Ktl-icon-tai-lieu

tổng hợp 20 đề thi lý luận nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi hainguyen-dhtn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 895 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Đề thi Lý luận Nhà nước và Pháp Luật
Đề 1:
1. Nêu và phân tích nguyên nhân ra đời của pháp luật theo quan điểm của chủ nghĩa MacLênin
2. Phân tích các đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật thông qua một văn bản quy
phạm pháp luật cụ thể
Đề 2
1. Vì sao pháp luật vừa có tính giai cấp vừa có tính chất xã hội? Nêu những biểu hiện
tính giai cấp và tính xã hội của pháp luật.
2. Nhận đinh sau đây đúng hay sai? Tại sao khẳng định như vậy?
“Quốc hội là chủ thể duy nhất có quyền tập hợp hóa pháp luật”
Đề 3:
1. So sánh pháp luật với đạo đức và phân tích mối quan hệ giữa chúng
2. Phân tích các đặc điểm của hoạt động xây dựng pháp luật
Đề 4:
1. Phân tích căn cứ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với chủ thể vi phạm pháp luật là
cá nhân
2. Dưới góc độ lý luận nhà nước và pháp luật, hãy phân tích nội dung quy định:
“Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước đều tổ chức và
hoạt động theo nguyên tắc: Tập trung dân chủ- Điều 6-Hiến Pháp VN 1992”
Đề 5
1. So sánh pháp luật với phong tục tập quán và phân tích mối quan hệ giữa chúng.
2. Nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao khẳng đinh như vậy?
“Mọi hành vi trái pháp luật đều là vi phạm pháp luật”
Đề 6
1. Phân tích mối quan hệ giữa pháp luật chính trị: Liên hệ với VN hiện nay
2. Hãy xác định các bộ phận của quy phạm pháp luật trong điều khoảng nào dưới dây
và giải thích vì sao xác định như vậy.
“Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn
đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộKhoản 1 Điều 9 Luật giao thông đường bộ 2009”
Đề 7
1. Phân tích mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế. Liên hệ với VN hiện nay
2. Cho ví dụ về một vi phạm pháp luật cụ thể và phân tích mặt khách quan của vi
phạm pháp luật đó
Đề 8
1. Phân tích vai trò của pháp luật đối với Nhà nước. Liên hệ VN hiện nay
2. Cho ví dụ cụ thể về áp dụng pháp luật và phân tích tính quyền lực Nhà nước của
hoạt động Áp dụng pháp luật trong trường hợp đó.
Đề 9:
1. Phân tích vai trò của pháp luật với kinh tế. Liên hệ VN hiện nay
2. Trình bày cách xác định hiệu lực theo thời gian của văn bản quy phạm pháp luật.
Liên hệ VN hiện nay

Đề 10:
1. Tại sao Nhà nước phải quản lí xã hội bằng pháp luật?
2. Trình bày cách xác định hiệu lực theo thời gian của VBQP pháp luật. Liên hệ với
VN hiện nay
Đề 11:
1. Phân tích ưu điểm và hạn chế của tập quán pháp, tiền lệ pháp và văn bản pháp luật
2. Cho ví dụ về một vi phạm pháp luật cụ thể và phân tích mặt chủ quan của vi phạm
pháp luật đó.
Đề 12:
1. Tại sao văn b...
Đề thi Lý luận Nhà nước và Pháp Luật
Đề 1:
1. Nêu và phân tích nguyên nhân ra đời của pháp luật theo quan điểm của chủ nghĩa Mac-
Lênin
2. Phân tích các đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật thông qua một văn bản quy
phạm pháp luật cụ thể
Đề 2
1. Vì sao pháp luật vừa có tính giai cấp vừa có tính chất xã hội? Nêu những biểu hiện
tính giai cấp và tính xã hội của pháp luật.
2. Nhận đinh sau đây đúng hay sai? Tại sao khẳng định như vậy?
“Quốc hội là chủ thể duy nhất có quyền tập hợp hóa pháp luật”
Đề 3:
1. So sánh pháp luật với đạo đức và phân tích mối quan hệ giữa chúng
2. Phân tích các đặc điểm của hoạt động xây dựng pháp luật
Đề 4:
1. Phân tích căn cứ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với chủ thể vi phạm pháp luật là
cá nhân
2. Dưới góc độ lý luận nhà nước và pháp luật, hãy phân tích nội dung quy định:
“Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước đều tổ chức và
hoạt động theo nguyên tắc: Tập trung dân chủ- Điều 6-Hiến Pháp VN 1992”
Đề 5
1. So sánh pháp luật với phong tục tập quán và phân tích mối quan hệ giữa chúng.
2. Nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao khẳng đinh như vậy?
“Mọi hành vi trái pháp luật đều là vi phạm pháp luật”
Đề 6
1. Phân tích mối quan hệ giữa pháp luật chính trị: Liên hệ với VN hiện nay
2. Hãy xác định các bộ phận của quy phạm pháp luật trong điều khoảng nào dưới dây
và giải thích vì sao xác định như vậy.
“Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn
đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ-
Khoản 1 Điều 9 Luật giao thông đường bộ 2009”
Đề 7
1. Phân tích mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế. Liên hệ với VN hiện nay
2. Cho ví dụ về một vi phạm pháp luật cụ thể và phân tích mặt khách quan của vi
phạm pháp luật đó
Đề 8
1. Phân tích vai trò của pháp luật đối với Nhà nước. Liên hệ VN hiện nay
2. Cho ví dụ cụ thể về áp dụng pháp luật và phân tích tính quyền lực Nhà nước của
hoạt động Áp dụng pháp luật trong trường hợp đó.
Đề 9:
1. Phân tích vai trò của pháp luật với kinh tế. Liên hệ VN hiện nay
2. Trình bày cách xác định hiệu lực theo thời gian của văn bản quy phạm pháp luật.
Liên hệ VN hiện nay
tổng hợp 20 đề thi lý luận nhà nước và pháp luật - Trang 2
tổng hợp 20 đề thi lý luận nhà nước và pháp luật - Người đăng: hainguyen-dhtn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
tổng hợp 20 đề thi lý luận nhà nước và pháp luật 9 10 300