Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu Chuẩn Việt Nam

Được đăng lên bởi Đổi Thay
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1725 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 5673:1992
Nhóm H
HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - CẤP THOÁT NƯỚC BÊN TRONG - HỒ SƠ BẢN VẼ
THI CÔNG
System of documents for building design - Internal water supply and drainage - Working drawings
- Tiêu chuẩn này quy định nội dung và cách trình bày hồ sơ bản vẽ thi công hệ thống cấp thoát nước
bên trong nhà và công trình lĩnh vực xây dựng.
- Tiêu chuẩn này không quy định cách trình bày bản vẽ thi công các công trình xử lí
nước cấp và nước thải, mạng lưới đường ống bên ngoài công trình.
1.Quy định chung.
1.1.Tổng nhiệt trở của kết cấu ngăn che nhiều lớp R0 ,tính bằng (m2.h 0C)/kcal, xác
định theo công thức:
Khi lập bản vẽ thi công hệ thống cấp thoát nước bên trong cần phải tuân theo các quy
định trong tiêu chuẩn này và các tiêu chuẩn khác thuộc hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.
1.2.Thành phần hồ sơ bản vẽ thi công hệ thống cấp thoát nước bên trong gồm có :
- Các số liệu chung (nguồn nước, các giải pháp kĩ thuật, tình trạng kĩ thuật của mạng lưới hiện có...);
- Toàn bộ bản vẽ chính của hệ thống cấp thoát nước bên trong (mặt bằng, mặt cắt, sơ
đồ);
- Bản vẽ các thiết bị không tiêu chuẩn hoá hoặc không điển hình hoá (mặt bằng, mặt cắt, sơ đồ);
- Bảng thống kêthiết bị, nguyên vật liệu và thuyết minh;
- Các bản vẽ khác có liên quan;
1.3.Việc thể hiện các kí hiệu quy ước trên bản vẽ cần tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn TCVN
4036: 1985 và TCVN 4615: 1988.
Trên đường ống hay thiết bị được thể hiện cần phải ghi đầy đủ số lượng, kí hiệu và số thứ tự của
đường ống hay thiết bị đó.
Ví dụ: lC1 ; 2T1: lCl- l ; CTl-2;
Con số đầu tiên chỉ số lượng (nếu một ống, thì cho phép không cần ghi số); C1: Đường ống cấp nước
sinh hoạt (theo TCVN 4036- 85);
T1: Đường ống thoát nước sinh hoạt (theo TCVN 4036- 85);
Tl-2: Đường ống thoát nước sinh hoạt thứ 2 trong hệ thống ống đứng được kí hiệu là: Ođ
+ Trong hệ thống cấp nước: Ođ C Trong hệ thống thoát nước: OđT
Đối với các thiết bị vệ sinh :
+ Chậu xí: Xl, X2...
+ Chậu rửa: R1, R2...
+ Chậu tiểu: Ti1, Ti2...
- Đường kính ống được ghi vào chỗ ngắt của đường ống hoặc ghi trên đường dóng.
- Trường hợp trên đường dóng có ghi kí hiệu ống thì đường kính ống được ghi bên dưới đường dóng
(xem hình l)

2.Các số liệu chung
2.1.Trong phần số liệu chung của bản vẽ thi công hệ thống cấp thoát nước bên trong gồm:
- Mục lục hồ sơ bản vẽ thi công (xem mẫu số l);
- Bảng thống kê các tiêu chuẩn quy phạm có liên quan, bản thuyết minh, các bản vẽ thiết kế điển hình
áp dụng cho công trình, các tài liệu khác có liên q...
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 5673:1992
Nhóm H
HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - CẤP THOÁT NƯỚC BÊN TRONG - HỒ SƠ BẢN VẼ
THI CÔNG
System of documents for building design - Internal water supply and drainage - Working drawings
- Tiêu chuẩn này quy định nội dung và cách trình bày hồ sơ bản vẽ thi công hệ thống cấp thoát nước
bên trong nhà và công trình lĩnh vực xây dựng.
- Tiêu chuẩn này không quy định cách trình bày bản vẽ thi công các công trình xử lí
nước cấp và nước thải, mạng lưới đường ống bên ngoài công trình.
1.Quy định chung.
1.1.Tổng nhiệt trở của kết cấu ngăn che nhiều lớp R0 ,tính bằng (m2.h 0C)/kcal, xác
định theo công thức:
Khi lập bản vẽ thi công hệ thống cấp thoát nước bên trong cần phải tuân theo các quy
định trong tiêu chuẩn này và các tiêu chuẩn khác thuộc hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.
1.2.Thành phần hồ sơ bản vẽ thi công hệ thống cấp thoát nước bên trong gồm có :
- Các số liệu chung (nguồn nước, các giải pháp kĩ thuật, tình trạng kĩ thuật của mạng lưới hiện có...);
- Toàn bộ bản vẽ chính của hệ thống cấp thoát nước bên trong (mặt bằng, mặt cắt, sơ
đồ);
- Bản vẽ các thiết bị không tiêu chuẩn hoá hoặc không điển hình hoá (mặt bằng, mặt cắt, sơ đồ);
- Bảng thống kêthiết bị, nguyên vật liệu và thuyết minh;
- Các bản vẽ khác có liên quan;
1.3.Việc thể hiện các kí hiệu quy ước trên bản vẽ cần tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn TCVN
4036: 1985 và TCVN 4615: 1988.
Trên đường ống hay thiết bị được thể hiện cần phải ghi đầy đủ số lượng, kí hiệu và số thứ tự của
đường ống hay thiết bị đó.
Ví dụ: lC1 ; 2T1: lCl- l ; CTl-2;
Con số đầu tiên chỉ số lượng (nếu một ống, thì cho phép không cần ghi số); C1: Đường ống cấp nước
sinh hoạt (theo TCVN 4036- 85);
T1: Đường ống thoát nước sinh hoạt (theo TCVN 4036- 85);
Tl-2: Đường ống thoát nước sinh hoạt thứ 2 trong hệ thống ống đứng được kí hiệu là: Ođ
+ Trong hệ thống cấp nước: Ođ C Trong hệ thống thoát nước: OđT
Đối với các thiết bị vệ sinh :
+ Chậu xí: Xl, X2...
+ Chậu rửa: R1, R2...
+ Chậu tiểu: Ti1, Ti2...
- Đường kính ống được ghi vào chỗ ngắt của đường ống hoặc ghi trên đường dóng.
- Trường hợp trên đường dóng có ghi kí hiệu ống thì đường kính ống được ghi bên dưới đường dóng
(xem hình l)
Tiêu Chuẩn Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu Chuẩn Việt Nam - Người đăng: Đổi Thay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiêu Chuẩn Việt Nam 9 10 336