Ktl-icon-tai-lieu

TT66BTC- Thuế chuyển quyền sử dụng đất

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1991 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 66/2008/TT-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2008

THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000
của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày
08/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử
dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử
dụng đất
______
Căn cứ Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất năm 1994;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử
dụng đất năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/6/2000 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Thực hiện Công văn số 114/UBTVQH12 ngày 05/5/2008 của Uỷ ban
Thường vụ Quốc Hội cho ý kiến về việc xác định thuế trong trường hợp chuyển
quyền sử dụng đất giữa cha, mẹ với con dâu, con rể;
Thực hiện Công văn số 2995/VPCP-KTTH ngày 13/5/2008 của Văn
phòng Chính phủ về việc thuế chuyển quyền sử dụng đất giữa cha, mẹ với con
dâu, con rể;
Bộ Tài chính hướng dẫn trường hợp chuyển quyền sử dụng đất giữa cha,
mẹ và con dâu, con rể không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất như sau:
1. Bổ sung tiết 3.8 vào điểm 3 Mục I Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày
23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP
ngày 08/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển
quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển
quyền sử dụng đất như sau:
“3.8 Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất giữa cha, mẹ và con dâu, con
rể không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất thực hiện như sau:
a) Trường hợp văn bản chuyển nhượng, tặng, cho quyền sử dụng đất giữa
cha, mẹ với con dâu, con rể được lập từ ngày 05/5/2008 trở đi thì không phải

1

nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (kể cả chuyển quyền sử dụng đất giữa cha,
mẹ với con dâu, con rể theo pháp luật về thừa kế).
Trường hợp văn bản chuyển nhượng, tặng, cho quyền sử dụng đất giữa
cha, mẹ với con dâu, con rể được lập trước ngày 05/5/2008, nhưng đến ngày
05/5/2008 trở đi mới nộp hồ sơ kê khai thuế, nếu vẫn trong thời hạn kê khai thuế
theo quy định tại khoản 3, Điều 32 Luật Quản lý thuế thì không phải nộp thuế
chuyển quyền sử dụng đất.
Thời hạn kê khai thuế là ...
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 66/2008/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2008
THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000
của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày
08/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử
dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử
dụng đất
______
Căn cứ Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất năm 1994;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử
dụng đất năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/6/2000 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 m 2003 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Thực hiện Công văn số 114/UBTVQH12 ngày 05/5/2008 của Uỷ ban
Thường vụ Quốc Hội cho ý kiến về việc xác định thuế trong trường hợp chuyển
quyền sử dụng đất giữa cha, mẹ với con dâu, con rể;
Thực hiện Công văn số 2995/VPCP-KTTH ngày 13/5/2008 của Văn
phòng Chính phủ về việc thuế chuyển quyền sử dụng đất giữa cha, mẹ với con
dâu, con rể;
Bộ i chính hướng dẫn trường hợp chuyển quyền sử dụng đất giữa cha,
mẹ và con dâu, con rể không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất như sau:
1. Bổ sung tiết 3.8 vào điểm 3 Mục I Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày
23/10/2000 của Bộ i chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP
ngày 08/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển
quyền sử dụng đất Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật Thuế chuyển
quyền sử dụng đất như sau:
“3.8 Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất giữa cha, m con dâu, con
rể không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất thực hiện như sau:
a) Trường hợp văn bản chuyển nhượng, tặng, cho quyền sử dụng đất giữa
cha, mẹ với con dâu, con rể được lập từ ngày 05/5/2008 trở đi thì không phải
1
TT66BTC- Thuế chuyển quyền sử dụng đất - Trang 2
TT66BTC- Thuế chuyển quyền sử dụng đất - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TT66BTC- Thuế chuyển quyền sử dụng đất 9 10 662