Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm Lịch sử nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi Ngọc Trang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1389 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRẮC NGHIỆM :
1. Đơn vị hành chính của An Nam đô hộ phủ được chia thành:
A. Đô hộ phủ - huyện – châu – hương – xã
B. Đô hộ phủ - huyện – hương – châu – xã
C. Đô hộ phủ - châu – huyện – hương – xã
D. Đô hộ phủ - châu – hương – huyện –xã
2. Chế độ sở hữu ruộng đất thới Bắc thuộc bao gồm:
A. Sở hữu Nhà nước & sở hữu tư nhân
B. Sở hữu tối cao & sở hữu làng xã
C. Sở hữu Nhà nước & sở hữu làng xã
D. Sở hữu tối cao & sở hữu tư nhân
3. Luật lệ về hôn nhân & gia đình thời Bắc thuộc quy định độ tuổi kết
hôn của nam giới là:
A. Từ 16 – 50 tuổi
B. Từ 18 – 50 tuổi
C. Từ 20 – 50 tuổi
D. Từ 22 – 50 tuổi
4. 20. Về luật hình thời kì Bắc thuộc, hình phạt phổ biến cho tội phản
loạn, phản nghịch là:
A. Tử hình
B. Lưu đày
C. Cắt mũi, thích chữ vào mặt
D. Cả 3 đều đúng
1

Nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam là:
A. Văn Lang
B. Âu Lạc
C. Nam Việt
D. Đại Việt

2

Trong Nhà nước Âu Lạc, người đứng đầu một bộ, cai quản 1 đơn vị hành chính
địa phương gọi là:
A. Lạc hầu
B. Lạc tướng
C. Bồ chính
D. Tù trưởng

3

1

Trong Nhà nước Âu Lạc, người đứng đầu công xã nông thôn gọi là:

1

A. Lạc hầu
B. Lạc tướng
C. Bồ chính
D. Tù trưởng
4

Nguồn gốc pháp luật của NN Văn Lang – Âu Lạc gồm
A. Pháp luật tập quán
B. Pháp luật khẩu truyền
C. Pháp luật thành văn
D. Cả 3 đều đúng

5

1

Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc, chế độ hôn nhân gia đình được quy định:
A. Một vợ một chồng
B. Đa thê
C. Cha mẹ sắp đặt
D. Bình đẳng tự nguyện

3

1

Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc, quyền chiếm hữu và sử dụng ruộng đất
thuộc về:
A. Chung của cả công xã
B. Từng thành viên trong công xã
C. Gia đình dòng họ
D. Tầng lớp quý tộc

2

1

Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc, ruộng đất thuộc quyền sở hữu của:
A. Chung của cả công xã
B. Từng thành viên trong công xã
C. Gia đình dòng họ
D. Tầng lớp quý tộc

1

1

1

Thời kì đô hộ nhà Hán, đơn vị hành chính ở nước ta được chia thành:
A. Châu – huyện – quận – làng xã
B. Châu – quận – huyện – làng xã
C. Quận – huyện – châu – làng xã
D. Quận – châu – huyện – làng xã

1

4 Mùa xuân năm 40, cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng nổ ra để chống quân:
A. Nam Hán
B. Đông Hán
C. Tây Hán
D. Nhà Tấn
5

1

An Nam đô hộ phủ là tên gọi nước ta dưới thời cai trị của:
A. Nhà Đường
B. Nhà Tề
C. Nhà Tùy
D. Nhà Trần

1

...
TRẮC NGHIỆM :
1. Đơn vị hành chính của An Nam đô hộ phủ được chia thành:
A. Đô hộ phủ - huyện – châu – hương – xã
B. Đô hộ phủ - huyện – hương – châu – xã
C. Đô hộ phủ - châu – huyện – hương – xã
D. Đô hộ phủ - châu – hương – huyện –xã
2. Chế độ sở hữu ruộng đất thới Bắc thuộc bao gồm:
A. Sở hữu Nhà nước & sở hữu tư nhân
B. Sở hữu tối cao & sở hữu làng xã
C. Sở hữu Nhà nước & sở hữu làng xã
D. Sở hữu tối cao & sở hữu tư nhân
3. Luật lệ về hôn nhân & gia đình thời Bắc thuộc quy định độ tuổi kết
hôn của nam giới là:
A. Từ 16 – 50 tuổi
B. Từ 18 – 50 tuổi
C. Từ 20 – 50 tuổi
D. Từ 22 – 50 tuổi
4. 20. Về luật hình thời kì Bắc thuộc, hình phạt phổ biến cho tội phản
loạn, phản nghịch là:
A. Tử hình
B. Lưu đày
C. Cắt mũi, thích chữ vào mặt
D. Cả 3 đều đúng
1
Nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam là:
A. Văn Lang
B. Âu Lạc
C. Nam Việt
D. Đại Việt
1
2
Trong Nhà nước Âu Lạc, người đứng đầu một bộ, cai quản 1 đơn vị hành chính
địa phương gọi là:
A. Lạc hầu
B. Lạc tướng
C. Bồ chính
D. Tù trưởng
1
3
Trong Nhà nước Âu Lạc, người đứng đầu công xã nông thôn gọi là:
Trắc nghiệm Lịch sử nhà nước và pháp luật - Trang 2
Trắc nghiệm Lịch sử nhà nước và pháp luật - Người đăng: Ngọc Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Trắc nghiệm Lịch sử nhà nước và pháp luật 9 10 531