Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận tìm hiểu bộ luật lao động năm 2002

Được đăng lên bởi tiep410
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2704 lần   |   Lượt tải: 15 lần
1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRI


TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI:

TÌM HIỂU NỘI DUNG CƠ BẢN BỘ
LUẬT LAO ĐỘNG 2002

Môn: Pháp luật đại cương
GVHD:
Lớp HP: 211200610
Nhóm: 9

2

mục lục
Phần mở đầu
Nhận xét.......................................................................................... ………….3
Lời mở đầu...................................................................................... …………6

Phần 1: Cơ sở lí luận
Chưong 1: Khái niệm chung về luật lao động...........................................8
Chương 2: Một số nội dung cơ bản của luật lao động...............................9
Chương 3: Tiền lương..............................................................................11
Chưong 4: Trách nhiệm kỷ luật......................................................... …..11
Chương 5: Công đoàn...............................................................................12
Chương 6 :Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao
dộng...........................................................................................................13
Chương 7: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao
đông...........................................................................................................14
Chương 8: Bảo hiểm xã hội.......................................................................15
Chương 9: Thủ tục giải quyết tranh chấp lao dộng...................................19

Phần 2: Thực tiễn
1.Thực trạng lao động, việc làm trong hệ thống pháp luật lao động ..20

Phần kết luận

3

4

Lời nói đầu
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra
của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có
năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự
phát triển của đất nước.
Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao
động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động,
các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy
sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và
trong hệ thống pháp luật của quốc gia.
Kế thừa và phát triển pháp luật lao động của nước ta từ sau
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, Bộ luật Lao động
thể chế hóa đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam và
cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 về lao động, về sử dụng và quản
lý lao động. Bộ luật Lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và
các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và
lợi ích hợp ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận tìm hiểu bộ luật lao động năm 2002 - Người đăng: tiep410
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Tiểu luận tìm hiểu bộ luật lao động năm 2002 9 10 811