Ktl-icon-tai-lieu

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG – BẤT CẬP VÀ HƯỚNG SỬA ĐỔI

Được đăng lên bởi trongvi93
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 759 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Buổi sinh hoạt công dân – sinh viên
Chuyên đề: TRÁCH

NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI
HỢP ĐỒNG – BẤT CẬP VÀ HƯỚNG SỬA ĐỔI
Giảng viên: PGS.TS Đỗ Văn Đại

I.
Quy định chung:
1. Căn cứ phát sinh:
Luật thực định: Điều 604 BLDS
Lỗi là điều kiện phát sinh trách nhiệm?
+ Phương án 1: Giữ nguyên
+ Phương án 2: Bỏ yếu tố lỗi, nhấn mạnh yếu tố hành vi trái pháp luật.
Vì sao bỏ yếu tố lỗi?
Lý do:
Thứ nhất, lỗi chỉ là yếu tố thuộc về sự nhận thức. Đã có hành vi trái pháp luật thì k cần
căn cứ thêm yếu tố lỗi.
Thứ hai, xu hướng chung trên thế giới -> bỏ yếu tố lỗi.
Luật TM2005: chỉ cần ba điều kiện để phát sinh trách nhiệm BTTH Ngoài HĐ, không có
yếu tố lỗi. Trong Luật trách nhiệm bồi thường thiệt hại Nhà nước cũng tương tự -> BLDS
giữ lỗi làm gì?
Trong thực tiễn xét xử, Tòa án k quan tâm đến lỗi -> k có lỗi vẫn phải BT.
Lỗi chỉ là căn cứ xđ trong án hình sự, trong dân sự thì cần phải xem xét các khía cạnh
khác.
2. Nguyên tắc bồi thường:
Luật thực định: Điều 605 BLDS
Nguyên tắc bồi thường toàn bộ thiệt hại: Thêm từ “ Thực tế”
Tại sao thêm?

Làm rõ thêm khái niệm bồi thường toàn bộ -> “thiệt hại thực tế phải được bồi thường
toàn bộ”. Loại trừ thực tiễn xét xử hiện nay, thiệt hại được quy định trong luật mới phải
bồi thường.
Trường hợp được giảm mức bồi thường: thêm trường hợp không có lỗi và mở rộng phạm
vi (người chịu trách nhiệm thay gười gây thiệt hại).
Thiệt hại quá lớn, tạo điều kiện cho người vi phạm giảm mức bồi thường thì phải có điều
kiện: Lỗi vô ý, thiệt hại quá lớn so với kinh tế người vi phạm. Vậy còn người k có lỗi thì
sao? Trong thực tiễn xét xử, người vi phạm k có lỗi vẫn được giảm bồi thường.
Người chịu trách nhiệm bồi thường gồm người gây thiệt hại và người có trách nhiệm bồi
thường thiệt hại (khác với người gây thiệt hại).
Bổ sung nguyên tắc hạn chế thiệt hại (xuất phát từ án lệ).
Trách nhiệm hạn chế thiệt hại:
Tình huống ví dụ: A làm cháy nhà B, theo luật A phải BT và A có trách nhiệm BT,
nhưng nếu B có khả năng dập ngọn lửa nhưng đã không thực hiện thì có phải chịu trách
nhiệm hay không? -> Người bị thiệt hại k được bồi thường nếu họ có khả năng hạn chế
thiệt hại. Tại sao? Áp dụng so sánh pháp luật dựa vào án lệ, trách nhiệm hạn chế bồi
thường. Thứ hai, trong LTM , bên bị thiệt hại k đc bồi thường nếu họ k hạn chế thiệt hại
khi có khả năng hạn chế. LTM đã đi trước Luật DS.
Tình huống ví dụ: A làm hỏng xe B.
B yêu cầu A BT: một là tiền sửa xe, hai là tiền công của người làm, ba là tiền bị phạt.
TATC chấp nhận yêu cầu 1, k chấp nhận yêu cầu 2, 3.
3. ...
Buổi sinh hoạt công dân – sinh viên
Chuyên đề: TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI
HỢP ĐỒNG – BẤT CẬP VÀ HƯỚNG SỬA ĐỔI
Giảng viên: PGS.TS Đỗ Văn Đại
I. Quy định chung:
1. Căn cứ phát sinh:
Luật thực định: Điều 604 BLDS
Lỗi là điều kiện phát sinh trách nhiệm?
+ Phương án 1: Giữ nguyên
+ Phương án 2: Bỏ yếu tố lỗi, nhấn mạnh yếu tố hành vi trái pháp luật.
Vì sao bỏ yếu tố lỗi?
Lý do:
Thứ nhất, lỗi chỉ yếu tố thuộc về sự nhận thức. Đã hành vi trái pháp luật thì k cần
căn cứ thêm yếu tố lỗi.
Thứ hai, xu hướng chung trên thế giới -> bỏ yếu tố lỗi.
Luật TM2005: chỉ cần ba điều kiện để phát sinh trách nhiệm BTTH Ngoài HĐ, không
yếu tố lỗi. Trong Luật trách nhiệm bồi thường thiệt hại Nhà nước cũng tương tự -> BLDS
giữ lỗi làm gì?
Trong thực tiễn xét xử, Tòa án k quan tâm đến lỗi -> k có lỗi vẫn phải BT.
Lỗi chỉ căn cứ trong án hình sự, trong dân sự thì cần phải xem xét c khía cạnh
khác.
2. Nguyên tắc bồi thường:
Luật thực định: Điều 605 BLDS
Nguyên tắc bồi thường toàn bộ thiệt hại: Thêm từ “ Thực tế”
Tại sao thêm?
TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG – BẤT CẬP VÀ HƯỚNG SỬA ĐỔI - Trang 2
TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG – BẤT CẬP VÀ HƯỚNG SỬA ĐỔI - Người đăng: trongvi93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG – BẤT CẬP VÀ HƯỚNG SỬA ĐỔI 9 10 791