Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm và bài tập môn luật lao động

Được đăng lên bởi Doikhongnhulamo Maimai
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1688 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI VÀ BÀI TẬP
(GV ra tại lớp)
Câu 1: Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Tại Sao?
1. Người lao động là người ít nhất 15 tuổi.
Sai. Vì: Luật LĐ quy định người lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao
động và có giao kết hợp đồng lao động (Khoản 1, Điều 3 - BLLĐ 2012).
2. Mọi cá nhân đều được tham gia QHPLLĐ với tư cách là người sử dụng lao
động.
Sai. Vì: Nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi đầy đủ (Khoản 2, Điều 3 - BLLĐ
2012).
3. QH PLLĐ luôn thay đổi do ý chí 2 bên.
Sai. Vì: Sự kiện pháp lý làm thay đổi QHPLLĐ có thể thông qua ý chí của một bên
hoặc hai bên hoặc do ý của bên thứ ba (Điều 36 - BLLĐ 2012).
4. Người dưới 15 tuổi không được phép tham gia hợp đồng LĐ.
Sai. Vì: Người dưới 15 tuổi cũng có thể tham gia QHPLLĐ để làm những công việc
ngành nghề nhất định do yêu cầu đặc trưng của công việc như các ngành văn hóa, nghệ thuật,
thể thao nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp
(Khoản 1, Điều 1 – Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH).
5. QH PLLĐ mang tính đích danh.
Đúng. Vì: Nó mang tính đích danh bởi vì người LĐ tự mình thực hiện các quyền và
nghĩa vụ.
6. Một QHPLLĐ phát sinh, thay đổi hay chấm dứt khi có QHPLLĐ và chủ thể.
Sai. Vì: Một QHPLLĐ phát sinh, thay đổi hay chấm dứt khi có QHPLLĐ, chủ thể và
có sự kiện pháp lý kèm theo.
7. Tất cả cá nhân đủ 15 tuổi trở lên đều được tham gia QHPLLĐ với tư cách là
người LĐ.
Sai. Vì: Cá nhân đủ 15 tuổi trở lên nếu muốn tham gia vào QHPLLĐ với tư cách là
người LĐ thì phải có khả năng nhận thức và điều khiển được hành vi lao động của mình
(Khoản 1, Điều 3 - BLLĐ 2012).
8. Khi tham gia QHPLLĐ doanh nghiệp phải có tư pháp nhân.
Sai. Vì: Trường hợp đối với DNTN không có tư cách pháp nhân cũng có thể tham gia
vào QHPLLĐ.
9. QHPLLĐ mang yếu tố đại diện của người lao động.
1

Đúng. Vì: Trong QHPLLĐ yếu tố đại diện có thể do cả 2 bên (người lao động và
người sử dụng lao động) đại diện chứ không phải riêng của một bên nào cả.
Câu 2: Xác định các sự kiện pháp lý sau thuộc loại sự kiện pháp lý nào?
1. Giao kết HĐ.
=> Đây là sự kiện pháp lý làm phát sinh QHPLLĐ giữa 2 bên (NSDLĐ và NLĐ).
2. NLĐ bị điều chuyển làm công việc khác với HĐ.
=> Đây là sự kiện pháp lý làm thay đổi QHPLLĐ do ý chí của 1 bên (cụ thể là
NSDLĐ).
3. NLĐ bị sa thải.
=> Đây là sự kiện pháp lý làm chấm dứt QHPLĐ do ý chí của 1 bên (cụ thể là
NSDLĐ).
4. HĐ hết hạn.
=> Đây là sự kiện pháp lý làm chấm dứt QHPLĐ do ý chí của 2 bên (cụ thể là
NSDLĐ và NLĐ).
5. Tòa án tuyên bố mất tích.
=> Đ...
TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI VÀ BÀI TẬP
(GV ra tại lớp)
Câu 1: Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Tại Sao?
1. Người lao động là người ít nhất 15 tuổi.
Sai. Vì: Luật quy định người lao động người ít nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao
động và có giao kết hợp đồng lao động (Khoản 1, Điều 3 - BLLĐ 2012).
2. Mọi nhân đều được tham gia QHPLLĐ với cách người sử dụng lao
động.
Sai. Vì: Nếu nhân thì phải năng lực hành vi đầy đủ (Khoản 2, Điều 3 - BLLĐ
2012).
3. QH PLLĐ luôn thay đổi do ý chí 2 bên.
Sai. : Sự kiện pháp làm thay đổi QHPLLĐ thể thông qua ý chí của một bên
hoặc hai bên hoặc do ý của bên thứ ba (Điều 36 - BLLĐ 2012).
4. Người dưới 15 tuổi không được phép tham gia hợp đồng LĐ.
Sai. Vì: Người ới 15 tuổi cũng thể tham gia QHPLLĐ để làm những công việc
ngành nghề nhất định do yêu cầu đặc trưng của công việc như các ngành văn hóa, nghệ thuật,
thể thao nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp
(Khoản 1, Điều 1 – Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH).
5. QH PLLĐ mang tính đích danh.
Đúng. Vì: mang tính đích danh bởi người tự mình thực hiện các quyền
nghĩa vụ.
6. Một QHPLLĐ phát sinh, thay đổi hay chấm dứt khi có QHPLLĐ và chủ thể.
Sai. Vì: Một QHPLLĐ phát sinh, thay đổi hay chấm dứt khi QHPLLĐ, chủ thể
có sự kiện pháp lý kèm theo.
7. Tất cả nhân đủ 15 tuổi tr lên đều được tham gia QHPLLĐ với cách
người LĐ.
Sai. Vì: nhân đủ 15 tuổi trở lên nếu muốn tham gia vào QHPLLĐ với cách
người LĐ thì phải khả năng nhận thức và điều khiển được hành vi lao động của mình
(Khoản 1, Điều 3 - BLLĐ 2012).
8. Khi tham gia QHPLLĐ doanh nghiệp phải có tư pháp nhân.
Sai. Vì: Trường hợp đối với DNTN không cách pháp nhân cũng thể tham gia
vào QHPLLĐ.
9. QHPLLĐ mang yếu tố đại diện của người lao động.
1
Trắc nghiệm và bài tập môn luật lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm và bài tập môn luật lao động - Người đăng: Doikhongnhulamo Maimai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Trắc nghiệm và bài tập môn luật lao động 9 10 254