Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Được đăng lên bởi giangkhue
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1100 lần   |   Lượt tải: 0 lần
6/19/12

TÀI LIỆU HỎI – ĐÁP: Tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. — Trang thông tin điện tử thành phố …

TÀI LIỆU HỎI – ĐÁP: Tìm hiểu Luật Phòng,
chống bạo lực gia đình.
17-03-2010 11:33
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông
qua tại kỳ họp thứ 2 khóa XII ngày 21 tháng 11 năm 2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7
năm 2008. Luật bao gồm 6 chương chia thành 46 điều. Sự ra đời của bộ luật đáp ứng nguyện vọng
chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng trong việc phòng,
chống bạo lực gia đình. Nhằm tạo điều kiện cho người dân thành phố thuận lợi trong việc tìm hiểu
nội dung Bộ luật được đầy đủ và cùng phổ biến cho nhiều người nghiêm túc chấp hành, Ban Chỉ đạo
phòng, chống bạo lực gia đình thành phố Biên Hòa biên soạn nội dung HỎI – ĐÁP về Luật Phòng,
chống bạo lực gia đình như sau:
Câu hỏi 1:
Bạo lực gia đình là gì? Nêu các hành vi bạo lực gia đình được quy định trong Luật Phòng, chống bạo
lực gia đình?
Trả lời:
1. Khoản 2, điều 1 quy định:
Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về
thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình.
2. Khoản 1, điều 2 quy định:
Hành vi bạo lực gia đình bao gồm:
a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng;
b) Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm;
c) Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng;
d) Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ
và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau;
đ) Cưỡng ép quan hệ tình dục;
e) Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ;
g) Chiếm đoạt, huỷ hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên
khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành viên gia đình;
h) Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát
thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính;
i) Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở.
Câu hỏi 2:
Trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, việc phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện theo
những nguyên tắc nào?
Trả lời: Điều 3 quy định: Việc phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện theo 04 nguyên tắc sau:
1. Kết hợp và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chốn...
6/19/12 TÀI LIỆU HỎI – ĐÁP: Tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. — Trang thông tin điện tử thành phố …
1/6bienhoa-dongnai.gov.vn/thong-tin_KTXH/Hoidapphapluat/…/mlobject_print_view
I LIỆU HỎI – ĐÁP: Tìm hiểu Luật Phòng,
chống bạo lực gia đình.
17-03-2010 11:33
Lut Phòng, chng bo lc gia đình đưc Quc hi nưc Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam thông
qua ti kỳ hp th 2 khóa XII ngày 21 tháng 11 m 2007, hiu lc thi hành t ngày 01 tháng 7
m 2008. Lut bao gm 6 chương chia thành 46 điu. S ra đi ca b lut đáp ng nguyn vng
chính đáng ca mi tng lp nhân dân nói chung và ph n, tr em nói riêng trong vic phòng,
chng bo lc gia đình. Nhm to điu kin cho ngưi dân thành ph thun li trong vic m hiu
ni dung B lut đưc đy đ và ng ph biến cho nhiu ngưi nghiêm túc chp hành, Ban Ch đo
phòng, chng bo lc gia đình thành ph Biên Hòa biên son ni dung HI ĐÁP v Lut Phòng,
chng bo lc gia đình như sau:
Câu hỏi 1:
Bo lực gia đình gì? Nêu các nh vi bạo lực gia đình đưc quy định trong Luật Png, chống bạo
lực gia đình?
Trlời:
1. Khoản 2, điều 1 quy định:
Bạo lực gia đình là nh vi cý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại v
thể chất, tinh thần, kinh tế đối với tnh viên khác trong gia đình.
2. Khoản 1, điều 2 quy định:
Hành vi bạo lực gia đình bao gồm:
a) nh hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc nh vi cý kc xâm hại đến sc khoẻ, tính mạng;
b) ng mạ hoặc hành vi cý kc xúc phạm danh dự, nhân phẩm;
c) Cô lập, xua đuổi hoặc y áp lực thường xuyên về tâm gây hậu quả nghiêm trọng;
d) Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa v trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cu; giữa cha, mẹ
và con; giữa v và chồng; giữa anh, chị, em vi nhau;
đ) Cưỡng ép quan hệ tình dục;
e) Cưỡng ép tảo n; cưng ép kết hôn, ly n hoặc cản trở n nhân tnguyện, tiến bộ;
g) Chiếm đoạt, hu hoại, đập phá hoặc có hành vi kc cố ý làm hỏng tài sản riêng của thành viên
kc trong gia đình hoặc tài sản chung của các tnh viên gia đình;
h) Cưỡng ép tnh viên gia đình lao động quá sc, đóng góp tài cnh quá khả năng của họ; kiểm soát
thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc v tài cnh;
i) Có hành vi ti pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ .
Câu hỏi 2:
Trong Luật Png, chống bạo lực gia đình, vic phòng, chống bạo lực gia đình đưc thực hiện theo
nhng nguyên tắc nào?
Trlời: Điều 3 quy định: Việc phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện theo 04 nguyên tắc sau:
1. Kết hợp và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, lấy phòng nga
cnh, ctrọng công tác tuyên truyền, giáo dục vgia đình, tư vn, hoà giải p hợp vi truyền thống văn hoá,
phong tục, tập quán tt đẹp của dân tộc Việt Nam.
2. nh vi bạo lực gia đình được phát hiện, ngăn chặn và x kịp thi theo quy định của pháp luật.
3. Nạn nhân bạo lực gia đình đưc bảo vệ, giúp đỡ kp thời phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của h
Tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình - Người đăng: giangkhue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình 9 10 127