Ktl-icon-tai-lieu

TT59BTC1-Thuế XNK

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 4582 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Số: 59/2007/TT-BTC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2007

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với
hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày
14/6/2005;
Căn cứ Luật hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám
sát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 1/7/2002 của Chính phủ quy
định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập
khẩu được miễn thuế;
Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý
thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu như sau:
PHẦN A
HƯỚNG DẪN CHUNG
I/ Đối tượng chịu thuế:
Hàng hoá trong các trường hợp sau đây là đối tượng chịu thuế xuất khẩu,
thuế nhập khẩu, trừ hàng hóa quy định tại Mục II Phần A Thông tư này:
1/ Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, bao

gồm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông, cảng
biển, cảng hàng không, đường sắt liên vận quốc tế, bưu điện quốc tế và địa điểm
làm thủ tục hải quan khác được thành lập theo quyết định của cơ quan Nhà nước
có thẩm quyền.
2/ Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ
khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.
3/ Hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu.
II/ Đối tượng không chịu thuế:
Hàng hoá trong các trường hợp sau đây là đối tượng không chịu thuế xuất
khẩu, thuế nhập khẩu:
1/ Hàng hoá vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu, biên giới
Việt Nam theo quy định của pháp luật về hải quan.
2/ Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại của các
Chính phủ, các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức liên chính phủ, các tổ
chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài, các tổ chức kinh tế
hoặc cá nhân người nước ngoài cho Việt Nam và ngược lại, nhằm phát triển kinh
tế-xã hội, h...
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 59/2007/TT-BTC
Hà Nội, ngày 14 tháng 6 n m 2007ă
THÔNG
Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, qu n lý thu i v i ế đố
hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày
14/6/2005;
C n c Lu t h i quan să 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật quản lý thuế s 78/2006/QH11 ng y 29/11/2006; à
n c Ngh nh s 149/2005/N -CP ng y 8/12/2005 c a Chính ph đị Đ à
quy nh chi ti t thi h nh Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u;đ ế à ế ế
C n c ă Nghị định số 154/2005/-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám
sát hải quan;
C n c Ngh nh s 85/2007/N -CP ng y 25/5/2007 c a Chính phă đ Đ à
quy nh chi ti t thi h nh Lu t qu n lý thu ;đị ế à ế
Căn cứ Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 1/7/2002 của Chính phủ quy
định về định mức hành của người xuất cảnh, nhập cảnh quà biếu, tặng nhập
khẩu được miễn thuế;
Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, qu n
thu i v i h ng hoá xu t kh u, nh p kh uế đố à như sau:
PHẦN A
H NG D N CHUNGƯỚ
I/ i t ng ch u thu :Đố ư ế
Hàng hoá trong c trường hợp sau đây đối tượng chịu thuế xuất khẩu,
thuế nhập khẩu, tr hàng hóa quy định tại Mục II Phần A Thông tư này:
1/ Hàng a xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, bao
TT59BTC1-Thuế XNK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TT59BTC1-Thuế XNK - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
TT59BTC1-Thuế XNK 9 10 460