Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG 2

Được đăng lên bởi Huynh Bao
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8870:2011
Xuất bản lần 1

THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU NEO TRONG ĐẤT DÙNG
TRONG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
Standard for contruction and acceptance ground anchors in traffic work

2

HÀ NỘI – 2011

TCVN 8870:2011
Mục lục

1 Phạm vi áp dụng ......................................................................................................................

5

2 Tài liệu viện dẫn .........................................................................................................................

5

3 Thuật ngữ, định nghĩa và các ký hiệu ....................................................................................

5

4 Nguyên tắc thi công neo ...........................................................................................................

6

5 Neo và vật liệu thi công ...........................................................................................................

7

5.1 Những yêu cầu của neo và vật liệu thi công .....................................................................

7

5.2 Những yêu cầu thiết bị thi công .........................................................................................

9

5.3 Thi công .............................................................................................................................

10

6 Kiểm tra trong thi công và nghiệm thu sau khi neo xong .........................................................

17

6.1 Quy định chung ...............................................................................................................

17

6.2 Kiểm tra ............................................................................................................................

18

6.3 Nghiệm thu ......................................................................................................................

18

6.4 Quan trắc, đánh giá và báo cáo kết quả ......................................................................

18

Phụ lục A (Tham khảo) Xác định tổn thất lực neo .......................................................................

21

Phụ lục B (Tham khảo) Các biểu mẫu kiểm tra và nghiệm thu ...................................................

22

Phụ lục C (Tham khảo) Các đặc trưng cơ học của một số loại thép cường độ cao ...................

29

Phụ lục D (Tham khảo) Một số loại kết cấu neo ứng suất trước .................................................

31

3

TCVN 8870:2011

Lời nói đầu

TCVN 8870:20...
2
TCVN
T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A
TCVN 8870:2011
Xuất bản lần 1
THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU NEO TRONG ĐẤT DÙNG
TRONG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
Standard for contruction and acceptance ground anchors in traffic work
TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG 2 - Người đăng: Huynh Bao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG 2 9 10 392