Ktl-icon-tai-lieu

Thực tế chuyên môn ngành luật

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 968 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

THỰC TẾ CHUYÊN MÔN

1.2. Mã HP/MH:

843048

1.3. Số tín chỉ:

1 (1,0)

1.4. Số tiết:

25 (5,20)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Tố tụng hình sự (843034)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Khoa Luật
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức: Hệ thống hóa kiến thức và vận dụng một cách tổng hợp kiến thức đã
học vào công tác thực tế trong các cơ quan, tổ chức và những hoạt động liên quan đến
pháp luật.
2.2.Về kĩ năng: Rèn luyện cho sinh viên phương pháp ứng dụng kiến thức khoa học
pháp lý vào hoạt động thực tiễn chuyên môn. Kỹ năng làm việc nhóm, tiếp cận và giải
quyết vấn đề, quan sát hoạt động, thu thập số liệu làm tiền đề cho sinh viên chuyên ngành
luật hoàn thành tốt công việc sau khi tốt nghiệp. Rèn luyện tính kỷ luật, tính tổ chức,
tương trợ, giúp đỡ và cộng đồng trách nhiệm. Tăng cường, củng cố lòng yêu nghề, sự tự
tin và bản lĩnh trong nghề nghiệp.
2.3. Về thái độ: Sinh viên có ý thức đúng đắn trong việc tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá
các vấn đề có liên quan vế pháp luật trong thực tiễn đời sống xã hội; có ý thức rèn luyện
thái độ ứng xử đúng đắn, chuẩn mực khi tiếp cận, nghiên cứu và xử lí các sự việc dưới góc
độ pháp lý.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
2.1.Về kiến thức
Hệ thống hóa kiến thức và vận dụng một cách tổng hợp kiến thức đã học vào công tác
thực tế trong các cơ quan, tổ chức và những hoạt động liên quan đến pháp luật.
2.2.Về kĩ năng
- Rèn luyện cho sinh viên phương pháp ứng dụng kiến thức khoa học pháp lý vào hoạt
động thực tiễn chuyên môn.
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tiếp cận và giải quyết vấn đề, quan sát hoạt động,
thu thập số liệu làm tiền đề cho sinh viên chuyên ngành luật hoàn thành tốt công việc sau
khi tốt nghiệp.
- Rèn luyện tính kỷ luật, tính tổ chức, tương trợ, giúp đỡ và cộng đồng trách nhiệm.
1

- Tăng cường, củng cố lòng yêu nghề, sự tự tin và bản lĩnh trong nghề nghiệp.
2.3. Về thái độ
- Sinh viên có ý thức đúng đắn trong việc tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá các vấn đề có
liên quan vế pháp luật trong thực tiễn đời sống xã hội; có ý thức rèn luyện thái độ ứng xử
đúng đắn, chuẩn mực khi tiếp cận, nghiên cứu và xử lí các sự việc dưới góc độ pháp lý.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH:
Học phần này cung cấp cho sinh viên những hiểu biết,...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: THỰC TẾ CHUYÊN MÔN
1.2. Mã HP/MH: 843048
1.3. Số tín chỉ: 1 (1,0)
1.4. Số tiết: 25 (5,20)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Tố tụng hình sự (843034)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Khoa Luật
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức: Hệ thống hóa kiến thức vận dụng mộtch tổng hợp kiến thức đã
học vào công tác thực tế trong các quan, tổ chức những hoạt động liên quan đến
pháp luật.
2.2.Về năng: Rèn luyện cho sinh viên phương pháp ứng dụng kiến thức khoa học
pháp vào hoạt động thực tiễn chuyên môn. Kỹ năng làm việc nhóm, tiếp cận giải
quyết vấn đề, quan sát hoạt động, thu thập số liệu m tiền đề cho sinh viên chuyên ngành
luật hoàn thành tốt công việc sau khi tốt nghiệp. Rèn luyện tính kỷ luật, tính tổ chức,
tương trợ, giúp đỡ cộng đồng trách nhiệm. Tăng cường, củng cố lòng yêu nghề, sự tự
tin và bản lĩnh trong nghề nghiệp.
2.3. Về thái độ: Sinh viên ý thức đúng đắn trong việc tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá
các vấn đề liên quan vế pháp luật trong thực tiễn đời sống hội; ý thức rèn luyện
thái độ ứng xử đúng đắn, chuẩn mực khi tiếp cận, nghiên cứu và xử lí các sự việc dưới góc
độ pháp lý.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
2.1.Về kiến thức
Hệ thống hóa kiến thức vận dụng một cách tổng hợp kiến thức đã học vào công c
thực tế trong các cơ quan, tổ chức và những hoạt động liên quan đến pháp luật.
2.2.Về kĩ năng
- Rèn luyện cho sinh viên phương pháp ứng dụng kiến thức khoa học phápvào hoạt
động thực tiễn chuyên môn.
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tiếp cận giải quyết vấn đề, quan sát hoạt động,
thu thập số liệu làm tiền đề cho sinh viên chuyên ngành luật hoàn thành tốt công việc sau
khi tốt nghiệp.
- Rèn luyện tính kỷ luật, tính tổ chức, tương trợ, giúp đỡ và cộng đồng trách nhiệm.
1
Thực tế chuyên môn ngành luật - Trang 2
Thực tế chuyên môn ngành luật - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thực tế chuyên môn ngành luật 9 10 418