Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

Được đăng lên bởi lekieuoanh1073
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 662 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU TRẢ LỜI CUỘC THI: “TÌM HIỂU VỀ HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”
Câu 1: Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến
pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm
nào?
Trả lời
Từ năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam) ra đời đến nay, nước ta có 05 bản Hiến pháp, gồm:
- Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946 là bản Hiến pháp đầu
tiên của nước ta, được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Khóa I) thông
qua tại kỳ họp thứ 2, vào ngày 09 tháng 11 năm 1946.
- Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1959 được Quốc hội nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Khóa I) thông qua tại kỳ họp thứ 11, vào ngày
31/12/1959.
- Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980 được Quốc
hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Khoá VI) thông qua tại kỳ họp thứ 7,
vào ngày 18/12/1980.
- Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 được Quốc
hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Khóa VII) thông qua tại kỳ họp thứ
11, vào ngày 15/4/1992; bản Hiến pháp này được Quốc hội khóa X sửa đổi, bổ sung
một số điều, tại kỳ họp thứ 10, vào ngày 25/12/2001.
- Hiến pháp pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, được Quốc
hội khóa XIII, thông qua tại kỳ họp thứ 6, vào ngày 28/11/2013.
Câu 2: Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày,
tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001)
1

có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa đổi, bổ sung?
Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
Trả lời:
- Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày 01 tháng
01 năm 2014.
- So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có 07 điều
được giữ nguyên, sửa đổi 101 điều, bổ sung 12 điều.
- So với Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) , Hiến pháp năm
2013 có những sửa đổi, bổ sung và phát triển quan trọng về quyền con người, quyền
và nghĩa vụ cơ bản của công dân sau đây:
- Về tên và vị trí của chương nói về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân trong Hiến pháp: Nếu như ở Hiến pháp năm 1992 quy định tại
Chương V với tên chương là "Quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân" thì Hiến pháp năm
2013...
CÂU TRẢ LỜI CUỘC THI: “TÌM HIỂU VỀ HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”
Câu 1: Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay
nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến
pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm
nào?
Trả lời
Từ năm 1945, nước Việt Nam n chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam) ra đời đến nay, nước ta có 05 bản Hiến pháp, gồm:
- Hiến pháp nưc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946 là bản Hiến pháp đầu
tiên của nước ta, được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Khóa I) thông
qua tại kỳ họp thứ 2, vào ngày 09 tháng 11 năm 1946.
- Hiến phápc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1959 được Quốc hội nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Khóa I) thông qua tại kỳ họp thứ 11, vào ngày
31/12/1959.
- Hiến pháp nước Cộng ahội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980 được Quốc
hội ớc Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam (Khoá VI) thông qua tại kỳ họp thứ 7,
vào ngày 18/12/1980.
- Hiến pháp nước Cộng ahội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 được Quốc
hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam (Khóa VII) thông qua tại kỳ họp thứ
11, vào ngày 15/4/1992; bản Hiến phápy được Quốc hội khóa X sửa đổi, bổ sung
một số điều, tại kỳ họp thứ 10, vào ngày 25/12/2001.
- Hiến pháp pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, được Quốc
hội khóa XIII, thông qua tại kỳ họp thứ 6, vào ngày 28/11/2013.
Câu 2: Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực t ngày,
tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001)
1
Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam - Người đăng: lekieuoanh1073
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 9 10 165