Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng và giải pháp cải cách hành chính ở các địa phương trong giai đoạn hiện nay

Được đăng lên bởi Cong Pham
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 378 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cải cách chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay
Cải cách chính quyền địa phương phải tập trung vào vấn đề căn bản, đó là mô hình chính
quyền địa phương. Nếu chính quyền địa phương chưa thật ổn định thì vấn đề đặt ra là lựa chọn
mô hình chính quyền địa phương tập trung (theo hướng tập quyền) hay dân chủ (mà đỉnh cao là
chính quyền địa phương tự quản hay tự quản địa phương) hay chọn giải pháp trung gian giữa hai
hướng đó...
1. Vai trò và mô hình tổ chức chính quyền địa phương Việt Nam
Theo Điều 1 Sắc lệnh số 63-SL ngày 23/11/1945 - Sắc lệnh đầu tiên về tổ chức chính quyền địa
phương của Nhà nước Việt Nam đã ghi: “Để thực hiện chính quyền nhân dân địa phương trong nước
Việt Nam, sẽ đặt hai thứ cơ quan: Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính”. Trong quy định này,
chính quyền địa phương đã được xác định gồm hai loại cơ quan: cơ quan có tính chất hội đồng do nhân
dân bầu ra, được gọi là Hội đồng nhân dân và cơ quan chấp hành của hội đồng thực hiện chức năng
quản lý hành chính nhà nước, được gọi là Uỷ ban hành chính. ở đây, đã có sự phân biệt giữa hoạt động
thực hiện quyền lực nhà nước ở địa phương do mọi cơ quan nhà nước thực hiện với hoạt động thực hiện
quyền lực nhà nước do các cơ quan nhà nước được nhân dân địa phương lập ra để phục vụ nhu cầu tổ
chức đời sống xã hội ở địa phương.
Quan niệm về chính quyền địa phương trên đây cho đến nay vẫn là quan niệm được thừa nhận
chung. Theo đó, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính (hoặc Uỷ ban nhân dân) là các cơ quan do
nhân dân lập ra để thực hiện quản lý các công việc địa phương tạo thành khái niệm chính quyền địa
phương. Các cơ quan khác như Toà án, Viện kiểm sát…tuy có thực hiện các công việc của nhà nước
trên lãnh thổ địa phương nhưng không do nhân dân địa phương lập ra không được xem là các cơ quan
thuộc thuật ngữ “chính quyền địa phương”. Như vậy, chính quyền địa phương là chính quyền do nhân
dân địa phương lập ra xuất phát từ nhu cầu quản lý nhà nước ở địa phương, phục vụ nhân dân địa
phương. Cơ quan nhà nước nào có được đặc điểm đó thì được xem là cơ quan nhà nước địa phương.
Trong tổ chức chính quyền địa phương nước ta, cá biệt mới có trường hợp Toà án cũng được xem là cơ
quan thuộc chính quyền địa phương. Theo quy định tại Điều 14 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và
Uỷ ban hành chính được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 10 năm 1962 thì Hội đồng nhân dân còn
bầu ra Toà án nhân dân cấp mình. Nhưng luật về tổ chức chính quyền địa phương ban hành sau này quy
định đó đã bị bãi bỏ.
Theo Điều 118 của Hiến ...
Cải cách chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay
Cải cách chính quyền địa phương phải tập trung vào vấn đề căn bản, đó là hình chính
quyền địa phương. Nếu chính quyền địa phương chưa thật ổn định thì vấn đề đặt ra lựa chọn
hình chính quyền địa phương tập trung (theo hướng tập quyền) hay dân chủ (mà đỉnh cao
chính quyền địa phương tự quản hay tự quản địa phương) hay chọn giải pháp trung gian giữa hai
hướng đó...
