Ktl-icon-tai-lieu

Tranh chấp quốc tế

Được đăng lên bởi Linh Sơn
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BAI 1 :

BAØI GIAÛNG LUAÄT QUOÁC TEÁ 3
KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ GÆAI QUYEÁT TRANH CHAÁP QT

I
Khaùi nieäm trchaáp QT
1
Ñònh nghóa
Treân cô sôû toân troïng quan heä, taêng cöôøng hieåu bieát trong caùc lónh vöïc QT, vieäc hôïp taùc giöõa caùc quoác gia
ngaøy caøng gia taêng. Xu höôùng hoäi nhaäp caøng taêng thì soá löôïng caùc trchaáp QT cuõng gia taêng töông öùng 
phaùt sinh nhu caàu caàn phaûi giaûi quyeát nhöõng trchaáp QT nhö theá naøo ñeå vöøa baûo ñaûm kyû cöông luaät phaùp
QT, vöøa ñaûm baûo quyeàn vaø nghóa vuï hôïp phaùp cuûa caùc chuû theå.
Hieän nay, tuy coù raát nhieàu vaên baûn höôùng daãn, coäng ñoàng QT vaãn chöa thoáng nhaát ñònh nghóa trchaáp QT laø
gì, caáu thaønh cuûa trchaáp QT ra sao
Ví duï : Trong coâng cuoäc ñaáu tranh choáng khuûng boá QT, khaùi nieäm toäi phaïm chính trò vaãn laø quan ñieåm cuûa
phaùp luaät töøng nöôùc  luaät QT chæ quan taâm ñeán vieäc giaûi quyeát nhö theá naøo
Nhìn chung, trchaáp QT laø nhöõng vaán ñeà phaùt sinh giöõa caùc chuû theå cuûa luaät QT theå hieän nhöõng baát ñoàng
xung ñoät veà nhöõng vaán ñeà cô baûn cuûa quan heä QT cuõng nhö caùc yù kieán quan ñieåm khaùc nhau trong vieäc giaûi
thích vaø aùp duïng luaät QT
2

