Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư về kiểm kê đất đai

Được đăng lên bởi Lý Duyên
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 490 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BO TAI NGUTBN vA
MOI TRUONG
CONG HOA XA HOICEU NGHIA VIET NAM
Doc lap― TT do― Hanh PhiC
56: 2812014/TT-BTNMT
gた
θ2″´
g6n昴
,2θ
THONG TIr
Quy ttnh vさ
th6ng嬌
,H6m tt dit daivゝ
1,p bin dも
hien
ng Str dlng d`t
α
ttg6″
Ctt
ε
ZttfrD′r滅
7′
29二
ff″f3′
G励
4滋
"イ
a/2ω
f3滋
α
"9η
c/2′ ι
α
αz″
Ctt εALノ
43/2θfイ´VE卜
CP 48勾
f5`み
g5″ fイ ια
Cみ
gッ
J″
`渤
φ
r"′勿εαZ″rDみ
Qれ a″
ALЙ
f″
2f/2θ
f3rD―
CP 4,う
θ
ι´
4g3“
f3あα
Oシ
Й
η
4"み
J′
z9η
σσ
c力
2:卿 a憾
ω
σ%電
π
ttο
η
Pん
a
giV物
η
Й
"gb“
L浣0電
¨
inあ
a rttsチ
ChrmgI
QUY DFE CHUNG
Diさul.Pham vi diさ u chinh
l.■6瑶 nけ
quy anh“
thd gian thtrc hien,cH ieu,bieu m加
,nOi
dung,phumg ph“
,d血
"hitt ki範
giao nop,luu血
1金
qua thong
,kitt k d,t dai ttnh tt va l“
b狙 hi“
si dtt dat daca n血
;
tinh,thatth ph6 tnlc thuoc T―g uOng;hwれ
,quれ,dtt Xtt tha血
ph6 thuoc
tinh;Xa,ph崚
,」
.
2_Viec ki範 dat dai uleO chuya“
Ph,cwメ
u ctt quhけ nha
nucc ducc thlFC L∝ theO quya
oiaコhi鰤
gC揃
nh phi,Bo m動
B0
T譴
uyell Й
MCitwing.
Diёu 2.D6i ttgip dlng
l.Cσ
quatl quan l′
n血
,cσ
quan chuyell血
ve ttt nguyen va ln6i
tacng cお c“
;C延
a(通O xtt phu鈍
,Ⅲ
廿
(Sau d∼
"iChmgla
cagぬ
a chinll C“
Thông tư về kiểm kê đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư về kiểm kê đất đai - Người đăng: Lý Duyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Thông tư về kiểm kê đất đai 9 10 891