-BCT của Bộ Công thương (ban hành ngày 20/07/2012): Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thông tư số 19/2012/TT-BCT của Bộ Công thương (ban hành ngày 20/07/2012): Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại 9 10 185