Ktl-icon-tai-lieu

TT85BTC1-Hướng dẫn luật thuế

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 3239 lần   |   Lượt tải: 10 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 85 /2007/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2007

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế
Căn cứ Luật quản lý thuế;
Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế và Pháp lệnh phí, lệ phí;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc đăng ký thuế và cấp mã số thuế
của người nộp thuế và sử dụng mã số thuế như sau:

PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ
1. Đăng ký thuế
1.1. Đăng ký thuế là việc người nộp thuế kê khai những thông tin của
người nộp thuế theo mẫu quy định và nộp tờ khai cho cơ quan quản lý thuế để
bắt đầu thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo các qui định của pháp
luật.
1.2. Tổng Cục Thuế là cơ quan nhà nước có trách nhiệm quản lý về đăng
ký thuế và cấp mã số thuế.
2. Đối tượng đăng ký thuế
2.1. Người nộp thuế phải đăng ký thuế, cụ thể gồm:
a/ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh và
cung cấp dịch vụ, hàng hoá;
b/ Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân;

c/ Tổ chức có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay thuế gồm:
- Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được uỷ nhiệm
khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của những người trong đơn vị thuộc đối tượng
nộp thuế.
- Tổ chức, doanh nghiệp theo pháp luật quy định được phép nộp thuế
thay người có phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp.
- Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký, kê khai nộp thuế hộ Nhà thầu
nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài.
- Đơn vị được ủy quyền thu phí, lệ phí.
d/ Tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam, cá nhân
nước ngoài hành nghề độc lập kinh doanh tại Việt Nam phù hợp với luật pháp
Việt Nam. Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không
hiện diện tại Việt Nam và có thu nhập phát sinh tại Việt Nam;
e/ Công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước
ngoài và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thu nhập thuộc diện chịu
thuế thu nhập theo quy định của luật pháp về thuế thu nhập cá nhân;
g/ Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các vấn đề về thuế như: các
Ban quản lý dự án, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân không phát sinh
nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hoàn thuế, hoặc được tiếp nhận hàng viện trợ từ
nước ngoài.
2.2. Người nộp thuế thuộc diện đăng ký thuế, khi thực hiện thủ tục đăng
ký thuế với cơ quan thuế đều được cấp một mã số thuế.
Người nộp lệ phí trước bạ, thuế nhà đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp
tạm thời chưa phải đăng ký thuế.
3. Mã số thuế
3.1. Mã số thuế là một dãy các chữ số...
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 85 /2007/TT-BTC
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2007
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế
Căn cứ Luật quản lý thuế;
Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế và Pháp lệnh phí, lệ phí;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc đăng thuế và cấp số thuế
của người nộp thuế và sử dụng mã số thuế như sau:
PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ
1. Đăng ký thuế
1.1. Đăng thuế việc người nộp thuế khai những thông tin của
người nộp thuế theo mẫu quy định và nộp tờ khai cho quan quản thuế để
bắt đầu thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo các qui đnh của pháp
luật.
1.2. Tổng Cục Thuế là quan nhà nước có trách nhiệm quảnv đăng
ký thuế và cấp mã số thuế.
2. Đối tượng đăng ký thuế
2.1. Người nộp thuế phải đăng ký thuế, cụ thể gồm:
a/ T chức, h gia đình, nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh và
cung cấp dịch vụ, hàng hoá;
b/ Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân;
TT85BTC1-Hướng dẫn luật thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TT85BTC1-Hướng dẫn luật thuế - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
TT85BTC1-Hướng dẫn luật thuế 9 10 190