Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8764:2012 ISO 13903:2005

Được đăng lên bởi nhonhtn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 650 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 8764:2012
ISO 13903:2005
THỨC ĂN CHĂN NUÔI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT AMIN
Animal feeding stuffs - Determination of amino acids content
Lời nói đầu
TCVN 8764:2012 hoàn toàn tương đương với ISO 13903:2005
TCVN 8764:2012 do Cục Chăn nuôi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và Công nghệ công bố.
THỨC ĂN CHĂN NUÔI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT AMIN
Animal feeding stuffs - Determination of amino acids content
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định axit amin tự do (tổng hợp và tự nhiên) và axit amin tổng
số (liên kết peptit và tự do) trong thức ăn chăn nuôi với việc sử dụng thiết bị phân tích axit amin hoặc
thiết bị HPLC. Áp dụng cho các axit amin sau:
- tổng của cystin và cystein;
- methionin;
- lysin;
- threonin;
- alanin;
- arginin;
- axit aspartic;
- axit glutamic;
- glycin;
- histidin;
- iso leucin;
- leucin;
- phenylalanin;
- prolin;
- serin;
- tyrosin;
- valin.
Phương pháp này không phân biệt giữa các muối của axit amin, cũng không phân biệt các dạng đồng
phân D và L của axit amin. Phương pháp không cho phép xác định tryptophan hoặc các chất tương tự
axit amin có chứa nhóm hydroxyl.
Giới hạn định lượng của phương pháp phụ thuộc vào thiết bị sắc ký, nhưng có thể đạt được các mức
thấp tới: 0,3 g/kg cho tổng lysin; 0,25 g/kg cho tổng methionin; 0,35 g/kg cho tổng của cystin và cystein;

0,2 g/kg cho tổng threonin; 0,035 g/kg cho lysin tự do; 0,035 g/kg cho methionin tự do và 0,03 g/kg cho
threonin tự do.
CHÚ THÍCH: Có thể đạt được giới hạn định lượng thấp hơn nhưng điều này phải được thẩm định bởi
người sử dụng.
2. Nguyên tắc
2.1 Các axit amin tự do
Các axit amin tự do được chiết với dung dịch axit clohydric loãng. Các chất đồng chiết xuất có phân tử
lượng lớn chứa nitơ được kết tủa với axit sulfosalicylic và được loại bằng cách lọc. Dịch lọc được điều
chỉnh pH tới 2,20. Axit amin được tách bằng sắc ký trao đổi ion và xác định bằng phản ứng với ninhydrin
sử sụng detector quang đo ở bước sóng 570 nm.
2.2 Tổng số các axit amin
Quá trình lựa chọn phụ thuộc vào các axit amin cần xác định. Cyst(e)in và methionin sẽ bị oxy hóa tạo
thành axit cysteic và methion sulphon tương ứng, trước giai đoạn thủy phân. Tyrosin được xác định trong
dịch thủy phân của các mẫu không oxy hóa. Tất cả các axit amin khác đã được nêu trong Điều 1 có thể
được xác định cả ở dạng mẫu bị oxy hóa và không bị oxy hóa.
Quá trình oxy hóa đượ...
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 8764:2012
ISO 13903:2005
THỨC ĂN CHĂN NUÔI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT AMIN
Animal feeding stuffs - Determination of amino acids content
Lời nói đầu
TCVN 8764:2012 hoàn toàn tương đương với ISO 13903:2005
TCVN 8764:2012 do Cục Chăn nuôi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và Công nghệ công bố.
THỨC ĂN CHĂN NUÔI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT AMIN
Animal feeding stuffs - Determination of amino acids content
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định axit amin tự do (tổng hợp và tự nhiên) và axit amin tổng
số (liên kết peptit và tự do) trong thức ăn chăn nuôi với việc sử dụng thiết bị phân tích axit amin hoặc
thiết bị HPLC. Áp dụng cho các axit amin sau:
- tổng của cystin và cystein;
- methionin;
- lysin;
- threonin;
- alanin;
- arginin;
- axit aspartic;
- axit glutamic;
- glycin;
- histidin;
- iso leucin;
- leucin;
- phenylalanin;
- prolin;
- serin;
- tyrosin;
- valin.
Phương pháp này không phân biệt giữa các muối của axit amin, cũng không phân biệt các dạng đồng
phân D và L của axit amin. Phương pháp không cho phép xác định tryptophan hoặc các chất tương tự
axit amin có chứa nhóm hydroxyl.
Giới hạn định lượng của phương pháp phụ thuộc vào thiết bị sắc ký, nhưng có thể đạt được các mức
thấp tới: 0,3 g/kg cho tổng lysin; 0,25 g/kg cho tổng methionin; 0,35 g/kg cho tổng của cystin và cystein;
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8764:2012 ISO 13903:2005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8764:2012 ISO 13903:2005 - Người đăng: nhonhtn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8764:2012 ISO 13903:2005 9 10 171