Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn thiết kế công trình công cộng

Được đăng lên bởi Mít Tơ Ti
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1076 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ XÂY DỰNG
Số: 08/2003/QĐ-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2003
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
TCXD VN 276: 2003 ''Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế''
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/03/1994 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ biên bản số 157/BXD-HĐKHKT ngày 12/11/ 2002 của Hội đồng Khoa học kỹ
thuật chuyên ngành nghiệm thu tiêu chuẩn ''Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến
trúc -Bộ Xây dựng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXD
VN276: 2003 '' Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế''.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3: Các Ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Viện trưởng
Viện Nghiên cứu Kiến trúc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
Công trình công cộng - nguyên tắc cơ bản để thiết kế
Public Building. Basic rules for design
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình công cộng trong
các đô thị, bao gồm các công trình y tế, thể thao, văn hoá, giáo dục, trụ sở cơ quan hành chính
các cấp, các công trình dịch vụ công cộng nhằm đảm bảo những yêu cầu cơ bản về sử dụng,
an toàn và vệ sinh.
Chú thích:

1. Khi thiết kế các công trình công cộng như đã nêu ở trên, ngoài những qui định trong tiêu
chuẩn này, cần phải tuân theo những qui định trong các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành đối với
từng loại công trình.
2. Các công trình công cộng xây dựng ở vùng nông thôn có thể tham khảo tiêu chuẩn này.
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam
TCVN 2748- 1991. Phân cấp công trình xây dựng- Nguyên tắc chung
TCVN 2622-1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế
TCVN 5568-1991. Điều hợp kích thước mô đun trong xây dựng. Nguyên tắc cơ bản
TCVN 2737-1995. Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN 264:2002. Nhà và công trình- Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo
người tàn tật tiếp cận sử dụng.
TCVN 5744-1993 Thang máy. Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
TCXD 192-1996. Cửa gỗ- Cửa đi, cửa sổ. Yêu cầu kỹ thuật
TCXD 237-1999. Cửa kim loại- Cửa đi, cửa sổ. Yêu cầu kỹ thuật...
BỘ XÂY DỰNG
Số: 08/2003/QĐ-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2003
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
TCXD VN 276: 2003 ''Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế''
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/03/1994 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ biên bản số 157/BXD-HĐKHKT ngày 12/11/ 2002 của Hội đồng Khoa học kỹ
thuật chuyên ngành nghiệm thu tiêu chuẩn ''Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến
trúc -Bộ Xây dựng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXD
VN276: 2003 '' Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế''.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3: Các Ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Viện trưởng
Viện Nghiên cứu Kiến trúc Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
Công trình công cộng - nguyên tắc cơ bản để thiết kế
Public Building. Basic rules for design
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình công cộng trong
các đô thị, bao gồm các công trình y tế, thể thao, văn hoá, giáo dục, trụ sở cơ quan hành chính
các cấp, các công trình dịch vụ công cộng nhằm đảm bảo những yêu cầu bản vsử dụng,
an toàn và vệ sinh.
Chú thích:
Tiêu chuẩn thiết kế công trình công cộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn thiết kế công trình công cộng - Người đăng: Mít Tơ Ti
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tiêu chuẩn thiết kế công trình công cộng 9 10 883