Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ số: 252014TTBTNMT Quy định về bản đồ địa chính

Được đăng lên bởi doanha2794
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1464 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI
TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2014

Số: 25/2014/TT-BTNMT

THÔNG TƯ
Quy định về bản đồ địa chính
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng
Vụ Pháp chế,
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về
bản đồ địa chính.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của việc lập, chỉnh lý,
quản lý, sử dụng bản đồ địa chính và trích đo địa chính thửa đất.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động lập, chỉnh lý, quản
lý, sử dụng bản đồ địa chính và trích đo địa chính thửa đất.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Loại đất là tên gọi đặc trưng cho mục đích sử dụng đất theo quy định của
Luật Đất đai.
2. Số thứ tự thửa đất là số tự nhiên dùng để thể hiện số thứ tự của thửa đất
trên mảnh bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính và được xác định là duy
nhất đối với mỗi thửa đất trong phạm vi một mảnh bản đồ địa chính và mảnh
trích đo địa chính đó.

3. Nhãn thửa là tên gọi chung của các thông tin của thửa đất gồm: số thứ
tự thửa đất, diện tích thửa đất, loại đất.
4. Diện tích thửa đất, đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất là diện
tích của hình chiếu thửa đất, đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất trên
mặt phẳng ngang, đơn vị tính là mét vuông (m 2), được làm tròn số đến một chữ số
thập phân.
5. Trích đo địa chính thửa đất là việc đo đạc địa chính riêng đối với thửa
đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính để phục vụ yêu cầu quản lý đất đai.
6. Mảnh trích đo địa chính là bản vẽ thể hiện kết quả trích đo địa chính
thửa đất.
7. Đối tượng bản đồ địa chính là thửa đất và đối tượng chiếm đất không
tạo thành thửa đất được biểu thị trên bản đồ bằng các yếu tố hình học (điểm,
đường, vùng), dạng ký hiệu và ghi chú thuyết minh.
Điều 4. Từ ngữ viết tắt
1. GNSS (Global Navigation Satellite System): Hệ thống dẫn đường bằng
vệ tinh toàn cầu.
2. VN-2000: Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia hiện hành của Việt Nam
được thống nhất áp dụng trong cả nước theo Quyết ...
B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI
TRƯNG
Số: 25/2014/TT-BTNMT
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2014
THÔNG TƯ
Quy định về bản đồ địa chính
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng
Vụ Pháp chế,
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Thông quy định về
bản đồ địa chính.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy địnhc yêu cầu kỹ thuật bản của việc lập, chỉnh lý,
quản lý, sử dụng bản đồ địa chính và trích đo địa chính thửa đất.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
quan, tổ chức, nhân liên quan đến hoạt động lập, chỉnh lý, quản
lý, sử dụng bản đồ địa chính và trích đo địa chính thửa đất.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Loại đất là n gọi đặc trưng cho mục đích sử dụng đất theo quy định của
Luật Đất đai.
2. Số thứ tự thửa đất số tự nhiên dùng để thể hiện số thứ tự của thửa đất
trên mnh bn đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính được xác định là duy
nhất đối vi mi thửa đất trong phạm vi một mảnh bản đ địa chính và mảnh
trích đo địa chính đó.
THÔNG TƯ số: 252014TTBTNMT Quy định về bản đồ địa chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ số: 252014TTBTNMT Quy định về bản đồ địa chính - Người đăng: doanha2794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
THÔNG TƯ số: 252014TTBTNMT Quy định về bản đồ địa chính 9 10 616