Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu Hiến Pháp Việt Nam

Được đăng lên bởi Nhan Phan
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 663 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND TỈNH GIAI LAI
BTC CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM”

NỘI DUNG TRẢ LỜI CÂU HỎI
CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”

Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến
nay, nước ta có mấy bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được
Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?
Trả lời:
Từ năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời đến nay, nước ta có 05 bản
Hiến pháp, gồm:
- Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946 là bản
Hiến pháp đầu tiên của nước ta, được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa (Khóa I) thông qua tại kỳ họp thứ 2, vào ngày 09 tháng 11 năm
1946
- Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1959 được
Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Khóa I) thông qua tại kỳ
họp thứ 11, vào ngày 31/12/1959.
- Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980
được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Khoá VI)
thông qua tại kỳ họp thứ 7, vào ngày 18/12/1980.
- Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Khóa VII)
thông qua tại kỳ họp thứ 11, vào ngày 15/4/1992; bản Hiến pháp này
được Quốc hội khóa X sửa đổi, bổ sung một số điều, tại kỳ họp thứ 10,
1

vào ngày 25/12/2001.
- Hiến pháp pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
2013, được Quốc hội khóa XIII, thông qua tại kỳ họp thứ 6, vào ngày
28/11/2013.
Câu 2. Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm
2013) có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm
1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ
nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ
sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
Trả lời:
- Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ
họp thứ VI, vào ngày 28/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày
01/01/2014.
- So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001),
Hiến pháp năm 2013 có 07 điều được giữ nguyên (Điều 1 (giữ nguyên
Điều 1 HP1992); Điều 49 (giữ nguyên Điều 82); Điều 77 (giữ nguyên
Điều 96); Điều 86 (giữ nguyên Điều 101); Điều 87 (giữ nguyên Điều
102); Điều 91 (giữ nguyên Điều 106); Điều 97 (giữ nguyên Điều 113));
sửa đổi 101 điều; bổ sung 12 điều mới (Điều 19; Điều 34; Điều 41; Điều
42; Điều 43; Điều 55; ...
UBND TỈNH GIAI LAI
BTC CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU
HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NỘI DUNG TRẢ LỜI CÂU HỎI
CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”
Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa (nay nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam) đến
nay, nước ta mấy bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được
Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?
Trả lời:
Từ năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cng hòa (nay nước
Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời đến nay, nước ta 05 bản
Hiến pháp, gồm:
- Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946 bản
Hiến pháp đầu tiên của nước ta, được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa (Khóa I) thông qua tại kỳ họp thứ 2, vào ngày 09 tháng 11 năm
1946
- Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng a năm 1959 được
Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Khóa I) thông qua tại kỳ
họp thứ 11, vào ngày 31/12/1959.
- Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980
được Quốc hội nước Cộng a hội chủ nghĩa Việt Nam (Khoá VI)
thông qua tại kỳ họp thứ 7, vào ngày 18/12/1980.
- Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam (Khóa VII)
thông qua tại kỳ họp thứ 11, vào ngày 15/4/1992; bản Hiến pháp này
được Quốc hội khóa X sửa đổi, bổ sung một số điều, tại kỳ họp thứ 10,
1
Tìm hiểu Hiến Pháp Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu Hiến Pháp Việt Nam - Người đăng: Nhan Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tìm hiểu Hiến Pháp Việt Nam 9 10 972