Ktl-icon-tai-lieu

Tư cách pháp nhân

Được đăng lên bởi Robinson Tran Phu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 418 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA QUẢN LÝ GIÁO DỤC - BÀITẬP - HV: Trần Ngọc An - Lớp QLGD K17

Câu 1. Các điều kiện của pháp nhân và thực tiển tại đơn vị nơi anh (chị)
công tác (Việc điều hành hoạt động của pháp nhân, những hạn chế và những
giải pháp nâng cao hiệu quả nếu có)
Câu 2. Vi phạm pháp luật, thực tế và những giải pháp phòng chóng vi
phạm pháp luật tại đơn vị nơi công tác
Chọn một trong hai câu làm để sáng thứ ba (22/9) nộp.
Câu 3. Những giải pháp mang tính đột phá trong giáo dục hiện na. Liên
hệ tại đơn vị anh chị công tác.
1. Các điều kiện của pháp nhân.
Các điều kiện của pháp nhân là các dấu hiệu để công nhận một tổ chức
có tư cách là chủ thể của quan hệ dân sự. Các điều kiện của pháp nhân được
xác định tại chương IV PHÁP NHÂN, mục 1 Những quy định chung, điều 84 Bộ
luật dân sự:
Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau
đây:
a. Được thành lập một cách hợp pháp.
Một tổ chức được coi là hợp pháp nếu có mục đích, nhiệm vụ hợp pháp
và được thành lập hợp pháp theo trình tự và thủ tục do luật định. Tổ chức hợp
pháp được nhà nước công nhận dưới dạng: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
thành, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận. Nhà nước bằng các quy
định về thẩm quyền ra quyết định thành lập, trình tự, thủ tục thành lập, điều
kiện thành lập các tổ chức chi phối đến các tổ chức tồn tại trong xã hội. Việc
công nhận của một tổ g phụ thuộc vào hoạt động của tổ chức đó có phù hợp
với lợi ích chính trị của giai cấp đó hay không. Một khi sự tồn tại của một tổ
chức( không chỉ là tổ chức chính trị ) có nguy cơ đến tồn tại của nền tảng xã
hội , ảnh hưởng đến lợi ích của giai cấp thống trị thì Nhà nước không cho
1

CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA QUẢN LÝ GIÁO DỤC - BÀITẬP - HV: Trần Ngọc An - Lớp QLGD K17

phép nó tồn tại. Bởi vậy, chỉ những tồn tại hợp pháp được Nhà nước công
nhận sự tồn tại mới có thể trở thành chủ thể tham gia vào các quan hệ pháp
luật. Trong thực tiển mỗi pháp nhân được thành lập theo một trình tự riêng
phụ thuộc vào cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của pháp nhân đó( Quyết định thành
lập, cho phép, công nhận).
b. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ
Trước tiên, tổ chức là một tập thể người được sắp xếp dưới một hình thức
nào đó( doanh nghiệp, công ty, bệnh viện, trường học...) phù hợp với chức
năng và lĩnh vực hoạt động, bảo đảm tính hiệu quả trong hoạt động của loại
hình tổ chức đó. Cơ cấu tổ chức chặt chẽ nhằm biến một tập thể người thành
một thể thống nhất(một chủ thể) có khả năng thực hiện có hiệu quả nhất
nhiệm vụ của tổ chức đó đặt ra khi thành lập. Việ...
CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA QUẢN LÝ GIÁO DỤC - BÀITẬP - HV: Trần Ngọc An - Lớp QLGD K17
Câu 1. Các điều kiện của pháp nhân thực tiển tại đơn vị nơi anh (chị)
công tác (Việc điều hành hoạt động của pháp nhân, những hạn chếnhững
giải pháp nâng cao hiệu quả nếu có)
Câu 2. Vi phạm pháp luật, thực tế những giải pháp phòng chóng vi
phạm pháp luật tại đơn vị nơi công tác
Chọn một trong hai câu làm để sáng thứ ba (22/9) nộp.
Câu 3. Những giải pháp mang tính đột phá trong giáo dục hiện na. Liên
hệ tại đơn vị anh chị công tác.
1. Các điều kiện của pháp nhân.
c điều kiện của pháp nhân các dấu hiệu để công nhận một tổ chức
cách chủ thể của quan hệ dân sự. Các điều kiện của pháp nhân được
xác định tại chương IV PHÁP NHÂN, mục 1 Những quy định chung, điều 84 Bộ
luật dân sự:
Một tổ chức được công nhận pháp nhân khi đủ các điều kiện sau
đây:
a. Được thành lập một cách hợp pháp.
Một tổ chức được coi hợp pháp nếu mục đích, nhiệm vụ hợp pháp
được thành lập hợp pháp theo trình tự thủ tục do luật định. Tổ chức hợp
pháp được nhà nước công nhận dưới dạng: quan nhà nước thẩm quyền
thành, cho phép thành lập, đăng hoặc công nhận. Nhà ớc bằng các quy
định về thẩm quyền ra quyết định thành lập, trình tự, thủ tục thành lập, điều
kiện thành lập các t chức chi phối đến các tổ chức tồn tại trong hội. Việc
công nhận của một tổ g phụ thuộc vào hoạt động của tổ chức đó phù hợp
với lợi ích chính trị của giai cấp đó hay không. Một khi sự tồn tại của một tổ
chức( không chỉ tổ chức chính trị ) có nguy đến tồn tại của nền tảng
hội , ảnh ởng đến lợi ích của giai cấp thống trị thì Nhà nước không cho
1
Tư cách pháp nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư cách pháp nhân - Người đăng: Robinson Tran Phu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tư cách pháp nhân 9 10 358