Ktl-icon-tai-lieu

TT21BTC - Thu phí đường sắt

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2695 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/2008/TT-BTC

-----------------------------------Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2008

THÔNG TƯ
Hướng dẫn phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc
gia do Nhà nước đầu tư
-----------------------

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 10/6/2003 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP
ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ về quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 84/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ
về phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng đường sắt quốc gia do Nhà nước
đầu tư;
Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết
cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư như sau:
I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Thông tư này hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử
dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.
2. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử
dụng và kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.
3. Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư bao gồm:
- Hệ thống cầu, cống, hầm các loại.

- Hệ thống đường: đường sắt chính tuyến, đường sắt trong ga, đường sắt vào bãi
hàng hoá, đường sắt xếp dỡ hàng hoá, các đoạn đường bộ vào ga và các đoạn
đường bộ vào bãi hàng thuộc hệ thống đường của ngành đường sắt quản lý, ghi,
kè, hàng rào đường sắt, hệ thống thoát nước, tường chắn, hệ thống cọc mốc biển
báo, công trình tác nghiệp đầu máy, toa xe và các công trình phụ trợ khác cần thiết
cho việc tổ chức chạy tàu.
- Các thiết bị thuộc hệ thống thông tin, tín hiệu: Tín hiệu ra, vào ga, hệ thống cáp
tín hiệu, hệ thống cáp thông tin, thiết bị khống chế chạy tàu, hệ thống điều khiển
và khống chế tập trung, ...
BỘ TÀI CHÍNH
------------
Số: 21/2008/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2008
THÔNG TƯ
Hướng dẫn phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc
gia do Nhà nước đầu tư
-----------------------
Căn cứ Nghị đnh số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy đnh
chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 10/6/2003 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP
ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ về quy đnh
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết đnh số 84/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ
về phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng đường sắt quốc gia do Nhà nước
đầu tư;
Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết
cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư như sau:
I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Thông tư này hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử
dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.
2. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử
dụng và kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.
3. Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư bao gồm:
- Hệ thống cầu, cống, hầm các loại.
TT21BTC - Thu phí đường sắt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TT21BTC - Thu phí đường sắt - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
TT21BTC - Thu phí đường sắt 9 10 239