Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận môn tố tụng dân sự

Được đăng lên bởi Chung Nguyen Van
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 2318 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG
LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
CHƢƠNG I
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM
1.1. Khái niệm, đối tƣợng và phƣơng pháp điều chỉnh của Luật tố tụng dân sự Việt
Nam (giảng)
1.1.1. Khái niệm
Luật tố tụng dân sự là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, tổng hợp
các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình
giải quyết vụ việc dân sự.
1.1.2. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh
- Đối tƣợng điều chỉnh của luật tố tụng dân sự
Đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng dân sự là những quan hệ nảy sinh giữa các chủ thể
trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự.
Đó là các quan hệ giữa Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án, đương sự, người đại
diện của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và các chủ thể khác
như người làm chứng, người giám định, người phiên dịch… nảy sinh trong quá trình giải quyết
vụ việc dân sự, cụ thể:
+ Quan hệ giữa giữa Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án với đương sự, người đại
diện của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và các chủ thể khác có
liên quan;
+ Quan hệ giữa giữa Tòa án, Viện kiểm sát và Cơ quan thi hành án với nhau;
+ Quan hệ giữa đương sự với các chủ thể khác có liên quan.
Các quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng dân sự không có sự bình đẳng giữa
các chủ thể, trong đó Tòa án, Cơ quan thi hành án là các chủ thể có vai trò quyết định đối với việc
giải quyết vụ việc dân sự.
Vụ việc dân sự là vụ việc phát sinh từ các quan hệ pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình,
kinh doanh, thương mại và lao động do Tòa án giải quyết. Vụ việc dân sự chia làm hai loại: vụ án
dân sự và việc dân sự.
Vụ án dân sự là việc có sự tranh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa các đương sự mà họ thông
thể thương lượng được nên nhờ Tòa án giải quyết.
Việc dân sự là loại vụ việc dân sự mà sự phát sinh, chấm dứt, thay đổi các quan hệ pháp
luật phải do Tòa án xem xét quyết định như: Tòa án xem xét yêu cầu tuyên bố một người là mất

1

tích hoặc đã chết; bị hạn chế hay bị mất năng lực hành vi dân sự, hủy bỏ quyết định tuyên bố một
người là mất tích hay đã chết, yêu cầu hủy bỏ việc kết hôn trái pháp luật…
- Phƣơng pháp điều chỉnh của luật tố tụng dân sự
Luật tố tụng dân sự sử dụng ba phương pháp điều chỉnh:
+ Phương pháp quyền uy, thể hiện trong mối quan hệ giữa Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan
thi hành án với các chủ thể khác. Các chủ thể khác đều phải phục tùng các cơ quan này.
+ Phương pháp định đoạt, thể hiện ở ch...
1
ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG
LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
CHƢƠNG I
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM
1.1. Khái niệm, đối tƣợng phƣơng pháp điều chỉnh của Luật tố tụng dân sự Việt
Nam (giảng)
1.1.1. Khái niệm
Luật tố tụng dân sự là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, tổng hợp
các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình
giải quyết vụ việc dân sự.
1.1.2. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh
- Đối tƣợng điều chỉnh của luật tố tụng dân sự
Đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng dân snhững quan hệ nảy sinh giữa các chủ thể
trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự.
Đó các quan hệ giữa Tòa án, Viện kiểm sát, quan thi hành án, đương sự, người đại
diện của đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đương sự các chủ thể khác
như người làm chứng, người giám định, người phiên dịch… nảy sinh trong quá trình giải quyết
vụ việc dân sự, cụ thể:
+ Quan hệ giữa giữa Tòa án, Viện kiểm sát, quan thi hành án với đương sự, người đại
diện của đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đương sự các chủ thể khác
liên quan;
+ Quan hệ giữa giữa Tòa án, Viện kiểm sát và Cơ quan thi hành án với nhau;
+ Quan hệ giữa đương sự với các chủ thể khác có liên quan.
Các quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng dân sự không sự bình đẳng giữa
các chủ thể, trong đó Tòa án, Cơ quan thi hành án các chủ thể có vai trò quyết định đối với việc
giải quyết vụ việc dân sự.
Vụ việc dân sự vụ việc phát sinh từ các quan hệ pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình,
kinh doanh, thương mại và lao động do Tòa án giải quyết. Vụ việc dân sự chia làm hai loại: vụ án
dân sự và việc dân sự.
Vụ án dân sự việc có sự tranh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa các đương sự mà họ thông
thể thương lượng được nên nhờ Tòa án giải quyết.
Việc n sự loại vụ việc dân sự sự phát sinh, chấm dứt, thay đổi các quan hệ pháp
luật phải do Tòa án xem xét quyết định như: Tòa án xem xét yêu cầu tuyên bố một người mất
tiểu luận môn tố tụng dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận môn tố tụng dân sự - Người đăng: Chung Nguyen Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
tiểu luận môn tố tụng dân sự 9 10 239