Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7876 : 2008

Được đăng lên bởi hienvocym
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1041 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 7876 : 2008
NƯỚC - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THUỐC TRỪ SÂU CLO HỮU CƠ - PHƯƠNG PHÁP SẮC
KÝ KHÍ CHIẾT LỎNG-LỎNG
Water - Determination of organochlorine pesticides content - Liquid-liquid extraction gas
chromatographic method
Lời nói đầu
TCVN 7876 : 2008 được xây dựng trên cơ sở SMEWW "Standard methods for the examination
of water and wastewater 6630 B Organochlorine pesticides - Liquid-liquid extraction gas
chromatographic method".
TCVN 7876 : 2008 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC47/SC2 Hóa học - Phương pháp
thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ
công bố.
NƯỚC - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THUỐC TRỪ SÂU CLO HỮU CƠ - PHƯƠNG PHÁP SẮC
KÝ KHÍ CHIẾT LỎNG-LỎNG
Water - Determination of organochlorine pesticides content - Liquid-liquid extraction gas
chromatographic method
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định hàm lượng từng loại thuốc trừ sâu clo hữu cơ
trong nước bằng phương pháp sắc ký khí chiết lỏng-lỏng.
Tiêu chuẩn này phù hợp với việc xác định định lượng các hợp chất sau BHC, lindane (γ-BHC),
heptaclo, aldrin, heptaclo epoxit, dieldrin, endrin, captan. DDE, DDD, DDT, methoxyclo,
endosulfan, dicloran, mirex và pentacloronitrobenzen Ngoài họ cơ clo, phương pháp này còn xác
định được stroban, toxaphen, clodan (kỹ thuật) và các chất khác bằng sắc ký khí sử dụng cột
nhồi hoặc cột mao quản.
Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng để xác định trifluralin và các hợp chất thuốc trừ sâu
phospho hữu cơ khác như parathion, metylparathion và malathion có độ nhạy với detector bẫy
electron ECD. Tuy nhiên, tính hiệu dụng của phương pháp này khi xác định các hợp chất thuốc
trừ sâu phospho hữu cơ hoặc thuốc trừ sâu đặc biệt khác phải được kiểm tra trước khi phân tích
mẫu.
2. Nguyên tắc
Trong quy trình này, thuốc trừ sâu được chiết bằng dung môi hỗn hợp, dietyl ete/hexan hoặc
metylen clorua/hexan. Phần chiết được cô đặc bằng cách bay hơi và nếu cần, được làm sạch
bằng sắc ký cột. Sau đó từng loại thuốc trừ sâu được xác định bằng sắc ký khí.
Các cấu tử lần lượt đi vào detector, tại đó chúng tạo nên tín hiệu điện, tín hiệu được chuyển
sang bộ ghi, các tín hiệu ứng với mỗi cấu tử gọi là pic. Thời gian lưu của pic là đại lượng đặc
trưng cho thuốc trừ sâu cần tách, còn chiều cao pic/diện tích pic là thước đo định lượng tỷ lệ với
nồng độ của chúng.
Các biến số có thể được điều chỉnh để đạt được các dữ liệu có độ chính xác cao. Ví dụ, hệ thống
detector có thể được lựa chọn trên cơ sở đặc trưng và độ...
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 7876 : 2008
NƯỚC - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THUỐC TRỪ SÂU CLO HỮU CƠ - PHƯƠNG PHÁP SẮC
KÝ KHÍ CHIẾT LỎNG-LỎNG
Water - Determination of organochlorine pesticides content - Liquid-liquid extraction gas
chromatographic method
Lời nói đầu
TCVN 7876 : 2008 được xây dựng trên cơ sở SMEWW "Standard methods for the examination
of water and wastewater 6630 B Organochlorine pesticides - Liquid-liquid extraction gas
chromatographic method".
TCVN 7876 : 2008 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC47/SC2 Hóa học - Phương pháp
thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ
công bố.
NƯỚC - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THUỐC TRỪ SÂU CLO HỮU CƠ - PHƯƠNG PHÁP SẮC
KÝ KHÍ CHIẾT LỎNG-LỎNG
Water - Determination of organochlorine pesticides content - Liquid-liquid extraction gas
chromatographic method
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định hàm lượng từng loại thuốc trừ sâu clo hữu cơ
trong nước bằng phương pháp sắc ký khí chiết lỏng-lỏng.
Tiêu chuẩn này phù hợp với việc xác định định lượng các hợp chất sau BHC, lindane (γ-BHC),
heptaclo, aldrin, heptaclo epoxit, dieldrin, endrin, captan. DDE, DDD, DDT, methoxyclo,
endosulfan, dicloran, mirex và pentacloronitrobenzen Ngoài họ cơ clo, phương pháp này còn xác
định được stroban, toxaphen, clodan (kỹ thuật) và các chất khác bằng sắc ký khí sử dụng cột
nhồi hoặc cột mao quản.
Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng để xác định trifluralin và các hợp chất thuốc trừ sâu
phospho hữu cơ khác như parathion, metylparathion và malathion có độ nhạy với detector bẫy
electron ECD. Tuy nhiên, tính hiệu dụng của phương pháp này khi xác định các hợp chất thuốc
trừ sâu phospho hữu cơ hoặc thuốc trừ sâu đặc biệt khác phải được kiểm tra trước khi phân tích
mẫu.
2. Nguyên tắc
Trong quy trình này, thuốc trừ sâu được chiết bằng dung môi hỗn hợp, dietyl ete/hexan hoặc
metylen clorua/hexan. Phần chiết được cô đặc bằng cách bay hơi và nếu cần, được làm sạch
bằng sắc ký cột. Sau đó từng loại thuốc trừ sâu được xác định bằng sắc ký khí.
Các cấu tử lần lượt đi vào detector, tại đó chúng tạo nên tín hiệu điện, tín hiệu được chuyển
sang bộ ghi, các tín hiệu ứng với mỗi cấu tử gọi là pic. Thời gian lưu của pic là đại lượng đặc
trưng cho thuốc trừ sâu cần tách, còn chiều cao pic/diện tích pic là thước đo định lượng tỷ lệ với
nồng độ của chúng.
Các biến số có thể được điều chỉnh để đạt được các dữ liệu có độ chính xác cao. Ví dụ, hệ thống
detector có thể được lựa chọn trên cơ sở đặc trưng và độ nhạy cần thiết. Detector được sử dụng
trong phương pháp này là detector bẫy electron và rất nhạy với các hợp chất chứa clo. Sự nhận
dạng khác có thể được thực hiện từ các dữ liệu lưu giữ trên hai cột hoặc nhiều hơn, chứa pha
tĩnh có độ phân cực khác nhau. Quy trình hai cột được xác định là hữu ích. Nếu lượng thuốc trừ
sâu lớn thì cho phép xác định bằng phương pháp cụ thể hơn như khối phổ kế.
3. Cản trở
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7876 : 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7876 : 2008 - Người đăng: hienvocym
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7876 : 2008 9 10 622