Ktl-icon-tai-lieu

THUẾ TTĐB THÔNG TƯ 05.2012.TTBTC

Được đăng lên bởi nguyenthihaiyen228
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 715 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2012

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm
2009 và Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP
ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11
năm 2008;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
và Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3
năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16
tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm
2011 của Chính phủ như sau:
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16
tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP
ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế
tiêu thụ đặc biệt.
1

Điều 2. Đối tượng chịu thuế
Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) được thực hiện theo quy
định tại Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, Điều 2 Nghị định
số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ, khoản 1 Điều 1
Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ.
Đối với mặt hàng điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống
thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB: Trường hợp cơ sở sản xuất bán hoặc cơ sở
nhập khẩu nhập tách riêng từng bộ phận là cục nóng hoặc cục lạnh thì hàng hóa
bán ra hoặc nhập khẩu (cục nóng, cục lạnh) vẫn thuộc đối tượng chịu thuế
TTĐB như đối với sản phẩm hoàn chỉnh (máy điều hoà nhiệt độ hoàn chỉnh).
Điều 3. Đối tượng không chịu thuế
Hàng hóa quy định tại Điều 2 Thông tư này không thuộc diện chịu thuế
tiêu thụ đặc biệt trong các trường hợp sau:
1. Hàng hóa do cơ sở sản...
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 05/2012/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2012
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm
2009 và Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP
ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11
năm 2008;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị đnh số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của
Chính phủ quy đnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3
năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của B
Tài chính;
Bộ Tài chính ớng dẫn thi hành Nghị định s 26/2009/NĐ-CP ngày 16
tháng 3 năm 2009 Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm
2011 của Chính phủ như sau:
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này hướng dẫn thi hành Nghị định s26/2009/NĐ-CP ngày 16
tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 m 2011
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định s 26/2009/NĐ-CP
ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế
tiêu thụ đặc biệt.
1
THUẾ TTĐB THÔNG TƯ 05.2012.TTBTC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THUẾ TTĐB THÔNG TƯ 05.2012.TTBTC - Người đăng: nguyenthihaiyen228
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
THUẾ TTĐB THÔNG TƯ 05.2012.TTBTC 9 10 365