Ktl-icon-tai-lieu

Trong doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Geography Geography
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20/QĐ-ĐHĐT

Tp. Cao Lãnh, ngày 10 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập các đoàn sinh viên thực tập tốt nghiệp

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
- Căn cứ Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg ngày 10/01/2003 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thành lập Trường ĐHSP Đồng Tháp, nay là Trường Đại học
Đồng Tháp;
- Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Trường Đại học;
- Xét đề nghị của ông Trưởng phòng QLĐT,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập các đoàn sinh viên thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở
thực tập, năm học 2011 – 2012 (có danh sách kèm theo);
Điều 2. Các đoàn thực tập tốt nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức, liên hệ,
phối hợp cùng cơ sở thực tập thực hiện tốt công tác thực tập tốt nghiêp và tự giải
thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các đơn vị liên quan thuộc Trường Đại học
Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Các đơn vị trong trường;
- Các cơ sở thực tập;
- Lưu VT, QLĐT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Văn Đệ

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 20/QĐ-ĐHĐT Tp. Cao Lãnh, ngày 10 tháng 01 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập các đoàn sinh viên thực tập tốt nghiệp
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
- Căn cứ Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg ngày 10/01/2003 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thành lập Trường ĐHSP Đồng Tháp, nay Trường Đại học
Đồng Tháp;
- Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ ớng
Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Trường Đại học;
- Xét đề nghị của ông Trưởng phòng QLĐT,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập c đoàn sinh viên thực tập tốt nghiệp tại các sở
thực tập, năm học 2011 – 2012 (có danh sách kèm theo);
Điều 2. Các đoàn thực tập tốt nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức, liên hệ,
phối hợp cùng cơ sở thực tập thực hiện tốt công tác thực tập tốt nghiêp và tự giải
thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các đơn vị liên quan thuộc Trường Đại học
Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Các đơn vị trong trường;
- Các cơ sở thực tập; (Đã ký)
- Lưu VT, QLĐT.
Nguyễn Văn Đệ
Trong doanh nghiệp - Người đăng: Geography Geography
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Trong doanh nghiệp 9 10 87