Ktl-icon-tai-lieu

TT79BTC-Thu phí trước bạ

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2770 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

–––––

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2008

Số: 79/2008/TT-BTC

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị
định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
–––––––––
Căn cứ Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số
47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ (sau đây gọi là
Nghị định số 80/2008/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số
24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp
lệnh phí và lệ phí;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP như sau:
I. MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 80/2008/NĐ-CP quy định miễn lệ phí trước bạ
đối với: Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở các
xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; phương tiện thuỷ nội địa (bao gồm cả
tàu cá) không có động cơ trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc phương tiện có động
cơ tổng công suất máy chính đến 15 mã lực hoặc phương tiện có sức chở người
đến 12 người. Trong đó:
1. Hộ nghèo là hộ tại thời điểm kê khai, nộp lệ phí trước bạ (bao gồm cả
trường hợp người kê khai, nộp lệ phí trước bạ là thành viên của hộ) có giấy chứng
nhận là hộ nghèo do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc được Ủy ban nhân dân xã,
phường, thị trấn (cấp xã) nơi cư trú xác nhận có trong danh sách hộ nghèo trên địa
bàn đã được Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) phê
duyệt (đối với trường hợp không có giấy chứng nhận là hộ nghèo), theo quy định
về chuẩn nghèo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn được xác định theo Quyết định
số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh

2

mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và các văn bản sửa đổi, bổ sung
(nếu có).
3. Phương tiện thuỷ nội địa (bao gồm cả tàu cá) không có động cơ trọng tải
toàn phần đến 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến
15 mã lực (CV) hoặc phương tiện có sức chở người đến 12 người được xác định
theo quy định của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và các văn bản hướng dẫn
thi hành.
4. Thủ ...
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
––––– Độc lập Tự do Hạnh phúc
Số: 79/2008/TT-BTC
––––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2008
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị
định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
–––––––––
Căn cứ Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số
47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về l phí trước bạ (sau đây gọi
Nghị định số 80/2008/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 Nghị định số
24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp
lệnh phí và lệ phí;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP như sau:
I. MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 80/2008/NĐ-CP quy định miễn lệ phí trước bạ
đối với: Nhà ở, đất của hộ nghèo; nhà ở, đất của người dân tộc thiểu số các
xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; phương tiện thuỷ nội địa (bao gồm cả
tàu cá) không động trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc phương tiện động
tổng công suất máy chính đến 15 lực hoặc phương tiện sức chở người
đến 12 người. Trong đó:
1. Hộ nghèo hộ tại thời điểm khai, nộp lệ phí trước bạ (bao gồm cả
trường hợp người khai, nộp lphí trước bạ thành viên của hộ) giấy chứng
nhận hộ nghèo do quan thẩm quyền cấp hoặc được Ủy ban nhân dân xã,
phường, thị trấn (cấp) nơi cư trú xác nhận trong danh sách hộ nghèo trên địa
bàn đã được Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) p
duyệt (đối với trường hợp không giấy chứng nhận hộ nghèo), theo quy định
về chuẩn nghèo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn được xác định theo Quyết đnh
số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh
TT79BTC-Thu phí trước bạ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TT79BTC-Thu phí trước bạ - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
TT79BTC-Thu phí trước bạ 9 10 667