Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp Câu hỏi nhận định Lý Luận Pháp Luật

Được đăng lên bởi Hồng Suly
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3568 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Tổng hợp Câu hỏi nhận định Lý Luận Pháp Luật
–2

1. Pháp luật do NN ban hành – đúng vì PL là 1 hệ thống các quy tắc xử sự mang
tính bắt buộc chung cho mọi người do NN ban hành hoặc thừa nhận thể hiện ý chí
của giai cấp thống trị được NN bảo đảm thực hiện dung điều chỉnh các quan hệ Xh
theo định hướng của NN.
2. PL là tiêu chuẩn duy nhất đánh giá hành vi của con người – Sai vì đạo đức là
tiêu chuẩn đánh giá hành vi của con người còn PL là tiêu chuẩn duy nhất đánh giá
hành vi PL của con người

3. PL và các quy phạm XH khác luôn bổ trợ nhau trong việc điều chỉnh các quan
hệ XH – Sai vì các QPPL chỉ hổ trợ khi mục đích điều chỉnh trùng với Pl như tập
quán thừa kế ở vùng Tây nguyên…

4. Trong mọi trường hợp, PL đều lạc hậu hơn so với KT – Sai vì trong 1 vài
trường hợp, đôi lúc PL dự liệu điều chỉnh được những vấn đề sẽ xảy ra trong
tương lai.

5. Chỉ PL mới có tính bắt buộc – Sai vì tất cả các quy phạm, nội quy, quy định đều
có tính bắt buộc như: quy phạm chính trị, quy phạm tôn giao cũng có tính bắt
buộc, hay điều lệ Đảng cũng có tính bắt buộc đối với Đảng viên.

6. Chỉ PL mới được đảm bảo bằng biện pháp cưỡng chế NN – Đúng vì khi có
người VPPL, NN dùng các biện pháp để cưỡng chế và được đảm bảo thực hiện
bằng quân đội, công an…
7. Chỉ có PL mới có tính quy phạm – Sai vì đạo đức, tôn giao, tín ngưỡng cũng có
tính quy phạm. Các quy phạm khác cũng quy định những chuẩn mực khác của con
người.
8. Các quy phạm đạo đức, tôn giáo thì không mang tính giai cấp – sai vì đạo đức,
tôn giáo tồn tại trong XH cũng có tính giai cấp
9. Chỉ có QPPL mới mang tính giai cấp – sai vì ngoài QPPL các quy phạm XH
khác như quy phạm đạo đức, tôn giáo, chính trị cũng mang tính giai cấp.
10. Mọi quy phạm XH được NN cho phép tồn tại đều là QPPL – Sai vì điều lệ, nội
quy, quy chế không phải là QPPL.

11. QPPL là các quy tắc xử sự trong đó chỉ ra quyền, nghĩa vụ của chủ thể. – Đúng
vì nhận định trên chính là nội dung của QPPL

12. Mọi QPPPL đều phải có đầy đủ 3 bộ phận: giả định, quy định, chế tài- Sai vì
kỹ thuật lập pháp cho phép không nhất thiết phải diễn đạt đầy đủ các bộ phận của
QPPL.

13. Một QPPL có thể được quy định ở nhiều điều luật, nhiều QPPL được quy định
trong 1 điều luật – Đúng vì kỹ thuật lập pháp cho phép một QPPL có thể được quy
định ở nhiều điều luật, nhiều QPPL được quy định trong 1 điều luật.
14. Tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá tính hòa thiện của hệ thống Pl là tính phù hợp
của hệ thống Pl – sai vì tính phù hợp chỉ là một trong bốn tiêu chuẩn để đánh giá
hệ thống PL.
1...
Tổng hợp Câu hỏi nhận định Lý Luận Pháp Luật
– 2
1. Pháp luật do NN ban hành đúng vì PL 1 hthống các quy tắc xử sự mang
tính bắt buộc chung cho mọi người do NN ban hành hoặc thừa nhận thể hiện ý chí
của giai cấp thống trị được NN bảo đảm thực hiện dung điều chỉnh các quan hệ Xh
theo định hướng của NN.
2. PL tiêu chuẩn duy nhất đánh ghành vi của con người Sai đạo đức là
tiêu chuẩn đánh giá hành vi của con người còn PL tiêu chuẩn duy nhất đánh giá
hành vi PL của con người
3. PL các quy phạm XH khác luôn bổ trợ nhau trong việc điều chỉnh các quan
hXH Sai vì các QPPL chhổ trợ khi mục đích điều chỉnh trùng với Pl như tập
quán thừa kế ở vùng Tây nguyên…
4. Trong mọi trường hợp, PL đều lạc hậu n so với KT Sai vì trong 1 vài
trường hợp, đôi lúc PL dự liệu điều chỉnh được những vấn đề sẽ xảy ra trong
tương lai.
Tổng hợp Câu hỏi nhận định Lý Luận Pháp Luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp Câu hỏi nhận định Lý Luận Pháp Luật - Người đăng: Hồng Suly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tổng hợp Câu hỏi nhận định Lý Luận Pháp Luật 9 10 745