Ktl-icon-tai-lieu

tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

Được đăng lên bởi primrose8694
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 794 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Để giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân trên địa bàn 
huyện Tân Yên, tham gia cuộc thi “ Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam” đạt hiệu quả cao, Phòng Tư pháp huyện Tân Yên xin giới thiệu một số nội dung cơ bản, làm
tài liệu tham khảo cho các đối tượng tham gia dự thi.
Câu 1.
Hỏi: Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam) đến nay nước ta có mấy bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc 
hội thông qua ngày tháng năm nào?
Trả lời:
Kể từ 1945 đến nay nước ta đã có 05 bản Hiến pháp, cụ thể là:
­ Hiến pháp 1946(QH khóa I thông qua ngày 09/11/1946).
­ Hiến pháp 1959 (QH khóa I thông qua ngày 31/12/1959).
­ Hiến pháp 1980 (QH khoá VI thông qua ngày 18/12/1980).
­ Hiến pháp 1992 (QH khoá VIII thông qua ngày 15/4/1992).
­ Hiến pháp 2013 (QH khóa XIII thông qua ngày 28/11/2013).
Câu 2. 
Hỏi: Bản Hiến pháp năm 2013 có hiệu thi hành từ ngày, tháng, năm nào? So với bản Hiến pháp 
năm 1992(sửa đổi bổ sung năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên, có bao nhiêu điều 
được sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? vì sao?
Trả lời: 
Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 28/11/2013, có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/01/2014.
So với Hiến pháp năm 1992(sửa đổi bổ sung năm 2001) thì Hiến pháp năm 2013 có 07 điều giữ nguyên; 
sửa đổi bổ sung 101 điều; xây dựng mới 12 điều.
Điều sửa đổi, bổ sung tâm đắc nhất do mỗi người cảm nhận, có thể chọn một hoặc hai điềm sau:
+Điều 2. khoản 3: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các 
cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”, trong đó kiểm soát 
quyền lực là điểm mới, là nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền….
+ Điều 4. bổ sung khoản 2 “ Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân,
chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”, đây là 
điểm mới thể hiện trách nhiệm của Đảng với Nhân dân.
+ Điều 6: “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông
qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước”, trong đó dân chủ trực 
tiếp là điểm mới của Hiến pháp.
+ Điều 9. khoản 2 “Công đoan Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, 
Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam là các tổ chức chính trị – xã hội được th...
Đ giúp cho cán b , công ch c, viên ch c, ng i lao đ ng và toàn th Nhân dân trên đ a bàn ườ
huy n Tân Yên, tham gia cu c thi “ Tìm hi u Hi n pháp n c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t ế ướ
Nam” đ t hi u qu cao, Phòng T pháp huy n Tân Yên xin gi i thi u m t s n i dung c b n, làm ư ơ
tài li u tham kh o cho các đ i t ng tham gia d thi. ượ
Câu 1.
H i: T năm 1945 khi thành l p n c Vi t Nam Dân ch C ng hòa (nay là n c C ng hòa xã h i ướ ướ
ch nghĩa Vi t Nam) đ n nay n c ta có m y b n Hi n pháp? Các b n Hi n pháp đó đ c Qu c ế ướ ế ế ượ
h i thông qua ngày tháng năm nào?
Tr l i:
K t 1945 đ n nay n c ta đã có 05 b n Hi n pháp, c th là: ế ướ ế
- Hi n pháp 1946(QH khóa I thông qua ngày 09/11/1946).ế
- Hi n pháp 1959 (QH khóa I thông qua ngày 31/12/1959).ế
- Hi n pháp 1980 (QH khoá VI thông qua ngày 18/12/1980).ế
- Hi n pháp 1992 (QH khoá VIII thông qua ngày 15/4/1992).ế
- Hi n pháp 2013 (QH khóa XIII thông qua ngày 28/11/2013).ế
Câu 2.
H i: B n Hi n pháp năm 2013 có hi u thi hành t ngày, tháng, năm nào? So v i b n Hi n pháp ế ế
năm 1992(s a đ i b sung năm 2001) có bao nhiêu đi u đ c gi nguyên, có bao nhiêu đi u ượ
đ c s a đ i, b sung? Đi u s a đ i b sung nào b n tâm đ c nh t? vì sao?ượ
Tr l i:
Hi n pháp năm 2013 đ c Qu c h i khóa XIII k h p th 6, thông qua ngày 28/11/2013, có hi u l c thi ế ượ
hành t ngày 01/01/2014.
So v i Hi n pháp năm 1992(s a đ i b sung năm 2001) thì Hi n pháp năm 2013 có 07 đi u gi nguyên; ế ế
s a đ i b sung 101 đi u; xây d ng m i 12 đi u.
Đi u s a đ i, b sung tâm đ c nh t do m i ng i c m nh n, có th ch n m t ho c hai đi m sau: ườ
+Đi u 2. kho n 3: “Quy n l c nhà n c là th ng nh t, có s phân công, ph i h p, ki m soát gi a các ướ
c quan nhà n c trong vi c th c hi n các quy n l p pháp, hành phá p, t pháp”, trong đó ki m soát ơ ướ ư
quy n l c là đi m m i, là nguyên t c c a Nhà n c pháp quy n…. ướ
+ Đi u 4. b sung kho n 2 “ Đ ng C ng s n Vi t Nam g n bó m t thi t v i Nhân dân, ph c v Nhân dân, ế
ch u s giám sát c a Nhân dân, ch u trách nhi m tr c Nhân dân v nh ng quy t đ nh c a mình”, đây là ướ ế
đi m m i th hi n trách nhi m c a Đ ng v i Nhân dân.
+ Đi u 6: “Nhân dân th c hi n quy n l c nhà n c b ng dân ch tr c ti p, b ng dân ch đ i di n thông ướ ế
qua Qu c h i, H i đ ng nhân dân và thông qua các c quan khác c a Nhà n c”, trong đó dân ch tr c ơ ướ
ti p là đi m m i c a Hi n pháp.ế ế
+ Đi u 9. kho n 2 “Công đoan Vi t Nam, H i nông dân Vi t Nam, Đoàn thanh niên c ng s n H Chí Minh,
H i liên hi p ph n Vi t Nam, H i c u chi n binh Vi t Nam là các t ch c chính tr – xã h i đ c thành ế ượ
l p trên c s t nguy n, đ i di n và b o v quy n, l i ích h p pháp, chính đáng c a thành viên, h i ơ
viên t ch c mình; cùng các t ch c thành viên khác c a M t tr n ph i h p và th ng nh t hành đ ng
trong M t tr n T qu c Vi t Nam”, đây là đi m m i b sung c a Hi n pháp v vai trò trách nhi m c a ế
m t s t ch c chính tr xã h i nh H i ph n , H i nông dân, Đoàn thanh niên, H i c u chi n binh(l n ư ế
đ u Hi n pháp quy đ nh). ế
tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam - Người đăng: primrose8694
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 9 10 565