Ktl-icon-tai-lieu

TT số 272014BTNMT

Được đăng lên bởi congklmtq
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 2845 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BTÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯNG
Số: 27 /2014/TT-BTNMT
CNG HÒA XÃ HI CHNGH
ĨA VI
T NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2014
THÔNG TƯ
Quy định việc đăng ký khai thác n
ư
ớc dưới đất,
mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước
n cứ Luật tài ngunớc s 17/2012/QH13 ny 21 tng 6 m 2012;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B
Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên n
ư
ớc, Vụ trưởng Vụ
Pháp chế,
B tng B Tài ngun và Môi trường quy đnh vic đăng ký khai thác n
ư
c
dưi đt, mu h sơ cp, gia hn, điu chnh, cấp li giy phép tài nguyên nưc.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định việc đăng khai thác n
ư
ớc dưới đất; mẫu đơn,
mẫu giấy phép, nội dung đề án, nội dung báo cáo trong hồ cấp, gia hạn, điều
chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, t chức, cá nhân trong nước
tổ chức, nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có hoạt động
liên quan đến việc thăm d
ò, khai thác, s
ử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào
nguồn nước thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ ngh
ĩa Vi
ệt Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Công trình khai thác n
ư
ớc dưới đất h thống gồm một hoặc nhiều
giếng khoan, giếng đào, h đào, hành lang, mạch lộ, hang động khai thác ớc
dưới đất thuộc sở hữu của một tổ chức, nhân khoảng cách liền kề giữa
chúng không lớn hơn 1.000 m.
TT số 272014BTNMT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TT số 272014BTNMT - Người đăng: congklmtq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
TT số 272014BTNMT 9 10 461