Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục hưởng chế độ thai sản theo luật BHXH năm 2014

Được đăng lên bởi ngocanhle2016
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HỒ SƠ HƯỞNG CHẾ ĐỘ
THAI SẢN THEO BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014.
1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản:
- Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các
trường hợp sau đây:
chế độ thai sản bảo hiểm xã hội mới nhất
+ Lao động nữ mang thai.
+ Lao động nữ sinh con.
+ Người lao động nhận nuôi con nuôi ≤ 4 tháng tuổi.
+ Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.
- Người lao động phải đóng BHXH từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12
tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

2. Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản:
-Theo điều 9 quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt
Nam, có hiệu lực ngày 01/4/2014:
a. Đối với lao động nữ sinh con, gồm:
- Sổ bảo hiểm xã hội.
- Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) của con.
Nếu sau khi sinh, con chết thì có thêm Giấy báo tử (bản sao) hoặc Giấy
chứng tử (bản sao) của con. Đối với trường hợp con chết ngay sau khi sinh
mà không được cấp các giấy tờ này thì thay bằng bệnh án (bản sao) hoặc
giấy ra viện của người mẹ (bản chính hoặc bản sao).
- Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức
khỏe Mẫu số C70A-HD (Ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày
23/10/2012 của Bộ Tài chính)
b. Đối với lao động nữ đi khám thai, lao động nữ bị sảy thai, nạo, hút thai,
thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai gồm:
- Sổ bảo hiểm xã hội.
- Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc
hưởng BHXH mẫu C65-HD hoặc giấy khám thai (bản chính hoặc bản sao),
sổ khám thai (bản chính hoặc bản sao).
- Danh sách thanh toán (Mẫu số C70a-HD)
c. Đối với người lao động nhận nuôi con nuôi, gồm:
- Sổ bảo hiểm xã hội.
- Giấy chứng nhận nuôi con nuôi của cấp có thẩm quyền (bản sao).

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mẫu 11B-HSB.
- Danh sách thanh toán (Mẫu số C70a-HD)
d. Nếu sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi
dưỡng con, gồm:
- Sổ bảo hiểm xã hội của mẹ
- Sổ bảo hiểm xã hội của người cha
- Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc giấy khai sinh (bản sao) của con;
- Giấy chứng tử của người mẹ (bản sao).
- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mẫu 11A-HSB
- Danh sách thanh toán (Mẫu số C70a-HD)
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho DN.
Bước 2: DN tiếp nhận hồ sơ để:
- Giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động;
- Hàng tháng hoặc quý, lập:
+ Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức
khỏe ...

 !"#$%&
1. Điều kiện hưởng ch đ thai sn:
'()*+,-./01(/)234)51(346/074-+891:4+74;03<077=.1(3>3
7=)*1(42?8-;/@AB
346/074-+891C9.4+D<EF40+<G+14H7
IJ-./01(1K<-1(74-+&
IJ-./01(1K8+143.1&
I()*+,-./01(14L11;M+3.11;M+N%74>1(7;O+&
I()*+,-./01(/P7QR1(7=>1474-+S74T34+U13>3C+U1?4>?7=+U7891&
'()*+,-./01(?49+/V1(7WX74>1(7=5,Y17=.1(74*+(+-1$"
74>1(7=)G3:4+8+143.14.P314L11;M+3.11;M+&
2. Thủ tục hồ sơ hưởng ch đ thai sn:
'4Z./+[;\];A67/^148_#$`'1(aA#b`#$`"#$%3c-+U7
-<S3V4+U;,T31(aA#$`%`"#$%B
-&_+QG+,-./01(1K8+143.1S(d<B
'OC9.4+D<EF40+&
'+HA34e1(8+14fC918-.g4.P3+HA:4-+8+14fC918-.g3c-3.1&
6;8-;:4+8+14S3.1346774h3V74Y<+HAC>.7ifC918-.g4.P3+HA
34e1(7ifC918-.g3c-3.1&_+QG+7=)*1(42?3.134671(-A8-;:4+8+14
<a:4M1(/)233H?3>3(+HA7*1aA74h74-ACj1(CU14>1fC918-.g4.P3
(+HA=-Q+U13c-1()*+<kfC9134l144.P3C918-.g&
'm-148>3474-147.>1346/0_</-;S74-+891Sn)o1(8e3?4p34d+8e3
:4qZr;8_s#'mf-14a1474Z.4M1(7)8_$st`'1(aA
"b`$#`"#$"3c-0a+34l14g
C&_+QG+,-./01(1K/+:4><74-+S,-./01(1KC^89A74-+S1u.S4v774-+S
74-+3467,);Qa1()*+,-./01(74T34+U13>3C+U1?4>?7=>1474-+(d<B
'OC9.4+D<EF40+&
'+HA=-Q+U1fC9134l144.P3C918-.g4.P3+HA34e1(14L11(4wQ+U3
4)51(<r;Xx'm4.P3(+HA:4><74-+fC9134l144.P3C918-.gS
8O:4><74-+fC9134l144.P3C918-.g&
'm-148>3474-147.>1fr;8_s#-'mg
3&_+QG+1()*+,-./01(14L11;M+3.11;M+S(d<B
'OC9.4+D<EF40+&
'+HA34e1(14L11;M+3.11;M+3c-3H?3V74y<];A[1fC918-.g&
Thủ tục hưởng chế độ thai sản theo luật BHXH năm 2014 - Trang 2
Thủ tục hưởng chế độ thai sản theo luật BHXH năm 2014 - Người đăng: ngocanhle2016
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thủ tục hưởng chế độ thai sản theo luật BHXH năm 2014 9 10 123