1. Vai trò và mô hình tổ chức chính quyền địa phương Việt Nam
Theo Điều 1 Sắc lệnh số 63-SL ngày 23/11/1945 - Sắc lệnh đầu tiên về tổ chức chính quyền địa
phương của Nhà ớc Việt Nam đã ghi: “Để thực hiện chính quyền nhân dân địa phương trong nước
Việt Nam, sẽ đặt hai thứ quan: Hội đồng nhân dân U ban hành chính”. Trong quy định này,
chính quyền địa phương đã được xác định gồm hai loại cơ quan: cơ quan nh chất hội đồng do nhân
dân bầu ra, được gọi Hội đồng nhân dân quan chấp hành của hội đồng thực hiện chức năng
quản hành chính nhà nước, được gọi là Uỷ ban hành chính. đây, đã sự phân biệt giữa hoạt động
thực hiện quyền lực nhà nước ở địa phương do mọi cơ quan nhà nước thực hiện với hoạt động thực hiện
quyền lực nhà ớc do các quan nhà nước được nhân dân địa phương lập ra để phục vụ nhu cầu tổ
chức đời sống xã hội ở địa phương.
Quan niệm về chính quyền địa phương trên đây cho đến nay vẫn quan niệm được thừa nhận
chung. Theo đó, Hội đồng nhân dân Uỷ ban hành chính (hoặc Uỷ ban nhân dân) các quan do
nhân dân lập ra để thực hiện quản các công việc địa phương tạo thành khái niệm chính quyền địa
phương. Các quan khác như Toà án, Viện kiểm sát…tuy thực hiện các công việc của nhà ớc
trên lãnh thổ địa phương nhưng không do nhân dân địa phương lập ra không được xem các quan
thuộc thuật ngữ “chính quyền địa phương”. Như vậy, chính quyền địa phương chính quyền do nhân
dân địa phương lập ra xuất phát từ nhu cầu quản nhà nước địa phương, phục vụ nhân dân địa
phương. quan nhà nước nào được đặc điểm đó thì được xem quan nhà ớc địa phương.
Trong tổ chức chính quyền địa phương nước ta, cá biệt mới có trường hợp Toà án cũng được xem là cơ
quan thuộc chính quyền địa phương. Theo quy định tại Điều 14 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân
Uỷ ban hành chính được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 10 năm 1962 thì Hội đồng nhân dân còn
bầu ra Toà án nhân dân cấp mình. Nhưng luật về tổ chức chính quyền địa phương ban hành sau này quy
định đó đã bị bãi bỏ.
Theo Điều 118 của Hiến pháp Việt Nam hiện hành, các đơn vị hành chính của nước Cộng hoà
hội chủ nghĩa Việt Nam được phân định như sau:
“Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Tỉnh chia thành huyện, thành phố thuộc tỉnh và thị xã; thành phố trực thuộc trung ương chia thành
quận, huyện và thị xã;
Huyện chia thành xã, thị trấn; thành phố thuộc tỉnh, thị chia thành phường xã; quận chia
thành phường.
Việc thành lập Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở các đơn vị hành chính do luật định”.
So sánh cho thấy, c Hiến pháp 1959, 1980 quy định mỗi cấp đơn vị hành chính tỉnh, huyện,
xã… (và tương đương) đều tổ chức hai loại quan Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân (Uỷ ban
hành chính). Còn Hiến pháp hiện hành dành cho Luật quy định các cơ quan đó, nhưng trên thực tế, Luật
Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân vẫn quy định tổ chức hai loại cơ quan tất cả các đơn
vị hành chính.
Tất cả các văn bản pháp luật hiệu lực thi hành từ hiến pháp1 đến các luật và văn bản dưới luật
về tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam từ năm 1945 đến nay đều xác định chính quyền địa phương
bộ phận cấu thành vị trí quan trọng của bộ máy nnước thống nhất từ trung ương đến địa phương
cấp trung ương Quốc hội Chính phủ. Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung) ghi nhận mỗi cấp
Thực trạng và giải pháp cải cách hành chính ở các địa phương trong giai đoạn hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng và giải pháp cải cách hành chính ở các địa phương trong giai đoạn hiện nay - Người đăng: Cong Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Thực trạng và giải pháp cải cách hành chính ở các địa phương trong giai đoạn hiện nay 9 10 831