Ktl-icon-tai-lieu

Tiếp cận công lý_tài liệu giáo dục thực hành pháp luật

Được đăng lên bởi Dung Gà
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 930 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUYỀN TIẾP CẬN CÔNG LÝ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
ThS. Đinh Thế Hưng
Viện Nhà nước và Pháp luật
-Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Pháp luật ngay từ thủa sơ khai cho đến thời đại văn minh đều có nhiệm vụ
thiết lập một trật tự để trên cái nền tảng của trật tự đó, xã hội tồn tại và phát triển
trong trạng thái ổn định. Việc tạo ra trật tự này không chỉ là việc ban bố pháp
luật mà còn là việc giải quyết các tranh chấp hết sức đa dạng và phong phú trong
đời sống xã hội bao gồm cả việc xử lý tội phạm. Tuy nhiên, trong quá trình giải
quyết tranh chấp, xử lý tội phạm phải đạt được mục đích là đảm bảo công lý cho dù mỗi thời đại, người ta có những quan niệm về công lý không giống nhau.
Chính vì vậy, trong tiếng La tinh “justio” vừa có nghĩa là “công lý” vừa có
nghĩa là “tư pháp”- xét xử. Muốn việc xử lý tội phạm đạt được đến công lý, thì
hoạt động tố tụng hình sự phải được thực hiện trên cơ sở một hệ thống pháp luật
tố tụng hình sự chặt chẽ; một quy trình tố tụng minh bạch, dân chủ; một đội ngũ
nhân viên tư pháp chuyên nghiệp, trong sạch, có trách nhiệm, đảm bảo cho dân
chúng, nhất là những người có lợi ích liên quan đến vụ án hình sự được tham gia
vào quá trình giải quyết ấy. Quá trình người dân tham gia vào việc giải quyết vụ
án hình sự nhằm mục đích đảm bảo cho công lý được thực thi chính là quá trình
tiếp cận công lý trong tố tụng hình sự.
Chúng ta đang tiến hành cải cách tư pháp, nói cách khác là cải cách việc
thực hiện quyền lực tư pháp trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền với
mục đích bao trùm là để quyền lực tư pháp có khả năng mang lại công lý thực sự
cho cá nhân và xã hội. Muốn đạt được mục đích này thì cần phải đảm bảo quyền
tiếp cận công lý cho công dân trong tố tụng hình sự, nhất là quyền và lợi ích là
người bị buộc tội, người bị hại và các đương sự khác đúng như Nghị quyết
49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp đã nhấn mạnh:
Đổi mới thủ tục hành chính trong các cơ quan tư pháp nhằm tạo điều kiện thuận
lợi cho người dân tiếp cận công lý.
1. Công lý trong tố tụng hình sự
Khi bàn về quyền tiếp cận công lý không thể bỏ qua khái niệm công lý là
gì? công lý nằm ở đâu, con đường nào để người dân tiếp cận công lý và với
phương tiện gì? Cho dù hai từ “công lý” không xa lạ với bất cứ ai khi người ta
đánh giá việc giải quyết tranh chấp hay xử lý vi phạm phạm pháp luật của nhà
nước. Rộng hơn nữa là khi nói đến công lý người ta đồng nghĩa nó với tòa án và
mặc dù tòa án chỉ là nơi cuối cùng công lý hiện diện và được thực thi.
Công lý là những gi...
1
QUYN TIP CN CÔNG LÝ TRONG T TNG HÌNH S
ThS. Đinh Thế Hưng
Vin Nhà nước và Pháp lut
-Vin Khoa hc xã hi Vit Nam
Pháp lut ngay t tha sơ khai cho đến thi đại văn minh đều có nhim v
thiết lp mt trt t để trên cái nn tng ca trt t đó, xã hi tn ti và phát trin
trong trng thái n định. Vi
c to ra trt t này không ch là vic ban b pháp
lut mà còn là vic gii quyết các tranh chp hết sc đa dng và phong phú trong
đời sng xã hi bao gm c vic x lý ti phm. Tuy nhiên, trong quá trình gii
quyết tranh chp, x lý ti phm phi đạt được mc đích là đảm bo công lý -
cho dù mi thi đại, người ta có nhng quan nim v công lý không ging nhau.
Chính vì vy, trong tiếng La tinh “justio”
va có nghĩa là “công lý” va có
nghĩa là “tư pháp”- xét x. Mun vic x lý ti phm đạt được đến công lý, thì
hot động t tng hình s phi được thc hin trên cơ s mt h thng pháp lut
t tng hình s cht ch; mt quy trình t tng minh bch, dân ch; mt đội ngũ
nhân viên tư pháp chuyên nghip, trong sch, có trách nhim,
đảm bo cho dân
chúng, nht là nhng người có li ích liên quan đến v án hình s được tham gia
vào quá trình gii quyết y. Quá trình người dân tham gia vào vic gii quyết v
án hình s nhm mc đích đảm bo cho công lý được thc thi chính là quá trình
tiếp cn công lý trong t tng hình s.
Chúng ta đang tiến hành ci cách tư pháp, nói cách khác là ci cách vic
thc hin quyn lc tư pháp trong bi cnh xây dng nhà nước pháp quyn v
i
mc đích bao trùm là để quyn lc tư pháp có kh năng mang li công lý thc s
cho cá nhân và xã hi. Mun đạt được mc đích này thì cn phi đảm bo quyn
tiếp cn công lý cho công dân trong t tng hình s, nht là quyn và li ích là
người b buc ti, người b hi và các đương s khác đúng như Ngh quyết
49/NQ-TW ngày 02/6/2005 ca B Chính tr v c
i cách tư pháp đã nhn mnh:
Đổi mi th tc hành chính trong các cơ quan tư pháp nhm to điu kin thun
li cho người dân tiếp cn công lý.
1. Công lý trong t tng hình s
Khi bàn v quyn tiếp cn công lý không th b qua khái nim công lý
gì? công lý nm đâu, con đường nào để người dân tiếp cn công lý và vi
phương tin gì? Cho dù hai t “công lý” không xa l vi bt c ai khi ngườ
i ta
đánh giá vic gii quyết tranh chp hay x lý vi phm phm pháp lut ca nhà
nước. Rng hơn na là khi nói đến công lý người ta đồng nghĩa nó vi tòa án và
mc dù tòa án ch là nơi cui cùng công lý hin din và được thc thi.
Công lý là nhng giá tr v công bng, l phi, phù hp vi li ích chung,
vi đạo lý được xã hi và pháp lut tha nhn. Đây cũng là nhng tiêu chun
Tiếp cận công lý_tài liệu giáo dục thực hành pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếp cận công lý_tài liệu giáo dục thực hành pháp luật - Người đăng: Dung Gà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tiếp cận công lý_tài liệu giáo dục thực hành pháp luật 9 10 839