Ñaëc ñieåm
 Chuû theå cuûa trchaáp QT phaûi laø caùc chuû theå cuûa luaät QT : quoác gia, caùc toå chöùc lieân chính phuû, caùc
daân toäc ñanh daønh ñoäc laäp, chuû theå ñaëc bieät nhö Vatican ( khaùc vôùi phaùp nhaân theå nhaân cuûa luaät
quoác gia )
Ví duï: Trchaáp giöõa Trung quoác vaø VN veà hieäp ñònh thöông maïi
Ví duï: Chính phuû VN kyù hôïp ñoàng vôùi coâng ty Mobi Oil ñeå khai thaùc daàu khí  xaûy ra trchaáp giöõa coâng ty
Mobi Oil vaø chính phuû VN  ñaây khoâng phaûi laø trchaáp QT vì coâng ty Mobi Oil chæ laø phaùp nhaân, khoân gphaûi
laø chuû theå cuûa luaät QT
 Quan heä QT nôi phaùt sinh trchaáp phaûi laø quan heä thuoäc ñoái töôïng ñieàu chænh cuûa luaät QT ( coâng
phaùp QT  khaùc vôùi heä thoáng tö phaùp QT hay phaùp luaät quoác gia )
Ví duï: Chính phuû A thieát laäp quan heä ngoïai giao vôùi quoác gia B vaø thoûa thuaän ñaët truï sôû cô quan ngoïai giao
treân laõnh thoå cuûa nhau. Döïa treân qui ñònh cuûa coâng öùôc Vieân veà vieäc taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc laäp truï
sôû, quoác gia B ñaõ thueâ 1 caên nhaø treân laõnh thoå cuûa quoác gia A vaø thoûa thuaän söû duïng luaät quoác gia ñeå xöû lyù
vieäc trchaáp veà hôïp ñoàng thueâ nhaø  Neùyu coù trchaáp thì ñaây khoâng phaûi laø ñoái töôïng ñieàu chænh cuûa luaät QT
do nôi phaùt sinh trchaáp laø laõnh thoå cuûa q...
BAØI GIAÛNG LUAÄT QUOÁC TEÁ 3
BAI 1 : KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ GÆAI QUYEÁT TRANH CHAÁP QT
I Khaùi nieäm trchaáp QT
1 Ñònh nghóa
Treân sôû toân troïng quan heä, taêng cöôøng hieåu bieát trong caùc lónh vöïc QT, vieäc hôïp taùc giöõa caùc quoác gia
ngaøy caøng gia taêng. Xu höôùng hoäi nhaäp caøng taêng thì soá löôïng caùc trchaáp QT cuõng gia taêng töông öùng
phaùt sinh nhu caàu caàn phaûi giaûi quyeát nhöõng trchaáp QT nhö theá naøo ñeå vöøa baûo ñaûm kyû cöông luaät phaùp
QT, vöøa ñaûm baûo quyeàn vaø nghóa vuï hôïp phaùp cuûa caùc chuû theå.
Hieän nay, tuy coù raát nhieàu vaên baûn höôùng daãn, coäng ñoàng QT vaãn chöa thoáng nhaát ñònh nghóa trchaáp QT laø
gì, caáu thaønh cuûa trchaáp QT ra sao
duï : Trong coâng cuoäc ñaáu tranh choáng khuûng boá QT, khaùi nieäm toäi phaïm chính trò vaãn laø quan ñieåm cuûa
phaùp luaät töøng nöôùc
luaät QT chæ quan taâm ñeán vieäc giaûi quyeát nhö theá naøo
Nhìn chung, trchaáp QT laø nhöõng vaán ñeà phaùt sinh giöõa caùc chuû theå cuûa luaät QT theå hieän nhöõng baát ñoàng
xung ñoät veà nhöõng vaán ñeà cô baûn cuûa quan heä QT cuõng nhö caùc yù kieán quan ñieåm khaùc nhau trong vieäc giaûi
thích vaø aùp duïng luaät QT
2 Ñaëc ñieåm
Chuû theå cuûa trchaáp QT phaûi laø caùc chuû theå cuûa luaät QT : quoác gia, caùc toå chöùc lieân chính phuû, caùc
daân toäc ñanh daønh ñoäc laäp, chuû theå ñaëc bieät nhö Vatican ( khaùc vôùi phaùp nhaân theå nhaân cuûa luaät
quoác gia )
Ví duï: Trchaáp giöõa Trung quoác vaø VN veà hieäp ñònh thöông maïi
Ví duï: Chính phuû VN kyù hôïp ñoàng vôùi coâng ty Mobi Oil ñeå khai thaùc daàu khí
xaûy ra trchaáp giöõa coâng ty
Mobi Oil vaø chính phuû VN
ñaây khoâng phaûi laø trchaáp QT vì coâng ty Mobi Oil chæ laø phaùp nhaân, khoân gphaûi
laø chuû theå cuûa luaät QT
Quan heä QT nôi phaùt sinh trchaáp phaûi laø quan heä thuoäc ñoái töôïng ñieàu chænh cuûa luaät QT ( coâng
phaùp QT khaùc vôùi heä thoáng tö phaùp QT hay phaùp luaät quoác gia )
Ví duï: Chính phuû A thieát laäp quan heä ngoïai giao vôùi quoác gia B vaø thoûa thuaän ñaët truï sôûquan ngoïai giao
treân laõnh thoå cuûa nhau. Döïa treân qui ñònh cuûa coâng öùôc Vieân veà vieäc taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc laäp truï
sôû, quoác gia B ñaõ thueâ 1 caên nhaø treân laõnh thoå cuûa quoác gia A vaø thoûa thuaän söû duïng luaät quoác gia ñeå xöû lyù
vieäc trchaáp veà hôïp ñoàng thueâ nhaø
Neùyu coù trchaáp thì ñaây khoâng phaûi laø ñoái töôïng ñieàu chænh cuûa luaät QT
do nôi phaùt sinh trchaáp laø laõnh thoå cuûa quoác gia A vaø ñaõ thoûa thuaän söû duïng luaät quoác gia ñeå xöû lyù
Ví duï Haøng ñieän töû chæ ñoùng thueá 5% theo luaät cuûa WTO maø luaät VN laïi qui ñònh thueá suaát
10%
Myõ coù theå ñem trchaáp naøy ra kieän vôùi WTO do ñaây laø trchaáp QT
Phaân bieät giöõa trchaáp QT vaø “tình theá” trchaáp ( töø ñieàu 34 hieán chöông LHQ ) nhaèm xaùc ñònh
quyeàn boû phieáu cuûa caùc nöôùc thaønh vieân hoäi ñoàng baûo an LHQ
Hoäi ñoàng baûo an bao goàm 5 nöôùc uûy vieân thöôøng tröïc vaø 10 nöôùc thaønh vieân khoâng thöôøng tröïc neáu
1 trong caùc nöùôc naøy trchaáp thì seõ maát quyeàn boû phieáu nhaèm ñaûm baûo nguyeân taéc baát thaønh vaên
khoâng ai ñöôïc laøm quan toøa cho haønh ñoäng cuûa chính mình “. Nhöng neáu chæ laø 1 tình theá trchaáp thì caùc
quoác gia thaønh vieân cuûa hoäi ñoàng Baûo an vaãn coøn quyeàn boå phieáu
Tranh chấp quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tranh chấp quốc tế - Người đăng: Linh Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tranh chấp quốc tế 9 10 408