Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn thiết kế

Được đăng lên bởi phantienminh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 309 lần   |   Lượt tải: 0 lần
22 tcn 332-06
1
céng hßa x· héi
chñ nghÜa viÖt nam
22 TCN 332 - 06
Bé giao th«ng vËn t¶i
Quy tr×nh thÝ nghiÖm
x¸c ®Þnh chØ sè cbr
cña ®Êt, ®¸ d¨m
trong phßng thÝ nghiÖm
Cã hiÖu lùc tõ
ngµy ......./......./2006
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 10 /2006/Q§-BGTVT ngµy 20/ 02 /2006
cña Bé tr-ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i)
1 Quy ®Þnh chung
1.1 Quy tr×nh nµy quy ®Þnh tr×nh thÝ nghiÖm ®Ó c ®Þnh chØ CBR (California Bearing
Ratio) cña vËt liÖu sö dông lµm nÒn, mãng ®-êng (®Êt, ®Êt gia cè, cÊp phèi ®¸ d¨m, cÊp phèi
nhiªn...) trong phßng thÝ nghiÖm trªn mÉu vËt liÖu ®· ®-îc chÕ bÞ.
1.2 Gi¸ trÞ CBR ®-îc x¸c ®Þnh theo Quy tr×nh nµy lµ c¬ së ®¸nh gi¸ chÊt l-îng vËt liÖu sö dông
lµm nÒn, mãng ®-êng; ngoµi ra cßn ®-îc dông ®Ó ®¸nh gi¸ c-êng ®é cña kÕt cÊu ®-êng «
vµ ®-êng s©n bay trong mét sè ph-¬ng ph¸p thiÕt kÕ cã sö dông th«ng sè c-êng ®é theo CBR.
1.3 CBR (tÝnh b»ng phÇn tr¨m) gi÷a ¸p lùc nÐn (do ®Çu nÐn g©y ra) trªn mÉu thÝ
nghiÖm vµ ¸p lùc nÐn trªn mÉu tiªu chuÈn øng víi cïng mét chiÒu s©u Ðp lón quy ®Þnh.
1.4 ViÖc t nghiÖm x¸c ®Þnh CBR cña vËt liÖu ®-îc tiÕn hµnh trªn tæ mÉu (3 mÉu) ®· ®-îc
®Çm nÐn ë ®é Èm tèt nhÊt t-¬ng øng víi ph-¬ng ph¸p ®Çm nÐn quy ®Þnh. ChØ CBR cña vËt
liÖu thÝ nghiÖm ®-îc x¸c ®Þnh t-¬ng øng víi ®é chÆt ®Çm nÐn K quy ®Þnh.
Ghi chó 1:
1. NÕu chØ dÉn kü thuËt quy ®Þnh viÖc ®Çm nÐn x¸c ®Þnh ®é Èm tèt nhÊt khèi l-îng thÓ tÝch kh« lín
nhÊt theo ph-¬ng ph¸p ®Çm nÐn nµo (ph-¬ng ph¸p ®Çm nÐn tiªu chuÈn - ph-¬ng ph¸p I hoÆc
ph-¬ng ph¸p ®Çm nÐn c¶i tiÕn - ph-¬ng ph¸p II theo Quy tr×nh thÝ nghiÖm ®Çm nÐn ®Êt ®¸ d¨m
trong phßng 22 TCN 333 - 06), th× khi ®Çm t¹o mÉu CBR còng ph¶i dông lo¹i chµy ®Çm
líp vËt liÖu ®Çm theo quy ®Þnh cña ph-¬ng ph¸p ®Çm nÐn ®ã.
2. Tr-êng hîp cÇn x¸c ®Þnh ¶nh h-ëng cña ®é Èm ®Çm nÐn ®Õn CBR, hoÆc phôc môc ®Ých nghiªn
cøu, viÖc thÝ nghiÖm c ®Þnh CBR cña vËt liÖu ®-îc tiÕn hµnh trªn c¸c mÉu (3 u) ®·
®-îc ®Çm nÐn trong cèi CBR ë c¸c ®é Èm t-¬ng øng (5 ®é Èm) kh¸c nhau n»m trong kho¶ng ®é Èm
®Çm nÐn quy ®Þnh. Quy ®Þnh thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh chØ CBR cña vËt liÖu trong kho¶ng ®é Èm ®Çm
nÐn ®-îc quy ®Þnh t¹i Phô lôc A.
Tiêu chuẩn thiết kế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn thiết kế - Người đăng: phantienminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tiêu chuẩn thiết kế 9 10 195