Ktl-icon-tai-lieu

“Thực trang pháp luật cạnh tranh Việt Nam về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh”

Được đăng lên bởi mykwonh
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 892 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC
Trang
ĐẶT VẤN
ĐỀ……………………………………………………………………...Error:
Reference source not found
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I.Khái quát về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh………………………………………1
1. Kháiniệm………………………………………………………………………...1
2. Đặc điểm của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (TTHCCT)……………………….2
3.Phân loại…………………………........................................................................3
II.Thực trạng thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam……………………….…
Error: Reference source not found
1.Các hình thức thỏa thuận hạn chế cạnh tranh…………………………………….4
2.Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm……………………………..………...7
3.Các trường hợp miễn trừ………………………………………………………….8
III.Một số bất cập và giải pháp hoàn thiện thiện
hệ thống pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh……………………..…….….9
1. Về các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm……………………….…………..9
2. Các trường hợp miễn trừ …………………………..………………....………..11
3.Về việc điều tra, xử lý các vụ việc thỏa thuận hạn chế cạnh tranh………….…12
KẾT THÚC VẤN ĐỀ…………………………………………………………….13
0

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………14

ĐẶT VẤN ĐỀ
Cạnh tranh là một quy luật tất yếu trên nền kinh tế thị trường. Quá trình cạnh
tranh buộc các doanh nghiệp phải nỗ lực để đạt được lợi thế hơn so với các đối thủ.
Sự tồn tại của các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh vì thế cũng là một điều tất yếu.
trong những biến dạng tiêu cực của cạnh tranh thì hành vi hạn chế cạnh tranh được
coi là đặc biệt nguy hiểm bởi nếu không được kiểm soát sẽ đi đến thủ tiêu cạnh
tranh, gây hại cho người tiêu dùng và đồng thời là cả nền kinh tế. Để hiểu rõ hơn
về vấn đề này em xinh chọn đề tài: “Thực trang pháp luật cạnh tranh Việt Nam về
thỏa thuận hạn chế cạnh tranh”
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I.
Những vấn đề chung về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
1. Khái niệm
Thỏa thuận theo từ điển Tiếng Việt được định nghĩa là “hoạt động giữa hai hay
nhiều người với nhau bằng hành vi hoặc không bằng hành vi để nhằm đạt được
một cùng mục đích nhất định”
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được coi là hành vi giữa các các chủ thể thống
nhất ý chí để nhằm đạt được mục đích kinh doanh nhất định. Khái niệm thỏa thuận
hạn chế cạnh tranh được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau, cho ta cái nhìn
toàn diện về thuật ngữ này:
Dưới góc độ kinh tế học, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được nhìn nhận là sự
thống nhất cùng hành động của nhiều doanh nghiệp nhằm giảm bớt hoặc loại bỏ
1

sức ép của cạnh tranh hoặc hạn chế khả năng hành động một cách độc lập giữa các
đối thủ cạnh tranh.
Dưới góc độ khoa học pháp lý có thể hiểu thỏa thuậ...
MỤC LỤC
Trang
ĐẶT VẤN
ĐỀ……………………………………………………………………... Error:
Reference source not found
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I.Khái quát về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh………………………………………1
1. Kháiniệm………………………………………………………………………...1
2. Đặc điểm của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (TTHCCT)……………………….2
3.Phân loại…………………………........................................................................3
II.Thực trạng thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam……………………….…
Error: Reference source not found
1.Các hình thức thỏa thuận hạn chế cạnh tranh…………………………………….4
2.Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm……………………………..………...7
3.Các trường hợp miễn trừ………………………………………………………….8
III.Một số bất cập và giải pháp hoàn thiện thiện
hệ thống pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh……………………..…….….9
1. Về các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm……………………….…………..9
2. Các trường hợp miễn trừ …………………………..………………....………..11
3.Về việc điều tra, xử lý các vụ việc thỏa thuận hạn chế cạnh tranh………….…12
KẾT THÚC VẤN ĐỀ…………………………………………………………….13
0
“Thực trang pháp luật cạnh tranh Việt Nam về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
“Thực trang pháp luật cạnh tranh Việt Nam về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh” - Người đăng: mykwonh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
“Thực trang pháp luật cạnh tranh Việt Nam về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh” 9 10 819