Ktl-icon-tai-lieu

Transistor lưỡng cực

Được đăng lên bởi tuyentiensinhspkt-gmail-com
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1502 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Biên soạn: Võ Kỳ Châu – Bộ môn Điện tử, Khoa Điện – Điện tử
Email: vkchau@dee.hcmut.edu.vn

3
Transistor lưỡng cực
(Bipolar Junction
Transistor)
3-1 Giới thiệu
Transistor là một linh kiện rất quan trọng trong điện tử, bao gồm cả các mạch điện tử rời rạc và
các mạch tích hợp. Sự quan trọng của thiết bị này xuất phát từ khả năng của nó trong việc tạo ra các
bộ khuếch đại. Một mạch được xem là mạch khuếch đại khi nó có khả năng sử dụng các thay đổi
nhỏ của dòng hoặc áp ở ngõ vào để tạo ra các thay đổi lớn hơn ở ngõ ra. Tín hiệu nhỏ được xem là
ngõ vào của bộ khuếch đại, tín hiệu lớn nhận được là ngõ ra của bộ khuếch đại.
Hai dạng transistor quan trọng nhất là transistor lưỡng cực tính (Bipolar Junction Transistor –
BJT) và transistor hiệu ứng trường (Field Effect Transistor – FET). BJT sử dụng hai loại hạt dẫn để
tạo ra dòng điện là lỗ trống và electron tự do, do đó nó được gọi là lưỡng cực. Chúng ta sẽ tìm hiểu
BJT trong chương này. Hoạt động của FET sẽ được đề cập ở những chương sau.
BJT là loại transistor được phát triển đầu tiên và kể từ đó nó được sử dụng rộng rãi trong điện
tử. Ngày nay, BJT vẫn còn giữ một vai trò quan trọng trong công nghiệp bán dẫn. Tuy nhiên, kỹ
thuật FET ngày nay đã phát triển rất nhiều và thậm chí nó được sử dụng nhiều hơn cả BJT trong
các mạch tích hợp.
3-2 Lý thuyết hoạt động của BJT
Transistor lưỡng cực tính (BJT) là một linh kiện ba cực được tạo nên từ hai chuyển tiếp PN.
Nó có thể được tạo nên từ một thanh bán dẫn được kích thích sao cho mật độ hạt dẫn thay đổi dần
từ N sang P và trở lại N hoặc từ P chuyển sang N rồi trở lại P. Trong cả hai trường hợp, mỗi chuyển
tiếp sẽ được hình thành tại ranh giới của sự chuyển đổi tính chất bán dẫn từ loại N (hoặc P) sang
loại P (hoặc N). Hình 3-1 cho thấy hai dạng BJT.
Hình 3-1
Cấu trúc transistor NPN và PNP.

1/31

Biên soạn: Võ Kỳ Châu – Bộ môn Điện tử, Khoa Điện – Điện tử
Email: vkchau@dee.hcmut.edu.vn

Khi BJT được tạo nên bằng cách đặt bán dẫn loại P giữa hai bán dẫn loại N như hình 3-1(a), nó
được gọi là BJT loại NPN. Ngược lại, hình 3-1(b) cho thấy cấu trúc của BJT loại PNP.
Vùng bán dẫn nằm giữa được gọi là miền nền (base). Hai vùng hai bên, một vùng được gọi là
miền phát (emitter) và một vùng được gọi là miền thu (collector). Ở các phần sau ta sẽ dùng cả
thuật ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh để chỉ các cực và các miền của transistor. Thông thường, trong
các BJT rời, các miền này được gắn với các chân linh kiện nối ra bên ngoài để có thể thực hiện các
kết nối với mạch ngoài. Các B...
Biên son: Võ K Châu – B môn Đin t, Khoa Đin – Đin t
Email: vkchau@dee.hcmut.edu.vn
1/
31
3
Transistor lưỡng cc
(Bipolar Junction
Transistor)
3-1 Gii thiu
Transistor là mt linh kin rt quan trng trong đin t, bao gm c các mch đin t ri rc và
các mch tích hp. S quan trng ca thiết b này xut phát t kh năng ca nó trong vic to ra các
b khuếch đại. Mt mch được xem là mch khuếch đại khi nó có kh năng s dng các thay đổi
nh ca dòng hoc áp ngõ vào để to ra các thay đổi ln hơn ngõ ra. Tín hiu nh được xem là
ngõ vào ca b khuếch đại, tín hiu ln nhn được là ngõ ra ca b khuếch đại.
Hai dng transistor quan trng nht là transistor lưỡng cc tính (Bipolar Junction Transistor
BJT) và transistor hiu ng trường (Field Effect Transistor – FET). BJT s dng hai loi ht dn để
to ra dòng đin là l trng và electron t do, do đó nó được gi là lưỡng cc. Chúng ta s tìm hiu
BJT trong chương này. Hot động ca FET s được đề cp nhng chương sau.
BJT là loi transistor được phát trin đầu tiên và k t đó nó được s dng rng rãi trong đin
t. Ngày nay, BJT vn còn gi mt vai trò quan trng trong công nghip bán dn. Tuy nhiên, k
thut FET ngày nay đã phát trin rt nhiu và thm chí nó được s dng nhiu hơn c BJT trong
các mch tích hp.
3-2 Lý thuyết hot động ca BJT
Transistor lưỡng cc tính (BJT) là mt linh kin ba cc được to nên t hai chuyn tiếp PN.
Nó có th được to nên t mt thanh bán dn được kích thích sao cho mt độ ht dn thay đổi dn
t N sang P và tr li N hoc t P chuyn sang N ri tr li P. Trong c hai trường hp, mi chuyn
tiếp s được hình thành ti ranh gii ca s chuyn đổi tính cht bán dn t loi N (hoc P) sang
loi P (hoc N). Hình 3-1 cho thy hai dng BJT.
Hình 3-1
Cu trúc transistor NPN và PNP.
Transistor lưỡng cực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Transistor lưỡng cực - Người đăng: tuyentiensinhspkt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Transistor lưỡng cực 9 10 526