Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu hiến pháp

Được đăng lên bởi Khải Hoàng
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------CUỘC THI “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM”
Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
(nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy
bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày,
tháng, năm nào?
Trả lời:
Từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có 05 bản Hiến pháp.
1. Hiến pháp năm 1946: Đây là bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), được Quốc
hội Khóa I chính thức thông qua tại Kỳ họp thứ 2 vào ngày 9 tháng 11 năm1946.
2. Hiến pháp năm 1959: Ngày 31 tháng 12 năm 1959, bản dự thảo Hiến
pháp đã được Quốc hội khóa I thông qua tại kỳ họp thứ 11 và ngày 01 tháng 01
năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký lệnh công bố Hiến pháp năm 1959.
3. Hiến pháp năm 1980: Hiến pháp năm 1980 được Quốc hội khóa VI kỳ
họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 1980.
4. Hiến pháp năm 1992: Ngày 15 tháng 4 năm1992, tại Kỳ họp thứ 11,
Quốc hội khóa VIII, đã thông qua bản Hiến pháp mới (Hiến pháp năm 1992).
Ngày 25 tháng 12 năm 2001, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa X đã chính
thức thông qua Nghị quyết số 51/2001/QH10 sửa đổi, bổ sung 23 Điều của Hiến
pháp 1992.
5. Hiến pháp năm 2013: Ngày 28 tháng 11 năm 2013, Quốc hội khóa XIII,
kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
thay thế cho Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001).
Câu 2. Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực
từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung
năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa
đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
Trả lời:
- Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014.

1

- Hiến pháp năm 2013 có bố cục 11 Chương, 120 Điều. Cụ thể, Hiến pháp
năm 2013 giữ nguyên 7 Điều, bổ sung 12 Điều mới và sửa đổi 101 Điều. So với
Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) thì Hiến pháp năm 2013
đã giảm 1 Chương và 27 Điều.
Ví dụ về một số Điều cụ thể trong Hiến pháp:
1. Điều 2 Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định Nhà nước ta là Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân
dân. Nhà nước do Nhân dân làm chủ, tất cả quyền...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------
CUỘC THI “TÌM HIU HIN PP NƯỚC CNG HÒA XÃ HI CH
NGHĨA VIỆT NAM”
Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
(nay là nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta mấy
bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày,
tháng, năm nào?
Trả lời:
Từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có 05 bản Hiến pháp.
1. Hiến pháp năm 1946: Đây là bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa (naynước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), được Quốc
hội Khóa I chính thức thông qua tại Kỳ họp thứ 2 vào ngày 9 tháng 11 năm1946.
2. Hiến pháp năm 1959: Ngày 31 tháng 12 m 1959, bản d thảo Hiến
pháp đã được Quốc hội khóa I thông qua tại kỳ họp thứ 11 và ngày 01 tháng 01
năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký lệnh công bố Hiến pháp năm 1959.
3. Hiến pháp năm 1980: Hiến pháp năm 1980 được Quốc hội khóa VI k
họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 1980.
4. Hiến pháp năm 1992: Ngày 15 tháng 4 năm1992, tại Kỳ họp thứ 11,
Quốc hội khóa VIII, đã thông qua bản Hiến pháp mới (Hiến pháp năm 1992).
Ngày 25 tháng 12 năm 2001, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa X đã chính
thức thông qua Nghị quyết s 51/2001/QH10 sửa đổi, bổ sung 23 Điều của Hiến
pháp 1992.
5. Hiến pháp năm 2013: Ngày 28 tháng 11 năm 2013, Quốc hội khóa XIII,
kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam
thay thế cho Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001).
Câu 2. Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) hiệu lực
từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung
năm 2001) bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa
đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
Trả lời:
- Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014.
1
Tìm hiểu hiến pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu hiến pháp - Người đăng: Khải Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tìm hiểu hiến pháp 9 10 420