Ktl-icon-tai-lieu

TT số 130/2009/TT-BTC quy định hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN

Được đăng lên bởi makhala111
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1827 lần   |   Lượt tải: 19 lần
1
BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 130/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2009

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ÁP DỤNG
TRONG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC
NHÀ NƯỚC BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 120/2008/QĐ-BTC NGÀY 22/12/2008 CỦA
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 235/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính quy định Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong Chế
độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước như sau:
Điều 1. Về hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị:
Ban hành kèm theo Thông tư này Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp
dụng trong Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước ban
hành theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Riêng báo cáo hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước, thực hiện theo mẫu số 06/BCHT
ban hành theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và được thực hiện từ năm ngân
sách 2009, thay thế Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị quy định tại Quyết
định số 14/2007/QĐ-BTC ngày 15/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh
về Bộ Tài chính để giải quyết kịp thời.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận:
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Sở Tài chính, KBNN, Cục thuế, Cục hải quan các tỉnh,
thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

Nguyễn Công Nghiệp

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

2
Bieu B1

Bieu B2

Bieu B6

Bieu B3

Bieu B7

Bieu B4

Bieu B8

Bieu B5

Danh muc

...
BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------
Số: 130/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2009
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ÁP DỤNG
TRONG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC
NHÀ NƯỚC BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 120/2008/QĐ-BTC NGÀY 22/12/2008 CỦA
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 235/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính quy định Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong Chế
độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước như sau:
Điều 1. Về hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị:
Ban hành kèm theo Thông tư này Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp
dụng trong Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước ban
hành theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Riêng báo cáo hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước, thực hiện theo mẫu số 06/BCHT
ban hành theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và được thực hiện từ năm ngân
sách 2009, thay thế Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị quy định tại Quyết
định số 14/2007/QĐ-BTC ngày 15/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh
về Bộ Tài chính để giải quyết kịp thời.
Nơi nhận:
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Sở Tài chính, KBNN, Cục thuế, Cục hải quan các tỉnh,
thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
1
TT số 130/2009/TT-BTC quy định hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN - Trang 2
TT số 130/2009/TT-BTC quy định hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN - Người đăng: makhala111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TT số 130/2009/TT-BTC quy định hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN 9 10 944