Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư Số 21/2003/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động

Được đăng lên bởi abi_teddy2611-yahoo-com-boy
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2237 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THÔNG TƯ Số 21/2003/TT-BLĐTBXH
Ngày 22 tháng 9 năm 2003
CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP
ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động.
Thi hành Nghị định số 44/2003/NĐ-Cp ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về
hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là Nghị định số 44/2003/NĐ-CP), sau khi có ý
kiến tham gia của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của các Bộ, ngành có
liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành như sau:
I. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

1. Hình thức hợp đồng lao động theo Điều 3 của Nghị định số 44/2003/NĐCP được quy định cụ thể như sau:
a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời
hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng đến
dưới 12 tháng phải ký kết bằng văn bản theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này.
Người sử dụng lao động chuẩn bị hợp đồng lao động theo mẫu quy định trên khổ
giấy A4 và đóng dấu giáp lai giữa các trang để sử dụng trong đơn vị.
Trường hợp một bên ký hợp đồng lao động là người nước ngoài thì nội dung hợp
đồng phải bằng tiếng Việt, sau phần tiếng Việt có thể thêm phần tiếng nước ngoài
do hai bên thoả thuận. Nội dung bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý.
Bản hợp đồng lao động có thể viết bằng bút mực các mầu (trừ màu đỏ) hoặc đánh
máy.
b) Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng hoặc hợp đồng lao động để giúp
việc gia đình hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động miệng, nhưng phải bảo
đảm nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Bộ luật Lao động.
c) Hợp đồng lao động trong doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp,
diêm nghiệp có thể giảm bớt một số nội dung cho phù hợp với điều kiện của doanh
nghiệp.
d) Ngoài hợp đồng lao động hai bên có thể ký hợp đồng trách nhiệm về tài sản
được giao.
2. Việc áp dụng các loại hợp đồng lao động theo Điều 4 của Nghị định số
44/2003/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:
a) Người sử dụng lao động và người lao động căn cứ vào thời hạn của công việc để
áp dụng một trong các loại hợp đồng lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 4
của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP;

Riêng đối với người đã nghỉ hưu, hai bên được ký kết nhiều lần loại hợp đồng lao
động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn đã ký kết trước ngày 01 tháng 01 năm
2003 mà đến thời điểm đó đang cò...
THÔNG TƯ Số 21/2003/TT-BLĐTBXH
Ngày 22 tháng 9 năm 2003
CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP
ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động.
Thi hành Nghị định số 44/2003/NĐ-Cp ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính
phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về
hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt Nghị định số 44/2003/NĐ-CP), sau khi ý
kiến tham gia của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam của các Bộ, ngành
liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành như sau:
I. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
1. Hình thức hợp đồng lao động theo Điều 3 của Nghị định số 44/2003/NĐ-
CP được quy định cụ thể như sau:
a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời
hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, hợp đồng lao động thời hạn từ 3 tháng đến
dưới 12 tháng phải ký kết bằng văn bản theo Mẫu số 1 kèm theo Thông này.
Người sử dụng lao động chuẩn bị hợp đồng lao động theo mẫu quy định trên khổ
giấy A4 và đóng dấu giáp lai giữa các trang để sử dụng trong đơn vị.
Trường hợp một bên ký hợp đồng lao động người nước ngoài thì nội dung hợp
đồng phải bằng tiếng Việt, sau phần tiếng Việt thể thêm phần tiếng nước ngoài
do hai bên thoả thuận. Nội dung bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý.
Bản hợp đồng lao động có thể viết bằng bút mực các mầu (trừ màu đỏ) hoặc đánh
máy.
b) Hợp đồng lao động thời hạn dưới 03 tháng hoặc hợp đồng lao động để giúp
việc gia đình hai bên thể giao kết hợp đồng lao động miệng, nhưng phải bảo
đảm nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Bộ luật Lao động.
c) Hợp đồng lao động trong doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp,
diêm nghiệp có thể giảm bớt một số nội dung cho phù hợp với điều kiện của doanh
nghiệp.
d) Ngoài hợp đồng lao động hai bên thể hợp đồng trách nhiệm về tài sản
được giao.
2. Việc áp dụng các loại hợp đồng lao động theo Điều 4 của Nghị định số
44/2003/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:
a) Người sử dụng lao động và người lao động căn cứ vào thời hạn của công việc để
áp dụng một trong các loại hợp đồng lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 4
của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP;
Thông tư Số 21/2003/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư Số 21/2003/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động - Người đăng: abi_teddy2611-yahoo-com-boy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Thông tư Số 21/2003/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động 9 10 168