Ktl-icon-tai-lieu

Toàn văn điểm mới Luật đất đai 2013

Được đăng lên bởi doanha2794
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Toàn văn điểm mới Luật đất đai 2013
Luật đất đai 2013 được Quốc hội thông qua vào ngày 29/11/2013 và có hiệu lực từ 01/07/2014,
Luật này thay thế Luật đất đai 2003, Nghị quyết 49/2013.
Để mọi người thuận tiện trong việc nắm bắt, học tập, nghiên cứu, thực hiện … Luật đất đai 2013,
mình xin cập nhật toàn bộ điểm mới của Luật đất đai 2013.
STT

Luật đất đai 2003

Luật đất đai 2013

Ghi chú

1

Căn cứ vào Hiến pháp
nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi,
bổ sung theo Nghị quyết
số 51/2001/QH10 ngày
25 tháng 12 năm 2001
của Quốc hội khoá X, kỳ
họp thứ 10;

Căn cứ Hiến pháp nước
Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam;

- Chỉnh sửa cho phù hợp
với cách hành văn hiện
hành.

Quốc hội ban hành Luật
đất đai,

- Hiến pháp mới đã thay thế
Hiến pháp 1992 và Nghị
quyết 51/2001/QH10

Đ i ề u 2 . Đối tượng áp
dụng

Điều 2. Đối tượng áp
dụng

Đối tượng áp dụng Luật
này bao gồm:

1. Cơ quan nhà nước
thực hiện quyền hạn và
trách nhiệm đại diện chủ
sở hữu toàn dân về đất
đai, thực hiện nhiệm vụ
thống nhất quản lý nhà
nước về đất đai.

Bỏ câu dẫn điều để thống
nhất với cách hành văn của
các Luật hiện hành mới
được thông qua.

Luật này quy định về
quản lý và sử dụng đất
đai.
2

1. Cơ quan nhà nước
thực hiện quyền hạn và
trách nhiệm đại diện chủ
sở hữu toàn dân về đất
đai, thực hiện nhiệm vụ
thống nhất quản lý nhà
nước về đất đai;
2. Người sử dụng đất;
3. Các đối tượng khác có
liên quan đến việc quản
lý, sử dụng đất.
3

Điều 3. Áp dụng pháp
luật
1. Việc quản lý và sử
dụng đất đai phải tuân
theo quy định của Luật
này. Trường hợp Luật
này không quy định thì áp
dụng các quy định của
pháp luật có liên quan.
2. Trường hợp điều ước
quốc tế mà Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Người sử dụng đất.
3. Các đối tượng khác có
liên quan đến việc quản
lý, sử dụng đất.

Bị bãi bỏ

Để phù hợp với quy định
của Luật ban hành văn bản
quy phạm pháp luật hiện
hành

ký kết hoặc gia nhập có
quy định khác với quy
định của Luật này thì áp
dụng quy định của điều
ước quốc tế đó.
4

Đ i ề u 4 . Giải thích từ
ngữ

Điều 3. Giải thích từ
ngữ

Trong Luật này, các từ
ngữ dưới đây được hiểu
như sau:

Trong Luật này, các từ
ngữ dưới đây được hiểu
như sau:

1. Nhà nước giao đất là
việc Nhà nước trao
quyền sử dụng đất bằng
quyết định hành chính
cho đối tượng có nhu cầu
sử dụng đất.

1. Thửa đất là phần diện
tích đất được giới hạn
bởi ranh giới xác định
trên thực địa hoặc được
mô tả trên hồ sơ.

+ Quy hoạch sử dụng đất;

2. Quy hoạch sử dụng
đất là việc phân bổ và
khoanh vùng đất đai theo
k...
Toàn văn điểm mới Luật đất đai 2013
Luật đất đai 2013 được Quốc hội thông qua vào ngày 29/11/2013 hiệu lực từ 01/07/2014,
Luật này thay thế Luật đất đai 2003, Nghị quyết 49/2013.
Để mọi người thuận tiện trong việc nắm bắt, học tập, nghiên cứu, thực hiện … Luật đất đai 2013,
mình xin cập nhật toàn bộ điểm mới của Luật đất đai 2013.
STT Luật đất đai 2003 Luật đất đai 2013 Ghi chú
1 Căn cứ vào Hiến pháp
nước Cộng hoà hội
chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi,
bổ sung theo Nghị quyết
số 51/2001/QH10 ngày
25 tháng 12 năm 2001
của Quốc hội khoá X, kỳ
họp thứ 10;
Luật này quy đnh về
quản sử dụng đất
đai.
Căn cứ Hiến pháp nước
Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật
đất đai,
- Chỉnh sửa cho phù hợp
với cách hành văn hiện
hành.
- Hiến pháp mới đã thay thế
Hiến pháp 1992 Nghị
quyết 51/2001/QH10
2 Điu 2. Đối tượng áp
dụng
Đối tượng áp dụng Luật
này bao gồm:
1. Cơ quan nhà nước
thực hiện quyền hạn và
trách nhiệm đại diện chủ
sở hữu toàn dân về đất
đai, thực hiện nhiệm vụ
thống nhất quản lý nhà
nước về đất đai;
2. Người sử dụng đất;
3. Các đối tượng khác có
liên quan đến việc quản
lý, sử dụng đất.
Điều 2. Đối tượng áp
dụng
1. Cơ quan nhà nước
thực hiện quyền hạn và
trách nhiệm đại diện chủ
sở hữu toàn dân về đất
đai, thực hiện nhiệm vụ
thống nhất quản lý nhà
nước về đất đai.
2. Người sử dụng đất.
3. Các đối tượng khác có
liên quan đến việc quản
lý, sử dụng đất.
Bỏ câu dẫn điều để thống
nhất với cách hành văn của
các Luật hiện hành mới
được thông qua.
3 Điều 3. Áp dụng pháp
luật
1. Việc quản sử
dụng đất đai phải tuân
theo quy định của Luật
này. Trường hp Luật
này không quy định thì áp
dụng các quy định của
pháp luật có liên quan.
2. Trường hợp điều ước
quốc tế Cộng hòa
hội chủ nghĩa Việt Nam
Bị bãi bỏ Để phù hợp với quy định
của Luật ban hành văn bản
quy phạm pháp luật hiện
hành
Toàn văn điểm mới Luật đất đai 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toàn văn điểm mới Luật đất đai 2013 - Người đăng: doanha2794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Toàn văn điểm mới Luật đất đai 2013 9 10 438