Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm ôn thi môn luật bình đẳng giới

Được đăng lên bởi Doikhongnhulamo Maimai
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI VÀ BÀI TẬP
LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI 2007
(Có đáp án)
Câu 1 : Ý nghĩa cụm từ “bình đẳng giới” trong Luật Bình đẳng giới là gì?
Trả lời : Khoản 1, 2, 3 điều 5 Luật Bình đẳng giới giải thích như sau:
1. Giới , chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội.
2. Giới tính, chỉ các đặc điểm sinh học của nam, nữ.
3. Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ
hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như
nhau về thành quả của sự phát triển đó.
Câu 2 : Phạm vi điều chỉnh của Luật Bình đẳng giới:
Trả lời : Luật Bình đẳng giới quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của
đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan, tổ
chức, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện bình đẳng giới.
Câu 3: Đối tượng áp dụng Luật Bình đẳng giới:
Trả lời : Theo qui định tại điều 2 của Luật Bình đẳng giới, đối tượng áp dụng của Luật
Bình đẳng giới gồm:
1- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hộinghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp,
đơn vị vũ trang nhân dân, gia đình và công dân Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ
chức, gia đình, cá nhân).
2- Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá
nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam.
Câu 4 : Mục tiêu bình đẳng giới:
Trả lời : Mục tiêu bình đẳng giới là xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau
cho nam và nữ trong phát triển kinh tế – xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng
giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi
lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.
Câu 5 : Các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới:
Trả lời : Điều 6 Luật Bình đẳng Giới, quy định 6 nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới
gồm:
1- Nam, nữ bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.
2- Nam, nữ không bị phân biệt đối xử về giới.
3- Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới không bị coi là phân biệt đối xử về giới.
4- Chính sách bảo vệ và hỗ trợ người mẹ không bị coi là phân biệt đối xử về giới.
5- Bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật.
6- Thực hiện bình đẳng giới là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân.
Câu 6 : Chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới:
Trả lời : Theo quy định tại điều 7 của Luật Bình đẳng gi...
TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI VÀ I TẬP
LUẬTNH ĐẲNG GIỚI 2007
(đáp án)
u 1 : Ý nghĩa cụm từ “nh đẳng giới” trong Luật Bình đẳng giới gì?
Trlời : Khoản 1, 2, 3 điều 5 Luật Bình đẳng giới giải tch như sau:
1. Giới , chỉ đặc điểm, vị t, vai trò của nam nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội.
2. Giới nh, chỉ các đặc điểm sinh học của nam, nữ.
3. Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ
hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như
nhau vthành qu của sự phát triển đó.
u 2 : Phạm vi điều chỉnh của Lut Bình đẳng giới:
Trả lời : Luật Bình đẳng giới quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của
đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm nh đẳng giới, trách nhiệm của quan, tổ
chức, gia đình, cá nn trong việc thực hiện nh đẳng giới.
u 3: Đối ợng áp dụng Lut Bình đẳng giới:
Tr lời : Theo qui định tại điều 2 của Luật nh đẳng giới, đối ợng áp dụng của Luật
nh đẳng giới gồm:
1- Cơ quan nhà ớc, tchức chính trị, tổ chức cnh trị hội, tchức chính trị xã hội-
nghề nghiệp, tổ chức hội, tổ chức hội ngh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn v sự nghiệp,
đơn vị vũ trang nhân n, gia đình công dân Việt Nam (sau đây gọi chung là quan, tổ
chức, gia đình, cá nn).
2- quan, tổ chức nước ngoài, t chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá
nhân nước ngoài cư t tại Việt Nam.
u 4 : Mục tu nh đẳng giới:
Trả lời : Mục tiêu bình đẳng giới là xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau
cho nam và nữ trong phát triển kinh tế – xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng
giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lp, củng cố quan hệ hợpc, hỗ trợ gia nam, nữ trong mọi
nh vực của đời sống hội gia đình.
u 5 : Các ngun tắc cơ bản về bình đẳng giới:
Tr lời : Điều 6 Luật nh đẳng Giới, quy định 6 ngun tắc cơ bản về nh đẳng giới
gồm:
1- Nam, nữnh đẳng trong các nh vực của đời sống hội gia đình.
2- Nam, nữ không bị phân biệt đối xvề giới.
3- Biện pháp thúc đẩy nh đẳng giới không bị coi là phân biệt đối xử vgiới.
4- Cnh sách bảo vệ và hỗ trngười mkhông bcoi phân biệt đối xử về giới.
5- Bảo đảm lồng gp vn đề nh đẳng giới trong y dựng và thực thi pháp luật.
6- Thực hiện nh đẳng giới là trách nhiệm của quan, tổ chức, gia đình, cá nhân.
u 6 : Chính sách của Nhà nước vnh đẳng giới:
Trả lời : Theo quy định tại điều 7 của Luật nh đẳng giới, quy định 5 cnh sách cơ bản
của Nhà nước về nh đẳng giới bao gồm:
1- Bảo đảm nh đẳng giới trong mọi nh vực chính trị, kinh tế, n hóa, hội gia
đình; hỗ tr tạo điều kiện cho nam, nữ phát huy khả ng, hội như nhau để tham gia
vào quá trình phát triển và thụ hưởng thành quả của sự pt trin.
2- Bảo vệ, hỗ trợ nời mẹ khi mang thai, sinh con nuôi con nhỏ; tạo điều kiện để
nam, nữ chia sẻ công việc gia đình.
1
Trắc nghiệm ôn thi môn luật bình đẳng giới - Trang 2
Trắc nghiệm ôn thi môn luật bình đẳng giới - Người đăng: Doikhongnhulamo Maimai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Trắc nghiệm ôn thi môn luật bình đẳng giới 9 10 203