Ktl-icon-tai-lieu

TT61BTC2-Thuế xuất nhập khẩu

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2929 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________

Hà Nội, ngày14 tháng 6 năm 2007.
PHỤ LỤC số 1
DANH MỤC MỘT SỐ MẪU BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH
SỬ DỤNG TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

( kèm theo thông tư số: 61 / 2007/TT-BTC
ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính)
____

1. Mẫu số 01: Biên bản vi phạm pháp luật về thuế.
2. Mẫu số 02: Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế bằng hình thức
cảnh cáo.
3. Mẫu số 03: Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm
pháp luật về thuế.
4. Mẫu số 04: Biên bản làm việc.
5. Mẫu số 05: Biên bản chứng nhận.
6. Mẫu số 06: Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm pháp luật
về thuế.
7. Mẫu số 07: Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế bằng hình
thức phạt cảnh cáo (theo thủ tục đơn giản).
8. Mẫu số 08: Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế bằng hình
thức phạt tiền (theo thủ tục đơn giản).
9. Mẫu số 09: Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế.
10. Mẫu số 10: Quyết định tạm hoãn chấp hành Quyết định xử phạt vi
phạm pháp luật về thuế bằng hình thức phạt tiền.
11. Mẫu số 11: Quyết định miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế.
12. Mẫu số 12: Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm pháp
luật về thuế.
13. Mẫu số 13: Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do
vi phạm pháp luật về thuế gây trong trường hợp không áp dụng xử phạt.

1

1

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
________

Số:

Mẫu số 01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________

/BB-VPHC

A 2........ ,ngày........tháng........ năm ........

BIÊN BẢN VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
Hôm nay, hồi........giờ........ ngày........ tháng ........ năm........ tại ................
Chúng tôi gồm 3:
1..............................Chức vụ: .............. ..................................................................... .........;
2. ...........................Chức vụ: .............. ..................................................................... .........;
Với sự chứng kiến của: 4
1...............
Nghề nghiệp/chức vụ ........ ......................................... ...................... ....;
Địa chỉ thường trú (tạm trú) : ...................... .................................. ......................... .........;
Giấy chứng minh nhân dân số:....... Ngày cấp: ........ ..............;
Nơi cấp:........ ......... .;
2...............
Nghề nghiệp/chức vụ: ........ ........ Địa ch...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________
Hà Nội, ngày14 tháng 6 năm 2007.
PHỤ LỤC số 1
DANH MỤC MỘT SỐ MẪU BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH
SỬ DỤNG TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
( kèm theo thông tư số: 61 / 2007/TT-BTC
ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính)
____
1. Mẫu số 01: Biên bản vi phạm pháp luật về thuế.
2. Mu số 02: Quyết đnh xử pht vi phm pháp lut v thuế bng hình thc
cnh cáo.
3. Mẫu số 03: Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm
pháp luật về thuế.
4. Mẫu số 04: Biên bản làm việc.
5. Mẫu số 05: Biên bản chứng nhận.
6. Mẫu số 06: Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm pháp luật
về thuế.
7. Mẫu số 07: Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế bằng hình
thức phạt cảnh cáo (theo thủ tục đơn giản).
8. Mẫu số 08: Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế bằng hình
thức phạt tiền (theo thủ tục đơn giản).
9. Mẫu số 09: Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế.
10. Mẫu số 10: Quyết định tạm hoãn chấp hành Quyết định xử phạt vi
phạm pháp luật về thuế bằng hình thức phạt tiền.
11. Mẫu số 11: Quyết định miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế.
12. Mẫu số 12: Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm pháp
luật về thuế.
13. Mẫu số 13: Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do
vi phạm pháp luật về thuế gây trong trường hợp không áp dụng xử phạt.
1
TT61BTC2-Thuế xuất nhập khẩu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TT61BTC2-Thuế xuất nhập khẩu - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
TT61BTC2-Thuế xuất nhập khẩu 9 10 226