Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Được đăng lên bởi dotrangcamvi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 741 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Điều 4. Lĩnh vực, yêu cầu, tiêu chí của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
1. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (sau đây gọi tắt là Chuẩn)

gồm 3 lĩnh vực: phẩm chất

chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức và kỹ năng s phạm. Mỗi lĩnh vực gồm có 5 yêu cầu.
2. Yêu cầu của Chuẩn là nội dung cơ bản, ®Æc trưng thuộc mỗi lĩnh vực của Chuẩn đòi hỏi người
giáo viên phải đạt được để đáp ứng mục tiêu của giáo dục mầm non ở từng giai đoạn. Mỗi yêu cầu
gồm có 4 tiêu chí được quy định cụ thể tại các Điều 5, 6, 7 của văn bản này.
3.Tiêu chí của Chuẩn là nội dung cụ thể thuộc mỗi yêu cầu của Chuẩn, thể hiện một khía cạnh về
năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non.
Chương II
CÁC

YÊU

CẦU

CỦA

CHUẨN

NGHỀ

NGHIỆP

GIÁO VIÊN MẦM NON
Điều 5. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
1. Nhận thức tư tưởng chính trị, thực hiện trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bao gồm các tiêu chí sau:
a. Tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước;
b. Yêu nghề, tận tụy với nghề, sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ;
c. Giáo dục trẻ yêu thương, lễ phép với ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi, thân thiện với bạn bè và
biết yêu quê hương;
d. Tham gia các hoạt động xây dựng bảo vệ quê hương đất nước góp phần phát triển đời sống
kinh tế, văn hoá, cộng đồng.
2. Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước. Bao gồm các tiêu chí sau:
a. Chấp hành các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;

b. Thực hiện các quy định của địa phương;
c. Giáo dục trẻ thực hiện các quy định ở trường, lớp, nơi công cộng;
d. Vận động gia đình và mọi người xung quanh chấp hành các chủ trương chính sách, pháp luật
của Nhà nước, các quy định của địa phương.
3. Chấp hành các quy định của ngành, quy định của trường, kỷ luật lao động. Gồm các tiêu chí sau:

a. Chấp hành quy định của ngành, quy định của nhà trường;
b. Tham gia đóng góp xây dựng và thực hiện nội quy hoạt động của nhà trường;
c. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công;
d. Chấp hành kỷ luật lao động, chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhóm lớp
được phân công.
4. Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; có ý thức phấn đấu
vươn lên trong nghề nghiệp. Bao gồm các tiêu chí sau:
a. Sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu, được đồng nghiệp, ngêi dân tín nhiệm và trẻ
yêu quý;
b. Tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, ngh...
Điều 4. Lĩnh vực, yêu cầu, tiêu chí của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
1. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (sau đây gọi tắt Chuẩn) gồm 3 lĩnh vực: phẩm chất
chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức và kỹ năng s phạm. Mỗi lĩnh vực gồm có 5 yêu cầu.
2. Yêu cầu của Chuẩn là nội dung bản, ®Æc trưng thuộc mỗi lĩnh vực của Chuẩn đòi hỏi người
giáo viên phải đạt được để đáp ứng mục tiêu của giáo dục mầm non từng giai đoạn. Mỗi yêu cầu
gồm có 4 tiêu chí được quy định cụ thể tại các Điều 5, 6, 7 của văn bản này.
3.Tiêu chí của Chuẩn nội dung cụ thể thuộc mỗi yêu cầu của Chuẩn, thể hiện một khía cạnh về
năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non.
Chương II
CÁC YÊU CẦU CỦA CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
GIÁO VIÊN MẦM NON
Điều 5. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
1. Nhận thức tưởng chính trị, thực hiện trách nhiệm của một ng dân, một n giáo đối với
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bao gồm các tiêu chí sau:
a. Tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước;
b. Yêu nghề, tận tụy với nghề, sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ;
c. Giáo dục trẻ yêu thương, l phép với ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi, thân thiện với bạn
biết yêu quê hương;
d. Tham gia các hoạt động xây dựng bảo vệ quê hương đất nước góp phần phát triển đời sống
kinh tế, văn hoá, cộng đồng.
2. Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước. Bao gồm các tiêu chí sau:
a. Chấp hành các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;
Tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non - Người đăng: dotrangcamvi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 9 10 120