Ktl-icon-tai-lieu

tjo

Được đăng lên bởi thienthodt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THUƠNG
TRƯỜNG CĐKTCAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……….GT – CĐKT- KT
TP. Hồ Chí Minh, ngày….tháng….năm 2010

GIẤY GIỚI THIỆU
V/v thực tập tốt nghiệp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
Giới thiệu Anh(Chị):.................................................................................................
Sinh ngày:..................................................Tại: .......................................................
Là sinh viên lớp:...........................................Ngành:................................................
Khóa:.................................................... Hệ:.............................................................
Đến:...........................................................................................................................
Để thực tập tốt nghiệp, trong thời gian từ ngày:……...........đến ngày: ...................
Kính đề nghị Quý cơ quan tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi cho
sinh viên trong thời gian thực tập. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng
xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của Quý cơ
quan đối với sự nghiệp đào tạo của trường.
TL. Hiệu Trưởng
Nơi nhận:
- Cơ quan SV thực tập;
- Lưu: VT, VPK

...
BỘ CÔNG THUƠNG
TRƯỜNG CĐKTCAO THẮNG
Số:……….GT – CĐKT- KT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày….tháng….năm 2010
GIẤY GIỚI THIỆU
V/v thực tập tốt nghiệp
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
Giới thiệu Anh(Chị):.................................................................................................
Sinh ngày:..................................................Tại: .......................................................
Là sinh viên lớp:...........................................Ngành:................................................
Khóa:.................................................... Hệ:.............................................................
Đến:...........................................................................................................................
Để thực tập tốt nghiệp, trong thời gian từ ngày:……...........đến ngày: ...................
Kính đề nghị Quý cơ quan tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi cho
sinh viên trong thời gian thực tập. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng
xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của Quý cơ
quan đối với sự nghiệp đào tạo của trường.
TL. Hiệu Trưởng
Nơi nhận:
- Cơ quan SV thực tập;
- Lưu: VT, VPK
tjo - Người đăng: thienthodt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
tjo 9 10 799