Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Được đăng lên bởi ocbuu2011
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

TÌM HIỂU LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC

NHỮNG NỘI DUNG MỚI VỀ NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG
VỤ
TS. TRẦN ANH TUẤN
Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước

N

ghĩa vụ và quyền của cán bộ, công chức là những vấn đề cơ bản
của chế độ công vụ, được quy định trong pháp luật về công vụ,
công chức. Nghĩa vụ và quyền của cán bộ, công chức thể hiện
mối quan hệ giữa cán bộ, công chức với Nhà nước, nhân dân trong quá
trình thực thi công vụ. Đây là những chế định quan trọng để điều chỉnh
hành vi của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ. Mặt khác, nó còn
là căn cứ để Nhà nước thực hiện trách nhiệm của mình đối với cán bộ,
công chức nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết của một chủ thể công
quyền đối với đối tượng quản lý của mình là cán bộ, công chức. Các quốc
gia trên thế giới đều quy định các nghĩa vụ và quyền của công chức như
một tiền đề thiết yếu để nâng cao hiệu quả của hoạt động công vụ. Nghĩa
vụ và quyền của cán bộ, công chức thường gắn liền với nhau. Nghĩa vụ là
những việc mà cán bộ, công chức có trách nhiệm và bổn phận phải thực
hiện. Quyền của cán bộ, công chức là các điều kiện để bảo đảm thực hiện
tốt các nghĩa vụ. Các quy định của pháp luật về nghĩa vụ và quyền của
cán bộ, công chức thường được quy về hai nhóm. Trước hết, bản thân cán
bộ, công chức là công dân nên họ có các nghĩa vụ và quyền như mọi công
dân. Thứ hai, đặc điểm và lao động của cán bộ, công chức có những điểm
khác với các dạng lao động khác trong xã hội nên họ có các nghĩa vụ và
quyền mang tính đặc thù của hoạt động công vụ. Trong quá trình thực
hiện công vụ, cán bộ, công chức được giao một số quyền lực công nhất
định (không phải là quyền theo nghĩa thông thường). Đó là giới hạn về
khả năng thực hiện các hành vi được pháp luật quy định, mặt khác, đó
cũng là nghĩa vụ mà cán bộ, công chức phải thực hiện các quyền hạn đó.
Quyền hạn được coi là phương tiện pháp lý để cán bộ, công chức thực thi

công vụ, không phải là những đặc quyền, đặc lợi. Nghĩa vụ và quyền là
hai mặt của một vấn đề, tạo nên địa vị pháp lý của cán bộ, công chức.
Thực hiện quyền cũng chính là thực hiện nghĩa vụ và ngược lại. Chẳng
hạn, quyền được hưởng lương của cán bộ, công chức cũng chính là nghĩa
vụ phải thực hiện có hiệu quả hoạt động công vụ tương ứng với tiền
lương được hưởng. Luật cán bộ, công chức vừa qua được Quốc hội thông
qua ngày 13/11/2008 đã hoàn thiện và bổ sung thêm một số nội dung mới
về nghĩa vụ và quyền của cán bộ, công chức, thể hiện rõ và đầy đủ mối
quan h...
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TÌM HIỂU LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC
NHNG NI DUNG MI V NGHĨA V VÀ QUYN CA
CÁN B, CÔNG CHC TRONG HOT ĐNG CÔNG
V
TS. TRẦN ANH TUẤN
Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước
ghĩa vụ và quyền của cán bộ, công chức là những vấn đề cơ bản
của chế độ công vụ, được quy định trong pháp luật về công vụ,
công chức. Nghĩa vụ quyền của cán bộ, công chức thể hiện
mối quan hệ giữa cán bộ, công chức với Nhà nước, nhân dân trong quá
trình thực thi công vụ. Đây những chế định quan trọng để điều chỉnh
hành vi của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ. Mặt khác, nó còn
căn cứ để Nhà nước thực hiện trách nhiệm của mình đối với cán bộ,
công chức nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết của một chủ thể công
quyền đối với đối tượng quản lý của mình là cán bộ, công chức. Các quốc
gia trên thế giới đều quy định các nghĩa vụ quyền của công chức như
một tiền đề thiết yếu để nâng cao hiệu quả của hoạt động công vụ. Nghĩa
vụ và quyền của cán bộ, công chức thường gắn liền với nhau. Nghĩa vụ là
những việc cán bộ, công chức trách nhiệm bổn phận phải thực
hiện. Quyền của cán bộ, công chức là các điều kiện để bảo đảm thực hiện
tốt các nghĩa vụ. Các quy định của pháp luật về nghĩa vụ quyền của
cán bộ, công chức thường được quy về hai nhóm. Trước hết, bản thân cán
bộ, công chức là công dân nên họ có các nghĩa vụ và quyền như mọi công
dân. Thứ hai, đặc điểm và lao động của cán bộ, công chức có những điểm
khác với các dạng lao động khác trong hội nên họ các nghĩa v
quyền mang tính đặc thù của hoạt động công vụ. Trong quá trình thực
hiện công vụ, cán bộ, công chức được giao một số quyền lực công nhất
định (không phải quyền theo nghĩa thông thường). Đó giới hạn về
khả năng thực hiện các hành vi được pháp luật quy định, mặt khác, đó
cũng nghĩa vụ cán bộ, công chức phải thực hiện các quyền hạn đó.
Quyền hạn được coi là phương tiện pháp lý để cán bộ, công chức thực thi
N
TÌM HIỂU LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC - Người đăng: ocbuu2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
TÌM HIỂU LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC 9 10 19