Ktl-icon-tai-lieu

TT78BTC-Nộp phạt đường bộ

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2456 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 78 /2007/TT-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2007

THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng
tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông
đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa

Căn cứ Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12//2005 của Chính phủ
quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;
Nghị định số 44/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt và Nghị định
số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ
về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và
ùn tắc giao thông;
Căn cứ Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 06/10/2005 của Chính phủ
quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm
hành chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý, sử dụng tiền
thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ,
đường sắt và đường thuỷ nội địa (gọi tắt là tiền thu phạt vi phạm hành chính)
như sau:
I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Thông tư này quy định việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền
thu phạt vi phạm hành chính theo quy định tại các Nghị định xử phạt vi phạm
hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ
nội địa.
Riêng đối với lĩnh vực hàng hải, hàng không, việc thu, nộp, quản lý và
sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo các văn bản
hướng dẫn khác.
1

2. Toàn bộ tiền thu phạt vi phạm hành chính được để lại 100% cho địa
phương để sử dụng cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (viết tắt
là TTATGT), chống ùn tắc giao thông.
Ngoài những khoản tiền thu phạt vi phạm hành chính nêu trên, trong
quá trình thực hiện chủ trương của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về các biện
pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nếu có phát sinh các
khoản thu khác thì được để lại 100% cho địa phương sử dụng phục vụ công
tác bảo đảm TTATGT. Việc phân bổ, sử dụng và mức chi cụ thể do Ban an
toàn giao thông của tỉnh phối hợp với Sở Tài chính đề xuất trình Uỷ ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.
...
BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 78 /2007/TT-BTC
Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2007
THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng
tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông
đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa
Căn cứ Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12//2005 của Chính phủ
quy định về xử vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;
Nghị định số 44/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt và Nghị định
số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết s 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ
về các giải pháp kiềm chế gia tăng tiến tới giảm dần tai nạn giao thông
ùn tắc giao thông;
Căn cứ Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 06/10/2005 của Chính phủ
quy định về biên lai thu tiền phạt quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm
hành chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý, sử dụng tiền
thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ,
đường sắt đường thuỷ nội địa (gọi tắt tiền thu phạt vi phạm hành chính)
như sau:
I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Thông tư này quy định việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền
thu phạt vi phạm hành chính theo quy định tại các Nghị định xử phạt vi phạm
hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đường thuỷ
nội địa.
Riêng đối với lĩnh vực hàng hải, hàng không, việc thu, nộp, quản
sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo các văn bản
hướng dẫn khác.
1
TT78BTC-Nộp phạt đường bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TT78BTC-Nộp phạt đường bộ - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
TT78BTC-Nộp phạt đường bộ 9 10 609