Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp luật đầu tư 2005

Được đăng lên bởi Tran Thi Le Phuc
Số trang: 477 trang   |   Lượt xem: 3940 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
KHOA LUẬT KINH TẾ

*****

HỆ THỐNG VĂN BẢN DÀNH CHO
MÔN HỌC LUẬT ĐẦU TƯ VÀ
LUẬT KINH TẾ
(VĂN BẢN CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 7.2011)

GIẢNG VIÊN : DƯƠNG KIM THẾ NGUYÊN

Mục Lục
1. Luật Doanh Nghiệp
2. Nghị định 43
3. Thông tư 14
4. Nghị định 102
5. Luật Hợp tác xã
6. Luật Phá sản
7. Bộ Luật Dân sự
8. Luật Thương mại
9. Bộ luật Tố tụng DS
10. Luật Trọng tài Thương mại
11. Luật đầu tư

Trang 2
Trang 43
Trang 59
Trang 67
Trang 79
Trang 88
Trang 101
Trang 177
Trang 212
Trang 267
Trang 280

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT THAM KHẢO CHO MÔN HỌC LUẬT KINH TẾ

TP. HCM THÁNG 7.2011

Giảng viên Dương Kim Thế Nguyên

2

KHOA LUẬT KINH TẾ - ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT THAM KHẢO CHO MÔN HỌC LUẬT KINH TẾ

1. LUẬT DOANH NGHIỆP
SỐ 60/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi,
bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25
tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp
thứ 10;
Luật này quy định về doanh nghiệp.

5. Phần vốn góp là tỷ lệ vốn mà chủ sở hữu
hoặc chủ sở hữu chung của công ty góp vào vốn
điều lệ.
6. Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên,
cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn
nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.
7. Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải
có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh
nghiệp.
8. Vốn có quyền biểu quyết là phần vốn góp
hoặc cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu
quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết
định của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ
đông.
9. Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả
cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản
khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty sau khi
đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.
10. Thành viên sáng lập là người góp vốn,
tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản
Điều lệ đầu tiên của công ty trách nhiệm hữu hạn,
công ty hợp danh.
11. Cổ đông là người sở hữu ít nhất một cổ
phần đã phát hành của công ty cổ phần.
Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia xây
dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên
của công ty cổ phần.
12. Thành viên hợp danh là thành viên chịu
trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các
nghĩa vụ của công ty hợp danh.
13. Người quản lý doanh nghiệp là chủ sở
hữu, giám đốc doanh nghiệp tư nhân, thành viên
hợp danh công ty hợp danh, Chủ tịch Hội đồng
thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng
quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các chức
danh quản lý khác do Điều lệ công ty quy định.
14. Ngườ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
KHOA LUẬT KINH TẾ
*****
HỆ THỐNG VĂN BẢN DÀNH CHO
MÔN HỌC LUẬT ĐẦU TƯ VÀ
LUẬT KINH TẾ
(VĂN BẢN CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 7.2011)
GIẢNG VIÊN : DƯƠNG KIM THẾ NGUYÊN
Mục Lục
1. Luật Doanh Nghiệp Trang 2
2. Nghị định 43 Trang 43
3. Thông tư 14 Trang 59
4. Nghị định 102 Trang 67
5. Luật Hợp tác xã Trang 79
6. Luật Phá sản Trang 88
7. Bộ Luật Dân sự Trang 101
8. Luật Thương mại Trang 177
9. Bộ luật Tố tụng DS Trang 212
10. Luật Trọng tài Thương mại Trang 267
11. Luật đầu tư Trang 280
Tổng hợp luật đầu tư 2005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp luật đầu tư 2005 - Người đăng: Tran Thi Le Phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
477 Vietnamese
Tổng hợp luật đầu tư 2005 9 10 396