Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại trọng tài và ví dụ tại VIAC

Được đăng lên bởi Thy Nguyen
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 2 lần
__________oOo__________

LUẬT
THƯƠNG MẠI 3
ĐỀ TÀI:

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI
TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG
MẠI VÀ MINH HỌA BẰNG THỦ TỤC
GIẢI QUYẾT TẠI MỘT TRUNG TÂM
TRỌNG TÀI.

Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại tại Trung tâm trọng tài

I NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI
THƯƠNG MẠI
Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại là những tư tưởng chỉ
đạo, chi phối được quy định để dùng làm cơ sở giải quyết cho các mối quan hệ
phát sinh trong lĩnh vực kinh doanh thương mại mà trong đó trọng tài thương
mại chính là phương thức giải quyết được sử dụng khi không có thỏa thuận liên
quan đến tòa án. Tại Điều 4 Luật trọng tài thương mại năm 2010 đã quy định về
các nguyên tắc giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài như sau.
1. Nguyên tắc trọng tài viên phải tôn trọng thoả thuận của các bên tranh
chấp.
Thoả thuận trọng tài là thoả thuận giữa các bên về việc giải quyết bằng trọng tài
tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh (khoản 2 Điều 3 Luật trọng tài
thương mại năm 2010). Như vậy, các bên có thể thỏa thuận trọng tài trước khi có
tranh chấp hoặc sau khi có tranh chấp. Một trong những ưu điểm của việc giải
quyết tranh chấp theo thủ tục trọng tài là các bên có tranh chấp được đảm bảo
tối đa quyền tự do định đoạt trên nhiều phương diện trong quá trình giải quyết với
điều kiện các thảo thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội. Các
bên tranh chấp có quyền thỏa thuận với nhau về nhiều vấn đề liên quan đến thủ tục
giải quyết mà trọng tài viên phải tôn trọng , nếu không sẽ dẫn đến hậu quả là quyết
định của hội đồng trọng tài sẽ bị tòa án hủy theo yêu cầu của các bên. Quyền hạn
của hội đồng trọng tài là do các bên giao cho họ. Các bên thỏa thuận chọn trung
tâm trọng tài nào và hình thức trọng tài nào thì chỉ có trung tâm trọng tài và hình
thức trọng tài đó có thẩm quyền giải quyết. Các bên lựa chọn trọng tài viên nào thì
trọng tài viên đó có thẩm quyền giải quyết. Nếu các bên thỏa thuận vụ tranh
chấp do một trọng tài viên duy nhất giải quyết thì chỉ có trọng tài viên
duy nhất đó có quyền giải quyết. Các bên có quyền thảo thuận địa điểm giải
quyết vụ tranh chấp. Chỉ khi không có thỏa thuận của các bên về địa điểm giải
2

Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại tại Trung tâm trọng tài

quyết thì hội đồng trọng tài mới quyết định. Các bên còn có quyền thỏa thuận
thời gian mở phiên họp giải quyết vụ tranh chấp. Chủ tịch hội đồng trọng tài chỉ có
quyền qu...
__________oOo__________
ĐỀ TÀI:
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI
TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG
MẠI VÀ MINH HỌA BẰNG THỦ TỤC
GIẢI QUYẾT TẠI MỘT TRUNG TÂM
TRỌNG TÀI.
LUẬT
THƯƠNG MẠI 3
tiểu luận thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại trọng tài và ví dụ tại VIAC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại trọng tài và ví dụ tại VIAC - Người đăng: Thy Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
tiểu luận thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại trọng tài và ví dụ tại VIAC 9 10 390